fbpx

Regulamin usług

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną przez Cubic Orb sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000761654, NIP: 8842794921, REGON: 382009077, kapitał zakładowy w wysokości 9.000 zł („Cubic Orb”).
 2. Regulamin określa w szczególności:
  • rodzaje usług świadczonych przez Cubic Orb drogą elektroniczną;
  • warunki usług świadczonych przez Cubic Orb drogą elektroniczną;
  • warunki zawierania i rozwiązania umów o świadczenie przez Cubic Orb usług drogą elektroniczną;
  • tryb postępowania reklamacyjnego.
Definicje

Jeżeli z brzmienia Regulaminu nie wynika co innego użyte w Regulaminie określenia pisane w poniższy sposób mają następujące znaczenie:

Definicja Opis
Formularz Kontaktowy umieszczony na Stronie Internetowej dokument, po wypełnieniu i wysłaniu którego Użytkownik może skontaktować się z Cubic Orb.
Konto Użytkownika zbiór zasobów i uprawnień przypisanych Użytkownikowi w ramach Strony Internetowej.
Media Społecznościowe serwisy internetowe i aplikacje umożliwiające interaktywny dialog pomiędzy Użytkownikiem a Cubic Orb, takie jak Facebook, Twitter, YouTube czy LinkedIn.
Newsletter biuletyn informacyjny wysyłany do Użytkowników za pomocą poczty internetowej.
Polityka Prywatności umieszczony na Stronie Internetowej dokument określający sposób przetwarzania przez Cubic Orb danych osobowych za pośrednictwem Strony Internetowej, ochrony prywatności Użytkowników i wykorzystywania plików cookies i podobnych technologii na Stronie Internetowej.
Programy Komputerowe programy komputerowe, do których prawa autorskie posiada Cubic Orb i które są rozpowszechniane przez Cubic Orb, włączając w to pakiety tych programów, ich wersje demonstracyjne oraz aktualizacje.
Programy Partnerów programy komputerowe, do których autorskie prawa majątkowe posiada podmiot trzeci i których dystrybucja jest prowadzona przez Cubic Orb.
Sklep Internetowy umieszczony na Stronie Internetowej serwis, za pomocą którego Użytkownik może zawrzeć Umowę Licencji.
Strona Internetowa strona internetowa Cubic Orb dostępna pod adresem www.cubicorb.com, w tym również blog i Sklep Internetowy prowadzone na tej stronie.
System teleinformatyczny zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
Umowa Licencji umowa, na podstawie której Użytkownik uzyskuje prawo do korzystania z Programów Komputerowych, w tym do korzystania z aktualizacji tych programów.
Urządzenia Satlab urządzenia wykorzystywane w geodezji, budownictwie i branżach pokrewnych, które Cubic Orb nabywa od Satlab Geosolutions sp. z o.o. z siedzibą w Markach (lub podmiotu, który go zastąpi).
Usługi wszelkie usługi świadczone przez Cubic Orb drogą elektroniczną w znaczeniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Użytkownik osoba korzystająca ze Strony Internetowej i zamawiająca Usługi.
Rodzaje Usług

Cubic Orb świadczy następujące Usługi:

 1. wysyłka Newslettera;
 2. założenie, korzystanie, zmiana i usunięcie Konta Użytkownika;
 3. pobranie plików umieszczonych na Stronie Internetowej, w szczególności Programów Komputerowych;
 4. zawarcie, zmiana, przedłużenie i wypowiedzenie Umowy Licencji;
 5. kontakt z Cubic Orb drogą mailową, w szczególności w związku z zakupem (wypożyczeniem) Urządzeń Satlab lub nawiązaniem współpracy z Cubic Orb;
 6. kontakt z Cubic Orb za pośrednictwem Formularza Kontaktu, w szczególności w związku ze zgłoszeniem problemu technicznego, pytaniem dotyczącym funkcjonowania Programu Komputerowego, Urządzeń Satlab, Programu Partnerów oraz rekrutacją;
 7. kontakt z Cubic Orb w związku z nabyciem Programów Partnerów;
 8. przekierowanie do Mediów Społecznościowych i stron internetowych osób trzecich.

ROZDZIAŁ II WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

Informacje ogólne
 1. Usługi są świadczone w zakresie i na warunkach wskazanych w Regulaminie, przy czym szczegółowe warunki korzystania z części Usług mogą być zawarte także w odrębnych dokumentach, o czym Użytkownik będzie informowany przed zawarciem takiej umowy.
 2. Usługi są świadczone 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Cubic Orb zastrzega sobie jednak możliwość dokonywania przerw w dostępie do Strony Internetowej i tym samym w świadczeniu Usług w związku z koniecznością przeprowadzenia okresowej konserwacji Strony Internetowej.
 3. Czasem właściwym dla Strony Internetowej jest czas właściwy dla terytorium Polski.
 4. Cubic Orb zobowiązuje się do nie dostarczania Użytkownikom informacji bezprawnych w rozumieniu art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Liczba, zmiana, ograniczenie i usunięcie Usług
 1. Aktualny wykaz Usług jest dostępny na Stronie Internetowej.
 2. Liczba Usług i ich zakres (w szczególności funkcjonalności) mogą ulegać zmianom. Jeżeli z brzmienia umowy lub innego oświadczenia Cubic Orb nie wynika co innego, do świadczenia nowych lub zaktualizowanych Usług stosować się będzie postanowienia Regulaminu.
 3. Cubic Orb zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub wycofania Usług. Nie narusza to praw Użytkowników, którzy nabyli Usługi przed ich ograniczeniem lub wycofaniem.
 4. Informacje o zmianach, ograniczeniach, usunięciu lub dodaniu nowych Usług będą zamieszczane na Stronie Internetowej. Nie stanowią one zmiany Regulaminu.
 5. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego Cubic Orb ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 6. Cubic Orb ma prawo zaprzestać świadczenia Usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niej przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot.
Warunki techniczne korzystania z Usług
 1. Użytkownik ma możliwość nieodpłatnego zapoznania się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Usług w sposób umożliwiający mu łatwe pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą używanego przez niego systemu teleinformatycznego.
 2. Na Stronie Internetowej mogą być wykorzystywane następujące technologie: Java, JavaScript, Macromedia Flash, XML, PHP, DHTML, cookies, HTML, CSS.
 3. Strona Internetowa zawiera dokumenty PDF, których otwarcie wymaga zainstalowania odpowiedniej aplikacji.
 4. Cubic Orb nie kontroluje środowiska komputerowego Użytkownika, zaleca jednak, aby przed skorzystaniem ze Strony Internetowej Użytkownik upewnił się czy jest ono bezpieczne i zgodne z wymaganiami.
Prawa i obowiązki Użytkownika w związku ze świadczeniem Usług
 1. Użytkownik ma możliwość nieodpłatnego zapoznania się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Usług w sposób umożliwiający mu łatwe pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą używanego przez niego systemu teleinformatycznego.
 2. Użytkownik ma możliwość nieodpłatnego zakończenia korzystania z Usługi w każdej chwili. Rezygnacja z jednej Usługi nie skutkuje zakończeniem pozostałych Usług.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu podczas korzystania z Usług.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przekierowanie na strony internetowe Mediów Społecznościowych może wiązać się z koniecznością zaakceptowania obowiązujących tam regulaminów i polityk (w tym w zakresie prywatności i przetwarzania danych osobowych).
 5. Z wyłączeniem Usługi polegającej na kontakcie z Cubic Orb w związku z rekrutacją, Usługi są świadczone wyłącznie na rzecz Użytkowników nie będących konsumentami w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Korzystając z Usługi Użytkownik oświadcza, że zamierza z niej skorzystać w związku ze swoją działalnością gospodarczą.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania do systemów teleinformatycznych Cubic Orb następujących treści:
  • powodujących zakłócanie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Cubic Orb lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  • naruszających powszechnie obowiązujące normy prawa, dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, obraźliwe lub godzące w dobre obyczaje.
Ochrona danych osobowych, prywatność i cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z Usługami, a także ochrona prywatności Użytkowników i sposób wykorzystywania cookies oraz podobnych technologii na Stronie Internetowej reguluje Polityka Prywatności, która jest dostępna na Stronie Internetowej w taki sposób, aby Użytkownik mógł z łatwością zapoznać się z jej treścią w tym pozyskać, odtworzyć i utrwalić jej treść.

