fbpx

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI CUBIC ORB

obowiązuje od 20 marca 2020 r.

CZEGO DOTYCZY POLITYKA PRYWATNOŚCI?
 1. Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) określa: (i) w jaki sposób dane osobowe pozyskane za pośrednictwem serwisu internetowego www.cubicorb.com („Serwis Internetowy”) są przetwarzane, (ii) w jaki sposób chronimy prywatność użytkowników Serwisu Internetowego, (iii) w jaki sposób wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w Serwisie Internetowym.
 2. W związku z naszym rozwojem, a także zmieniającymi się okolicznościami (w tym technologią i prawem) Polityka Prywatności może ulegać zmianom. Zalecamy więc okresowe przeglądanie Polityki Prywatności. O zmianie Polityki Prywatności od czasu jej ostatniego przeglądania można dowiedzieć się sprawdzając informację o dacie rozpoczęcia jej obowiązywania (wskazanej na początku dokumentu).
KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA?
 1. Właścicielem Serwisu Internetowego i jednocześnie administratorem danych osobowych jest Cubic Orb sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: adres: ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000761654, NIP: 8842794921, REGON: 382009077, kapitał zakładowy w wysokości 9.000 zł, („Cubic Orb”).
CZYM SĄ DANE OSOBOWE I CO OZNACZA ICH PRZETWARZANIE?
 1. Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przykładowymi danymi osobowymi są imię i nazwisko, PESEL, adres email, numer telefonu.
 2. Przetwarzanie danych osobowych to każda czynność dokonywana na danych osobowych. Przykładami przetwarzania danych osobowych są ich zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, a także usuwanie lub niszczenie. Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany.
JAKIMI ZASADAMI KIERUJEMY SIĘ CHRONIĄC PRYWATNOŚĆ I PRZETWARZAJĄC DANE OSOBOWE?
 1. Cubic Orb szanuje i przestrzega prawa Użytkowników do prywatności, a także zapewnia odpowiednią ochronę danych osobowych. Jedną z najistotniejszych zasad jakimi się kierujemy jest przetwarzanie danych osobowych z zachowaniem najwyższych standardów i z poszanowaniem obowiązującego prawa.
 2. Dane osobowe zbierane przez Cubic Orb za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), („RODO”) oraz innych właściwych aktów prawnych.
 3. Przetwarzając dane osobowe kierujemy się w szczególności zasadami:
  • legalności – czuwając aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem;
  • rzetelności – działając w sposób uczciwy;
  • przejrzystości – informując o tym w jaki sposób dane osobowe są przetwarzane;
  • celowości – zbierając dane osobowe w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach oraz czuwając nad tym, aby nie były one przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  • proporcjonalności – przetwarzając dane osobowe wyłącznie w zakresie adekwatnym i niezbędnym do realizacji naszych uzasadnionych celów;
  • prawidłowości – dbamy o to aby przetwarzane przez nas dane osobowe były poprawne i w razie potrzeby uaktualniamy je;
  • ograniczenia przechowywania danych osobowych w czasie – przechowujemy je nie dłużej niż jest to niezbędne dla celów, dla których je przetwarzamy.
 4. Przetwarzamy dane osobowe tak, aby zapewnić ich odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, wykorzystując do tego odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.
JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?
 1. Zbieramy dane osobowe: (i) osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową, (ii) osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, (iii) osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne („Użytkownicy”).
 2. W zależności od celu przetwarzania danych osobowych Cubic Orb przetwarza w szczególności następujące kategorie danych: (i) imię i nazwisko, (ii) NIP, (iii) PESEL, (iv) adres email, (v) numer telefonu, (vi) adres IP, (vii) data urodzenia, (viii) adres zamieszkania, zameldowania lub prowadzenia działalności.
 3. Cubic Orb nie przetwarza danych wrażliwych, czyli danych osobowych na temat pochodzenia rasowego lub etnicznego Użytkownika, jego poglądów politycznych, przekonań religijnych, światopoglądu, przynależności do związków zawodowych, danych genetycznych, biometrycznych, dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej Użytkownika.
