fbpx

Warunki licencji

 

Umowa licencyjna dla użytkownika końcowego – Cubic Orb sp. z o.o.

 

Niniejsza umowa („Umowa”) udzielenia licencji na korzystanie z Programu (jak zdefiniowano w Umowie) została zawarta pomiędzy Cubic Orb sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000761654, NIP: 8842794921, REGON: 382009077, kapitał zakładowy w wysokości 9.000 zł („Cubic Orb”), a Użytkownikiem (jak zdefiniowano w Umowie).

 

 • 1. Definicje

Jeżeli z brzmienia lub celu Umowy nie wynika co innego, użyte w niej sformułowania pisane w poniższy sposób mają następujące znaczenie:

 

Aktualizacje wszelkiego rodzaju uzupełnienia, modyfikacje, ulepszenia lub dostosowania Programu, które następują od momentu zawarcia Umowy.
Klucz Licencyjny indywidualny zestaw znaków przypisany do danej licencji i przesyłany Użytkownikowi w chwili zapłaty ceny za udzielenie licencji na Program w celu jego identyfikacji i umożliwienia mu korzystania z Programu.
Licencja Czasowa Model Licencji umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z Programu przez określony czas.
Licencja Jednostanowiskowa Model Licencji umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z Programu na jednym urządzeniu końcowym.
Licencja Jednostanowiskowa Przenośna Model Licencji umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z Programu na dowolnej ilości urządzeń końcowych (przy czym w tym samym czasie tylko na jednym urządzeniu końcowym) na podstawie klucza USB.
Licencja Wieczysta Model Licencji umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z Programu bez ograniczeń czasowych.
Model Licencji umieszczony na Stronie Internetowej opis właściwości licencji na korzystanie z Programu lub Pakietu Programów, wskazujący w szczególności cenę za udzielenie licencji, czas trwania licencji, ilość urządzeń końcowych, na których może być zainstalowany Program lub Pakiet Programów, którego treść obowiązująca w chwili zamówienia przez Użytkownika Programu lub Pakietu Programów stanowi integralną część Umowy.
Pakiet Programów ustalony przez Cubic Orb i wskazany w Modelu Licencji zestaw co najmniej dwóch Programów, które mogą być nabyte łącznie.
Pomoc Techniczna wszelkie działania Cubic Orb mające na celu pomoc Użytkownikowi w przypadku napotkania problemów z poprawnym korzystaniem z Programu lub Pakietu Programów.
Pracownik Użytkownika osoba zatrudniona w działalności gospodarczej Użytkownika na podstawie umowy o pracę lub stosunku cywilnoprawnego.
Program program komputerowy, do którego prawa posiada Cubic Orb i który jest przedmiotem tej licencji.
Usługa Aktualizacji i Wsparcia usługa polegająca na wykupieniu czasowego dostępu do Aktualizacji i pomocy technicznej przez Użytkownika.
Strona Internetowa strona internetowa Cubic Orb pod adresem pl.cubicorb.com
Strony strony Umowy, czyli Użytkownik i Cubic Orb.
Utwory Powiązane wszystkie wytwory działań kreatywnych, do których prawa posiada Cubic Orb i które powstały w związku z Programem, ale nie są programem komputerowym według ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności dokumentacja stworzona w związku z Programem, algorytmy wykorzystane w Programie, interface Programu, ikony i elementy graficzne użyte w Programie, logo.
Użytkownik osoba, która zamówiła Klucz Licencyjny i jest stroną Umowy (w tym również spółka lub inna jednostka organizacyjna w przypadku zamówienia Klucza Licencyjnego w jej imieniu); Strony przyjmują domniemanie, że jest to osoba, której dane zostały wpisane w formularzu rejestracyjnym.
Wersja Demonstracyjna darmowa wersja Programu udostępniana krótkoterminowo w celu zapoznania się z jego funkcjonalnościami.
 • 2. Podstawowe warunki Umowy
 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Użytkownika Klucza Licencyjnego.
 2. Treść Umowy jest umieszczona na Stronie Internetowej w sposób umożliwiający łatwe zapoznanie się z jej treścią, a także jej pobranie przed zamówieniem Klucza Licencyjnego.
 3. Zamawiając Klucz Licencyjny Użytkownik jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z treścią Umowy, warunkami wybranego przez niego Modelu Licencji, regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Cubic Orb oraz regulaminu promocji w Cubic Orb i akceptuje treść każdego z tych dokumentów w całości.
 4. Umowa nie wymaga dla swojej ważności formy pisemnej, zaakceptowanie jej warunków, które następuje przy zamówieniu Klucza Licencyjnego zastępuje oświadczenie woli zawarciu Umowy.