ROZDZIAŁ III WARUNKI ZAWARCIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

Postanowienia ogólne
 1. Zawierając umowę o świadczenie Usług Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Polityki Prywatności oraz Regulaminu.
 2. Jeżeli zawarcie umowy o świadczenie Usług jest uzależnione od zaakceptowania dodatkowego dokumentu jest on umieszczony na podstronie dotyczącej danej Usługi w taki sposób, aby Użytkownik mógł z łatwością zapoznać się z jego treścią w tym pozyskać, odtworzyć i utrwalić jego treść.
 3. W zależności od rodzaju Usługi umowa o świadczenie Usług jest zawierana poprzez: (i) wysłanie wiadomości na adres email Cubic Orb, (ii) wypełnienie formularza kontaktu, (iii) pobranie Programu Komputerowego lub innego pliku umieszczonego na Stronie Internetowej, (iv) naciśnięcie na odnośnik odsyłający do Mediów Społecznościowych lub strony internetowej osoby trzeciej, (v) założenie Konta Użytkownika, (vi) złożenie odpowiedniej dyspozycji za pomocą Konta Użytkownika.
 4. Szczegóły dotyczące sposobu założenia Konta Użytkownika, wysłania zapytania w związku z rekrutacją, kontaktu za pomocą Formularza Kontaktu lub drogą mailową są wskazane w odpowiedniej podstronie Strony Internetowej.
 5. Jeżeli świadczenie Usług jest uzależnione od podania danych przez Użytkownika, jest on zobowiązany zweryfikować poprawność swoich danych i treści swojej dyspozycji. W razie stwierdzenia niezgodności Użytkownik powinien niezwłocznie zgłosić to Cubic Orb za pomocą Formularza Kontaktu lub drogą mailową. Cubic Orb nie odpowiada za szkody wynikające z błędnego podania danych lub błędnej dyspozycji Użytkownika.
 6. Zawierając umowę o świadczenie Usług w imieniu jednostki organizacyjnej Użytkownik potwierdza jednocześnie, że jest osobą upoważnioną do działania w imieniu tej jednostki organizacyjnej przy i w zakresie zawierania tej umowy.
Postanowienia szczegółowe (dotyczące poszczególnych Usług)
 1. Zawarcie umowy nabycia Programów Partnera następuje po złożeniu odpowiedniej oferty na adres email umieszczony na podstronie Programu Partnera lub telefonicznie (po złożeniu takiego zapytanie mogą nastąpić negocjacje) oraz, jeżeli Strony nie umówiły się inaczej, zapłacie wynagrodzenia.
 2. Zawarcie Umowy Licencji (z wyjątkiem licencji na korzystanie z wersji demonstracyjnej Programów Komputerowych) oraz umowy o dostarczenie Newslettera może nastąpić poprzez złożenie dyspozycji na Stronie Internetowej lub za pomocą Konta Użytkownika.
 3. Zawarcie umowy o dostarczanie Newslettera następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji na Koncie Użytkownika, lub Stronie Internetowej, lub bezpośrednio za pomocą kontaktu telefonicznego lub mailowego.
 4. Zawarcie Umowy Licencyjnej następuje za pośrednictwem Sklepu Internetowego poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji na Stronie Internetowej lub Koncie Użytkownika, po wyborze modelu Licencji i zapłacie wynagrodzenia. Nie stoi to na przeszkodzie zawieraniu umów w inny sposób (np. drogą mailową) jeżeli potencjalne strony takiej umowy postanowią w ten sposób (w szczególności jeżeli będzie to wynikać z warunków umów z dystrybutorami Programów Komputerowych).
 5. Szczegółowe warunki dotyczące licencji na Program Komputerowy w tym czas trwania licencji, cena i wymagania techniczne niezbędne do zainstalowania Programu Komputerowego są dostępne w Sklepie Internetowym na podstronie dotyczącej danego Programu Komputerowego.
 6. Treść Umowy Licencyjnej jest dostępna na Stronie Internetowej (na podstronie dotyczącej odpowiedniego Programu Komputerowego) w taki sposób, aby Użytkownik mógł z łatwością zapoznać się z jej treścią w tym pozyskać, odtworzyć i utrwalić jej treść.