W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?
 1. Możemy przetwarzać dane osobowe w następujących celach:
  • przesłania Użytkownikowi oferty lub informacji handlowej dotyczącej wybranych przez Użytkownika towarów lub usług Cubic Orb – na podstawie i w zakresie zgody Użytkownika (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • kontaktu z Użytkownikiem w celu wskazanym przez niego w formularzu kontaktowym – na podstawie zgody Użytkownika (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • założenia konta Użytkownika w Serwisie Internetowym – na podstawie zgody Użytkownika (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • subskrypcji biuletynu informacyjnego (newsletter) – na podstawie zgody Użytkownika (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • marketingu bezpośredniego towarów i usług Cubic Orb (w tym drogą telefoniczną) – na podstawie i w zakresie zgody Użytkownika (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • obecnej lub przyszłych rekrutacji na stanowisko pracy w Cubic Orb lub nawiązania współpracy z Cubic Orb – na podstawie i w zakresie zgody Użytkownika (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • podjęcia działań, które są niezbędne do zawarcia umowy nabycia towarów lub usług Cubic Orb (co ma zastosowanie również gdy Użytkownik zamierza nabywać towary osób trzecich, jeżeli takie towary są oferowane przez Cubic Orb) – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • wykonania umowy, którą Cubic Orb zawarł z Użytkownikiem – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Cubic Orb – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  • gdy jest to niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Cubic Orb lub osoby trzeciej – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 2. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych zależy od zgody Użytkownika, Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania przez nas czynności, których ta zgoda dotyczy, czyli, w zależności od sytuacji, przedstawienia przez nas oferty, przesłania informacji handlowych, kontaktu za pośrednictwem formularza, założenia konta Użytkownika, przesłania newslettera, świadczenia usług marketingowych lub zawarcia umowy.
 4. Jeżeli dane osobowe są przez nas przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu i w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem.
 5. Cubic Orb nie będzie przetwarzać danych osobowych Użytkownika gdy okaże się, że nadrzędny charakter nad naszymi interesami (lub interesami osoby trzeciej) będą mieć interesy lub podstawowe prawa i wolności Użytkownika.
 6. Realizując nasz prawnie uzasadniony interes możemy przetwarzać dane osobowe w następujących celach:
  • marketingowych polegających na dopasowaniu treści i reklam w Serwisie Internetowym oraz w Internecie;
  • badań analitycznych w celach marketingowych (w tym badań satysfakcji Użytkowników);
  • weryfikacji poprawności korzystania z usług oferowanych przez Cubic Orb;
  • dochodzenia lub ustalenia naszych roszczeń, jak również obrony przed roszczeniami osób trzecich;
  • dowodowych i archiwalnych;
  • zapewnienia bezpieczeństwa, odpowiedniej jakości i poprawnego funkcjonowania Serwisu Internetowego, w tym również konta Użytkownika.
JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ UŻYTKOWNIKOWI?
 1. Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych (w tym otrzymania ich odpłatnej kopii);
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych jeżeli są one nieprawidłowe i ich uzupełnienia jeżeli są niekompletne;
  • prawo do usunięcia swoich danych osobowych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
  • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
KOMU I NA JAKICH ZASADACH MOŻEMY UDOSTĘPNIĆ DANE OSOBOWE?
 1. Dane osobowe Użytkownika mogą być niekiedy ujawnione innym osobom. Zaliczać się będą do nich:
  • nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli oni wykonać swoje obowiązki;
  • podmioty, których towary mogą zostać nabyte za pośrednictwem Cubic Orb lub których jesteśmy dystrybutorami;
  • podmioty, których usługi są niezbędne dla funkcjonowania Serwisu Internetowego (np. świadczące usługi hostingowe);
  • podmioty, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający), przykładowo podmioty świadczące usługi analityczne i badania opinii w Internecie, wykonujące kampanie mailingowe, agencje reklamowe;
  • inni odbiorcy danych tacy jak nasi podwykonawcy, banki, doradcy księgowi, podatkowi, kancelarie prawne, firmy kurierskie.