 5. Jeżeli z brzmienia lub celu Umowy nie wynika co innego, jej postanowienia stosuje się również do Pakietu Programów.
 • 3. Oświadczenia Stron
 1. Cubic Orb oświadcza, że jest uprawniona do udzielenia licencji na korzystanie z Programu na zasadach wskazanych w Umowie i z chwilą jej zawarcia.
 2. Cubic Orb oświadcza, że Program został stworzony bez naruszenia praw osób trzecich, w szczególności praw własności intelektualnej.
 3. Cubic Orb oświadcza, że dołożyło najlepszych starań aby Program był wolny od wad i usterek.
 4. Użytkownik oświadcza, że jest umocowany do zawarcia Umowy i że uzyskał wszelkie niezbędne zgody do jej zawarcia (jeżeli jest taka potrzeba).
 5. Użytkownik oświadcza, że zamierza korzystać z Programu dla celów swojej działalności gospodarczej.
 • 4. Postanowienia ogólne dotyczące licencji
 1. Z chwilą przesłania Klucza Licencyjnego Cubic Orb udziela Użytkownikowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Programu na warunkach określonych poniżej, na terytorium Polski (przy czym Użytkownik jest uprawniony do korzystania z programu również poza granicami Polski przez okres nie dłuższy niż dwa tygodnie w roku). Licencja upoważnia Użytkownika do korzystania z Programu wyłącznie w związku z wykonywaniem przez niego działalności gospodarczej.
 2. Na podstawie licencji Użytkownik jest uprawniony do:
  1. instalacji Programu na urządzeniu końcowym;
  2. przechowywania Programu w pamięci urządzenia końcowego (w tym również w jego pamięci operacyjnej w zakresie w jakim jest to niezbędne do używania Programu);
  3. wyświetlania Programu na urządzeniu końcowym;
  4. uruchamiania i używania Programu na urządzeniu końcowym.
 3. Użytkownik jest uprawniony do wykonania jednej zapasowej kopii Programu dla celów archiwalnych i bezpieczeństwa (przez co należy rozumieć ponowną instalację Programu w razie jego utraty).
 4. Użytkownik jest uprawniony do trwałego, jak i czasowego zwielokrotnienia Programu wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonywania uprawnień wskazanych w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.
 5. Licencja upoważnia do korzystania z Programu wyłącznie jednego Użytkownika albo jednego Pracownika Użytkownika.
 6. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Utworów Powiązanych wyłącznie w powiązaniu z Programem i wyłącznie w zakresie w jakim jest to niezbędne do korzystania z Programu zgodnie z postanowieniami Umowy.
 • 5. Postanowienia dotyczące poszczególnych Modeli Licencji
 1. Użytkownik posiadający Licencję Jednostanowiskową może korzystać z Programu na jednym urządzeniu końcowym.
 2. Użytkownik posiadający Licencję Jednostanowiskową Przenośną może korzystać z Programu na dowolnym urządzeniu końcowym, przy czym do korzystania z Programu poza Kluczem Licencyjnym wymagane jest podłączenia do urządzenia końcowego nośnika pamięci USB.
 3. Użytkownik posiadający Licencję Czasową jest uprawniony do korzystania z Programu przez czas określony w Modelu Licencji. Czas licencji liczy się od momentu przesłania Użytkownikowi Klucza Licencyjnego.
 4. Użytkownik posiadający Licencję Wieczystą jest uprawniony do korzystania z Programu przez czas nieokreślony. Użytkownik uzyskuje dostęp do Aktualizacji i Pomocy Technicznej przez okres roku od momentu przesłania Użytkownikowi Klucza Licencyjnego. Użytkownik może przedłużyć czas Aktualizacji wykupując Usługę Aktualizacji i Wsparcia.
 5. Użytkownik posiadający Pakiet Programów może zainstalować każdy z Programów na wybranym przez siebie urządzeniu końcowym, przy czym każdy z Programów może być używany wyłącznie przez jednego Użytkownika albo jednego Pracownika Użytkownika.
 6. Pomoc Techniczna jest świadczona w formie mailowej na adres email, z którego Użytkownik zamówił Program lub na inny wskazany przez niego adres. Użytkownik jest zobowiązany współpracować z Cubic Orb przy świadczeniu Pomocy Technicznej, w szczególności udzielić pełnej informacji na temat działania Programu.
 • 6. Postanowienia dotyczące Wersji Demonstracyjnej
 1. Umowa dotycząca korzystania z Wersji Demonstracyjnej zostaje zawarta z chwilą instalacji Wersji Demonstracyjnej na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Umowa jest umieszczona na Stronie Internetowej (podstronie danego Programu) w sposób umożliwiający łatwe zapoznanie się z jej treścią, a także jej pobranie przed pobraniem Programu. Instalując Wersję Demonstracyjną Użytkownik potwierdza, że zna i akceptuje jej treść w całości.
 3. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Wersji Demonstracyjnej na zasadach i przez czas określony w warunkach Wersji Demonstracyjnej, które znajdują się na Stronie Internetowej (podstronie danego Programu). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że funkcjonalności Programu w jego Wersji Demonstracyjnej mogą (aczkolwiek nie muszą) różnić się od funkcjonalności w pozostałych Modelach Licencji.
 4. Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z warunkami Wersji Demonstracyjnej oraz regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Cubic Orb i akceptuje je w całości.
 5. Umowa nie wymaga dla swojej ważności formy pisemnej, zaakceptowanie warunków licencji, które następuje w chwili instalacji Programu zastępuje oświadczenie woli obu Stron o zawarciu Umowy.
 6. Użytkownik uzyskuje bezpłatną licencję na korzystanie z Wersji Demonstracyjnej na jednym urządzeniu końcowym przez czas określony w jej warunkach. Użytkownik nie uzyskuje licencji na korzystanie z Aktualizacji.
 7. Z zastrzeżeniem § 2 i 5 Umowy postanowienia Umowy mają zastosowanie do Wersji Demonstracyjnej.
 • 7. Ograniczenia w korzystaniu z Programu
 1. Licencja odnosi się do Programu jako całości, poszczególne elementy Programu nie mogą być rozdzielane do używania na więcej niż jednym urządzeniu końcowym.
 2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Programu wyłącznie w sposób wskazany w Umowie. W szczególności Użytkownik nie jest uprawniony do:
  1. zwielokrotniania, przechowywania, odtwarzania i wyświetlania Programu w zakresie szerszym niż wynikający z Umowy;
  2. modyfikowania Programu jego tłumaczenia, przystosowywania lub zmiany układu;
  3. umieszczania Programu w sieci Internet;
  4. jakichkolwiek czynności związanych albo zmierzających do usuwania lub obchodzenia technicznych zabezpieczeń Programu;
  5. dekompilacji ani dezasemblacji Programu;
  6. rozpowszechniania Programu (w tym najmu lub użyczenia egzemplarzy Programu) oraz udostępniania Programu w taki sposób, aby mogła się z nim zapoznać nieograniczona ilość osób.
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do udzielenia sublicencji na korzystanie z Programu, ani do obciążania licencji jakimikolwiek prawami osób trzecich, w szczególności do wydzierżawienia licencji na korzystanie Programu lub ustanowienia na niej użytkowania.
 4. Użytkownik nie jest uprawniony do cesji praw i wierzytelności z Umowy (w tym do cesji praw z licencji) ani do przeniesienia praw z licencji na korzystanie z Programu na rzecz osoby trzeciej (niezależnie od tego czy byłoby to odpłatne czy nie) i jednocześnie zobowiązuje się do niedokonywania takich czynności przez czas trwania Umowy. W przypadku dokonania którejkolwiek z tych czynności Użytkownik niezwłocznie zapłaci na żądanie Cubic Orb karę umowną w wysokości wynoszącej równowartość opłaty licencyjnej, którą uiścił za Program. Cubic Orb jest uprawniony do żądania kary umownej w ciągu 90 dni od dowiedzenia się o zdarzeniu powodującym naruszenie. Cubic Orb ma prawo żądać dodatkowego odszkodowania w razie poniesienia szkody przewyższającej wartość kary umownej.
 5. Ograniczenia wskazane w niniejszym paragrafie mają zastosowanie również do Aktualizacji oraz Utworów Powiązanych.
 • 8. Odpowiedzialność Stron
 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Programu wyłącznie w zakresie wskazanym w Umowie i wyłącznie dla celów własnej działalności gospodarczej.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Programu w sposób zgodny z prawem, w szczególności do niewykorzystywania Programu w celu sprzecznym z prawem, naruszającym prawa osób trzecich (w tym praw własności intelektualnej) oraz zmierzającym do obejścia prawa.
 3. Cubic Orb ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z jej winy umyślnej.
 4. Cubic Orb dokłada wszelkich starań aby Program był jak najwyższej jakości, jednak Program jest udostępniony Użytkownikowi w stanie takim jaki jest („as is”). Cubic Orb nie udziela jakiejkolwiek gwarancji w związku z Programem, a ewentualna odpowiedzialność Cubic Orb za wady Programu w tym z tytułu rękojmi jest w najszerszym dopuszczalnym prawnie zakresie wyłączona.
 5. W najszerszym dopuszczalnym prawnie zakresie Cubic Orb nie ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z Programem, w szczególności z jego działaniem lub niedziałaniem, a także współdziałaniem z innymi programami i urządzeniami.
 6. Cubic Orb nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności za:
  1. szkody spowodowane błędną konfiguracją urządzenia końcowego (sprzętową lub programową) Użytkownika i ewentualne nieprawidłowe działanie Programu z tego powodu;
  2. szkody spowodowane błędną obsługą Programu;
  3. utracone korzyści w przypadku ewentualnego czasowego braku działania lub nieprawidłowego działania Programu.
 7. Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności wskazane powyżej (w tym również brak jakiejkolwiek gwarancji) odnoszą się także do Aktualizacji oraz Utworów Powiązanych.
 8. Użytkownik zobowiązuje się zapewnić, że podmioty trzecie (w tym, w dopuszczalnym prawem zakresie, jednostki administracji publicznej) nie będą dochodzić od Cubic Orb żadnych roszczeń związanych (także pośrednio) z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Użytkownika, w szczególności w związku z korzystaniem z Programu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub dla celów niezgodnych z prawem. Jeżeli osoba trzecia wystąpi z powództwem lub zainicjuje jakiekolwiek inne postępowanie przeciwko Cubic Orb w związku z powyższym, Użytkownik zobowiązuje się podjąć wszelkie kroki mające na celu zastąpienie Cubic Orb w sporze, a jeżeli nie jest to możliwe do niezwłocznego zwrotu kosztów, które Cubic Orb poniesie w związku z koniecznością obrony przed takim roszczeniem. Niezależnie od tego Użytkownik jest zobowiązany do naprawienia szkody jaką Cubic Orb poniesie w związku z roszczeniem osoby trzeciej.
 • 9. Wypowiedzenie Umowy
 1. Cubic Orb jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie zaistnienia przynajmniej jednej z poniższych sytuacji:
  1. co najmniej jedno oświadczenie Użytkownika będzie nieprawidłowe;
  2. Użytkownik wykorzystuje Program do celów sprzecznych z prawem (np. na podstawie Programu przygotowuje materiały zawierające zafałszowane dane);
  3. Użytkownik korzysta z Programu w sposób niezgodny z jego uprawnieniami z licencji;
  4. Użytkownik dokona jakiegokolwiek działania lub zaniechania, które jest zakazane na podstawie Umowy (w szczególności wskazanych w § 7 Umowy).
 2. Oświadczenie o wypowiedzeniu może zostać złożone w formie pisemnej lub elektronicznej (poprzez wysłanie emaila lub wiadomości na konto Użytkownika na Stronie Internetowej). W przypadku wypowiedzenia Umowy Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie (nie później niż następnego dnia od doręczenia mu oświadczenia o wypowiedzeniu) usunąć Program z wszystkich urządzeń końcowych.
 3. Złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu nie wiąże się z obowiązkiem zwrotu ceny, którą Użytkownik zapłacił za licencję na korzystanie z Programu.
 • 10. Postanowienia końcowe
 1. Użytkownik będzie niezwłocznie informowany o wszelkich zmianach Umowy. W przypadku dokonania takich zmian jest on uprawniony do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 2. W przypadku przedłużenia licencji (w tym automatycznego, np. za pomocą płatności rekurencyjnych) umowa ulega automatycznemu przedłużeniu i obowiązuje w brzmieniu zamieszczonym na Stronie Internetowej w chwili przedłużenia.
 3. Ilekroć Umowa odnosi się do przepisów prawa oznacza to przepisy prawa obowiązujące w danej chwili z uwzględnieniem odpowiednich zmian i nowelizacji.
 4. Jeśli jakiekolwiek postanowienie Umowy (w całości lub w części), lub kilka jej postanowień jest lub stanie się nieważne lub bezskuteczne, pozostałe postanowienia pozostają nadal ważne lub skuteczne. Postanowienia takie (jak również pozostałe postanowienia Umowy) powinny być interpretowane w sposób jak najbardziej zbliżony i odzwierciedlający cel postanowienia nieważnego lub bezskutecznego.
 5. Prawem wyłącznie właściwym dla Umowy (włączając w to ważność lub nieważność, zawarcie lub niezawarcie, interpretację, a także wykonanie lub niewykonanie) oraz licencji udzielonej na jej podstawie jest prawo polskie.
 6. Strony ustalają, że wszelkie spory związane z Umową będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy właściwe miejscowo dla siedziby Cubic Orb. Postanowienie to ma w szczególności zastosowanie do wszelkich roszczeń związanych z naruszeniem Umowy (w tym warunków licencji), również gdy stanowi ono czyn niedozwolony, a także do powództw o ustalenie lub ukształtowanie stosunku prawnego w związku z Umową (w tym ustalenie istnienia Umowy).

 

0
  twój koszyk
  (0)
  Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu