Jak przebiega przyjęcie operatu technicznego do zasobu?

Przyjęcie operatu do zasobu – codzienność każdego geodety

Przyjęcie operatu technicznego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego to coś, z czym spotyka się praktycznie każdy geodeta. Czy zastanawialiście się jak on przebiega? I jakimi zasadami się rządzi? W tym artykule opiszemy jak wygląda proces przyjęcia operatu do zasobu. Ponieważ postępowanie dotyczące przyjęcia operatu do PZGiK to postępowanie prawne, odpowiedzi na to jak ono przebiega znajdziemy w przepisach prawa. Jakich? O tym pisaliśmy w poprzednim artykule. W zależności od sytuacji postępowanie dotyczące przyjęcia operatu do zasobu może dzielić się na od jednego do trzech etapów:
  • postępowanie przed organem geodezyjnym I stopnia;
  • działanie przed organem wyższego stopnia (organem nadzoru);
  • proceder przed sądami administracyjnymi.
Poniżej opiszemy pokrótce każdy z tych etapów.

Postępowanie przed starostą (prezydentem miasta)

Postępowanie na pierwszym etapie toczy się z reguły przed starostą albo prezydentem miasta. Kończy się ono przyjęciem materiałów do zasobu albo decyzją o odmowie ich przyjęcia do zasobu. Decyzja o odmowie przyjęcia operatu do zasobu nie może zaskoczyć wykonawcy. Zanim starosta ją wyda, musi zakomunikować wykonawcy prac geodezyjnych, jakie nieprawidłowości dostrzegł w jego operacie i dać mu możliwość ich poprawienia lub wypowiedzenia się na ich temat. Wydanie decyzji odmownej musi też poprzedzić formalne wszczęcie postępowania administracyjnego. W praktyce zdarza się, że urzędy zapominają o dochowaniu tych wymogów. Przed wydaniem decyzji odmawiającej przyjęcia materiałów do zasobu urząd geodezyjny powinien wykonać następujące formalności:
  • zwrócić wykonawcy operat techniczny z protokołem zawierającym opis stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości (art. 12b ust. 6 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne);
  • umożliwić wykonawcy ustosunkowanie się do wyników weryfikacji w ciągu 14 dni od doręczenia mu operatu z protokołem (art. 12b ust. 7 prawa geodezyjnego i kartograficzne);
  • przesłać wykonawcy zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (art. 61 § 4 kodeksu postępowania administracyjnego);
  • umożliwić wykonawcy wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów (art. 10 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego).
Sama decyzja odmowna również powinna zostać sporządzona z zachowaniem określonych wymogów, o których dowiecie się w jednym z kolejnych wpisów. Chociaż postępowanie przed starostą nie jest (do pewnego etapu) postępowaniem administracyjnym, wykonawcy przysługuje szereg praw. Napiszemy o nich dokładniej w jednym z kolejnych artykułów. Warto pamiętać o obowiązkach organu, ponieważ ich niedochowanie może dać szansę skutecznego uchylenia decyzji urzędu geodezyjnego. [embed]https://youtu.be/1y7JfXlbhyU[/embed]

 

Postępowanie przed WINGiK

Postępowanie przed organem II stopnia (czyli Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego) toczy się tylko, gdy starosta (prezydent miasta) wyda decyzję o odmowie przyjęcia operatu do zasobu. Aby postępowanie przed WINGiK mogło się rozpocząć wykonawca prac geodezyjnych powinien złożyć odwołanie od tej decyzji. Odwołanie należy złożyć w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji odmownej. Wniesienie odwołania jest bezpłatne. Samo odwołanie nie musi zostać sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego. Co więcej, nie musi ono spełniać szczególnych wymogów formalnych (nie jest wymagane nawet uzasadnienie!). Wystarczy, że będzie wynikało z niego, że wykonawca jest niezadowolony z decyzji, wskaże swoje imię i nazwisko (lub nazwę firmy), adres i podpisze dokument. Mimo tak niewielkich wymogów, aby odwołanie odniosło zamierzony efekt powinno się je uzasadnić. Postępowanie przed Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego jest postępowaniem administracyjnym. Stosuje się w nim wiec wszystkie zasady określone w kodeksie postępowania administracyjnego, o czym napiszemy w jednym z następnych wpisów. Kończy się ono wydaniem decyzji, w której WINGiK:
  • uchyla decyzję o nieprzyjęciu operatu do zasobu i „postanawia przyjąć operat techniczny do zasobu” (następuje to „pośrednio” przez umorzenie postępowania o odmowie przyjęcia operatu do zasobu, jak wynika z orzeczeń sądów administracyjnych );
  • uchyla decyzję o nieprzyjęciu operatu do zasobu i przekazuje operat do ponownej weryfikacji;
  • utrzymuje decyzję o nieprzyjęciu operatu do zasobu.

Postępowanie przed sądami administracyjnymi

Postępowanie przed sądami administracyjnymi może mieć miejsce gdy WINGiK utrzymał decyzję starosty (prezydenta miasta) o nieprzyjęciu operatu do zasobu. Od takiej decyzji WINGiK wykonawca prac geodezyjnych może złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ma na to 30 dni od doręczenia mu decyzji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Skarga na decyzję WINGiK jest bardziej sformalizowana niż odwołanie. Wymagania formalne, jakie musi spełnić zostały szczegółowo określone w ustawie prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Podobnie jak odwołanie od decyzji o nieprzyjęciu operatu do zasobu nie wymaga ona sporządzenia przez adwokata lub radcę prawnego. Wniesienie skargi wymaga opłaty w wysokości 200 zł (z reguły jest ona zwracana po wygraniu sprawy). Po rozpatrzeniu skargi Wojewódzki Sąd Administracyjny może uchylić decyzję WINGiK. Wtedy sprawę będzie musiał ponownie rozpoznać starosta (jako organ I instancji). Warto pamiętać, że starosta, rozpatrując sprawę ponownie będzie musiał wziąć pod uwagę ocenę prawną i wskazania sądu co do dalszego postępowania (art. 153 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Wojewódzki Sąd Administracyjny może też wydać wyrok, w którym utrzyma w mocy decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. W takiej sytuacji przysługuje nam jeszcze skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.