 2. Cubic Orb ujawnia dane osobowe tylko podmiotom, które zapewniają należytą ochronę danych osobowych, w szczególności przestrzegają wymogów RODO.
 3. Podmioty, którym ujawniamy dane osobowe mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
PRZEZ JAKI CZAS PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE?
 1. Dane osobowe są przez nas przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego są one przetwarzane.
 2. W przypadku umów zawartych z Cubic Orb czas ten wynosi czas obowiązywania umowy, przy czym, w niezbędnym zakresie, dane te możemy przetwarzać od zakończenia umowy do upływu terminu przedawnienia roszczeń, które mogą z niej wynikać.
 3. W przypadku cofnięcia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych dane zostaną usunięte niezwłocznie od wpłynięcia do nas takiego żądania, przy czym, w niezbędnym zakresie, dane te możemy przetwarzać od zakończenia umowy do upływu terminu przedawnienia roszczeń, które możemy mieć wobec Użytkownika lub które Użytkownik może mieć wobec nas.
DO CZEGO WYKORZYSTUJEMY PLIKI COOKIES I PODOBNE TECHNOLOGIE?
 1. W Serwisie Internetowym stosujemy tzw. cookies – są to małe fragmenty tekstu zapisywane przez serwis internetowy na urządzeniu końcowym użytkownika (np. laptopie, komputerze smartfonie). Urządzenie końcowe przesyła zapisane cookies serwisowi przy okazji następnego wejścia, co pozwala serwisowi funkcjonować prawidłowo i ułatwia użytkownikowi korzystanie z niego.
 2. Cubic Orb może korzystać także z innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W takim przypadku informacje i zasady dotyczące cookies mają zastosowanie także do innych podobnych technologii stosowanych w Serwisie Internetowym.
 3. Pliki cookies mogą być wykorzystywane przez nas lub współpracujących z nami dostawców zewnętrznych narzędzi do monitorowania ruchu i aktywności w Serwisie Internetowym, a w szczególności do:
  • tworzenia statystyk oglądalności poszczególnych treści w Serwisie Internetowym;
  • personalizacji usług świadczonych z wykorzystaniem Serwisu Internetowego;
  • utrzymywania sesji Użytkownika;
  • uwierzytelniania osób korzystających z Serwisu Internetowego;
  • dostarczania Użytkownikowi personalizowanych treści reklamowych.
 4. Stosujemy następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu Internetowego, np. umożliwiające korzystanie z sesji;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranej wersji mobilnej/klasycznej, ostatnich fraz wpisywanych przez Użytkownika, wyglądu Serwisu Internetowego, stanu mechanizmu zakładek itp.
  • „analityczne” pliki cookies, umożliwiające monitorowanie aktywności Użytkowników w Serwisie Internetowym.
 5. Użytkownik ma możliwość samodzielnego określenia warunków stosowania techniki cookies i w każdej chwili może wyłączyć ich obsługę, za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi. Może to powodować brak lub niewłaściwe wyświetlanie serwisu internetowego. W niektórych przypadkach możliwe jest ustawienie przeglądarki, by w każdym przypadku wyświetlane było pytanie o zgodę użytkownika na pliki cookies. Daje to Użytkownikowi możliwość kontroli nad plikami cookies, ale może spowolnić działanie przeglądarki.
 6. Brak dokonania zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, co oznacza, że Cubic Orb będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać do nich dostęp.
Z KIM MOŻNA SIĘ SKONTAKTOWAĆ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH PRYWATNOŚCI?
 1. Cubic Orb nie wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, ponieważ zgodnie z obowiązującym prawem nie ma takiego obowiązku.
 2. W razie pytań, wątpliwości lub skarg związanych z przetwarzaniem danych osobowych, wykorzystywaniem cookies lub ochroną prywatności prosimy o kontakt pod adresem e-mail biuro@cubicorb.com.
0
  twój koszyk
  (0)
  Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu