Punkty dostosowania w szybkiej kalibracji na siatkę

Kliknij szybka kalibracja na siatkę Rozpocznij “szybką kalibrację na siatkę” na karcie Kalibracja W polu Współrzędne pierwszego krzyża należy określić współrzędne pierwszego krzyża na rastrze. W przypadku typowych arkuszy map, jest to lewy-dolny narożnik mapy. Jeśli raster źródłowy jest wstawiony "mniej więcej" w docelowej lokalizacji, można pozostawić zaznaczoną domyślną opcję najbliższy krzyż do pierwszego klikniętego krzyża na rastrze. Wtedy program automatycznie obliczy współrzędne najbliższego krzyża, na podstawie skali ustawionej w polu Rozstaw krzyży. Jeśli kalibrujemy skan standardowego arkusza mapy o znanym godle, możemy skorzystać z przycisku Godło mapy... Po wpisaniu godła mapy, zostaną ustawione wszystkie niezbędne parametry (o ile godło zostanie rozpoznane przez program). Szybka Kalibracja Na Siatke Nieco inny tryb postępowania można przyjąć dla niestandardowych map, zwłaszcza takich, które zawierają skręconą siatkę krzyży, oraz innych map, gdzie nie da się określić lewego-dolnego narożnika. Zawsze możemy kalibrację zacząć od dowolnego krzyża o znanych współrzędnych. Należy wtedy zaznaczyć opcję Automatyczne określenie liczby krzyży na rastrze. W tym trybie nie trzeba z góry określać liczby wierszy i kolumn, gdyż program automatycznie obliczy wszystkie miejsca, gdzie mogą znajdować się krzyże. Ważne jest tylko to, aby zaraz po wskazaniu pierwszego krzyża, kolejnym klikniętym krzyżem był ten, który jest w pierwszej kolejności na prawo od pierwszego klikniętego krzyża. Po zakończeniu ustawiania opcji należy kliknąć przycisk Start i przystąpić do wskazywania krzyży w oknie rysunku, zaczynając od pierwszego krzyża (lewego-dolnego). Wskazywanie krzyży standardowo następuje w kolejności od lewej do prawej, od dołu do góry. Przy włączonej opcji Automatyczne określenie liczby krzyży na rastrze, kolejność jest zmienna, gdyż program stara się "przejść" przez wszystkie krzyże na rastrze. Aby pominąć wskazanie dowolnego krzyża (np. kiedy krzyż na rastrze jest nieczytelny lub znajduje się poza obszarem rastra) należy kliknąć w dowolnym miejscu prawym przyciskiem myszy (reset). Aby przerwać wskazywanie krzyży należy: - kliknąć przycisk dowolnego narzędzia (MicroStation), - kliknąć przycisk Przerwij, który powinien się pojawić podczas kalibracji w narożniku pulpitu. Po wskazaniu wszystkich krzyży, na rysunku znajdują się wektory kalibracji w postaci linii łączących punkty na rastrze z docelowymi miejscami na rysunku. Zobacz: Dalej należy postępować tak samo, jak podczas standardowego określania punktów dostosowania za pomocą linii: - kliknąć przycisk Dane kalibracji (Dane kalibracji), - wybrać polecenie Pobierz z ostatniej edytowanej warstwy. Dane dotyczące punktów dostosowania będą od tego momentu widoczne w tabeli na karcie Kalibracja.