ROZDZIAŁ IV REKLAMACJE I POMOC TECHNICZNA

Postępowanie reklamacyjne
 1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług powinny być składane drogą mailową na adres biuro@cubicorb.com.
 2. Reklamacje powinny być składane w ciągu siedmiu dni od momentu, w którym Użytkownik dowiedział się o przyczynie reklamacji.
 3. Reklamacje powinny zawierać: (i) imię i nazwisko osoby składającej reklamacje, a jeżeli reklamacja jest w imieniu jednostki organizacyjnej także pełną nazwę tej jednostki, (ii) opis problemu, (iii) powód reklamacji.
 4. Rozpatrzenie reklamacji następuje w najszybszym możliwym terminie, w zależności od wyboru Cubic Orb, w formie elektronicznej, pisemnej lub telefonicznej
Pomoc techniczna

Świadczenie pomocy technicznej w związku z Usługami następuje poprzez Formularz Kontaktu.

ROZDZIAŁ V POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Odpowiedzialność Cubic Orb
 1. Cubic Orb nie gwarantuje poprawności pracy systemu teleinformatycznego Użytkownika i nie ponosi za niego odpowiedzialności.
 2. Cubic Orb nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, bądź ograniczenia oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają mu korzystanie z określonych Usług.
 3. Cubic Orb nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług spowodowane awariami lub wadliwym funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych nie wynikającym z winy Cubic Orb.
 4. Cubic Orb nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
 5. Cubic Orb nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje niedostatecznego bezpieczeństwa środowiska komputerowego Użytkownika i jego niezgodności z wymaganiami technicznymi, w tym za działania szkodliwego oprogramowania na urządzeniach końcowych lub w systemie teleinformatycznym Użytkownika.
 6. Na Stronie Internetowej mogą się znajdować odnośniki (linki) do Mediów Społecznościowych lub stron internetowych osób trzecich (w szczególności podmiotów współpracujących z Cubic Orb i stron zawierających informacje z zakresu geodezji). Cubic Orb dokłada starań, aby odesłania następowały jedynie do sprawdzonych i wiarygodnych strony internetowych (Mediów Społecznościowych), które zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa, jednak, w najszerszym możliwym zakresie, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania ze stron internetowych lub Mediów Społecznościowych.
 7. Jeżeli wyraźnie nie wskazano inaczej, w najszerszym możliwym zakresie Cubic Orb nie odpowiada za jakiekolwiek wady fizyczne ani prawne Programów Partnerów, ani nie udziela żadnej gwarancji w odniesieniu do Programów Partnerów. Cubic Orb dołoży starań aby ułatwić Użytkownikowi kontakt z takim partnerem jeżeli udzielił on gwarancji na swój Program Partnera.
Prawo właściwe i właściwość sądu
 1. Prawem właściwym dla Regulaminu (włączając w to wszelkie spory powstałe na jego tle, a także jego ważność lub nieważność lub ustalenie jego treści) jest prawo polskie.
 2. Z wyłączeniem kontaktu z Cubic Orb w związku z rekrutacją, sądem wyłącznie właściwym dla wszystkich sporów związanych z Regulaminem jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Cubic Orb.
Odpowiedzialność Cubic Orb
 1. Cubic Orb zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
 2. Korzystanie z Usług po wprowadzeniu zmian w Regulaminie jest równoznaczne z akceptacją tych zmian.
0
  twój koszyk
  (0)
  Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu