fbpx

Regulamin promocji

 

REGULAMIN PROMOCJI W CUBIC ORB SP. Z O.O.

 

 Postanowienia wstępne

 

 1. Niniejszy regulamin promocji („Regulamin Promocji”) określa warunki promocji towarów i usług Cubic Orb.
 2. Regulamin Promocji jest powiązany z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną przez Cubic Orb („Regulamin”). W sprawach nieuregulowanych (w szczególności co do pomocy technicznej, reklamacji oraz odpowiedzialności) mają do niego odpowiednie zastosowanie postanowienia Regulaminu.
 3. Regulamin Promocji i Regulamin są umieszczone na Stronie Internetowej w sposób umożliwiający Użytkownikowi pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści za pomocą używanego przez niego systemu teleinformatycznego.
 4. Regulamin Promocji nie stoi na przeszkodzie negocjacji indywidualnych warunków umów przez Użytkowników, w szczególności tych zainteresowanych nabyciem większej ilości Licencji na Programy Komputerowe lub nawiązaniem stałej współpracy w zakresie dystrybucji lub pośrednictwa w sprzedaży towarów lub usług Cubic Orb.
 5. Regulamin Promocji nie stoi na przeszkodzie oferowania indywidualnych promocji Użytkownikom przez Cubic Orb, w zakresie w jakim nie jest to sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi normami prawa, zwłaszcza ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 6. Jeżeli z Regulaminu Promocji lub z warunków promocji nie wynika nic innego Regulamin Promocji stosuje się do wszystkich promocji wprowadzonych przez Cubic Orb, włączając w to indywidualne promocje przesyłane wybranym użytkownikom oraz promocje dostępne poprzez partnerów Cubic Orb (w tym na ich stronach internetowych).
 7. Jeżeli z Regulaminu Promocji lub z warunków promocji nie wynika nic innego wszelkie promocje udzielone przez Cubic Orb (w tym te wskazane w Regulaminie Promocji) dotyczą wyłącznie towarów i usług Cubic Orb (nie dotyczą one towarów i usług, których dystrybutorem jest Cubic Orb nawet jeżeli są sprzedawane razem z towarami i usługami Cubic Orb).
 8. Jeżeli z Regulaminu Promocji lub z warunków promocji nie wynika nic innego promocje nie mają zastosowania do dystrybutorów towarów i usług Cubic Orb.

 

Definicje

 

 1. Jeżeli z Regulaminu Promocji nie wynika inaczej użyte w nim wyrażenia zdefiniowane w Regulaminie i pisane w sposób określony w Regulaminie mają znaczenie nadane im przez Regulamin.
 2. Jeżeli z Regulaminu Promocji nie wynika co innego użyte w Regulaminie Promocji określenia pisane w poniższy sposób mają następujące znaczenie:
Licencja prawo do korzystania z Programu Komputerowego lub Pakietu Programów na warunkach i polach eksploatacji wskazanych w Umowie Licencyjnej.
Pakiet Programów co najmniej dwa Programy Komputerowe możliwe do nabycia jako całość zgodnie z ofertą Cubic Orb.
Wersja Demonstracyjna darmowa wersja Programu Komputerowego udostępniana krótkoterminowo w celu zapoznania się z jego funkcjonalnościami

Ogólne zasady promocji

 

 1. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu Promocji.
 2. Promocje obowiązują od momentu ich ogłoszenia na Stronie Internetowej lub w inny sposób wybrany przez Cubic Orb, do momentu zakończenia, co może nastąpić w szczególności poprzez usunięcie promocji ze Strony Internetowej, poinformowanie Użytkowników o zakończeniu promocji, upływ czasu wskazany w promocji. Zakończenie promocji nie wpływa na prawa Użytkowników przyznane przed ich zakończeniem.
 3. Wprowadzenie promocji nie wymaga zmiany Regulaminu Promocji.
 4. Szczegółowe informacje o promocjach i ich warunki mogą być zawarte na Stronie Internetowej w podstronie dotyczącej towaru lub usługi, którego dotyczy ta promocja. Jeżeli z takich informacji nie wynika coś innego, stosuje się do nich Regulamin Promocji.
 5. Jeżeli z Regulaminu Promocji lub warunków promocji nie wynika inaczej kody rabatowe dotyczące zniżek na Programy Komputerowe mają ważność przez tydzień od ich doręczenia Użytkownikowi.
 6. Jeżeli z Regulaminu Promocji lub z jej warunków nie wynika nic innego promocje nie łączą się ze sobą.

 

Zniżka za nabycie większej ilości Licencji

 

 1. W przypadku jednoczesnego nabycia większej ilości Licencji Użytkownik jest uprawniony do następujących zniżek:
  1. przy dwóch Licencjach cena drugiej Licencji ulega obniżeniu o 10%,
  2. przy trzech Licencji cena trzeciej Licencji ulega obniżeniu o 20%,
  3. przy co najmniej czterech Licencji cena czwartej i następnych Licencji ulega obniżeniu o 30%.
 2. Zniżki mają stosowane do najtańszych z nabywanych Licencji
 3. Zniżka za nabycie większej ilości Licencji łączy się ze zniżką za polubienie profilu Cubic Orb na Facebooku i wysłanie wiadomości z prośbą o kod rabatowy.
 4. Zniżka za nabycie większej ilości Licencji ma zastosowanie dla dystrybutorów towarów i usług Cubic Orb.

 

Zniżka na Program Komputerowy w przypadku zakupu Urządzeń GNSS:

 

 1. W przypadku nabycia Urządzenia GNSS producentów AlphaGeo, SingularXYZ, ComNav, Satlab od Cubic Orb (z wyłączeniem Urządzeń Satlab, których cena netto nie przekracza 3.000 złotych), Użytkownik uzyskuje kod rabatowy uprawniający go do nabycia jednego wybranego przez siebie Programu Komputerowego lub Pakietu Programów za cenę obniżoną o 15%.
 2. Kod rabatowy jest ważny przez miesiąc od dnia nabycia Urządzenia GNSS, za który uznaje się dzień, w którym cena Urządzenia GNSS zostanie zaksięgowania na koncie Cubic Orb.

 

Wyłączenie zastosowania; zakaz przelewu

 

 1. Regulamin Promocji nie ma zastosowania do Wersji Demonstracyjnych.
 2. Jeżeli z brzmienia warunków Promocji nie wynika co innego, Użytkownik nie jest uprawniony do przelewu roszczeń przysługujących mu z tytułu Promocji.

 

Prawo właściwe i właściwość sądu

 

 1. Prawem właściwym dla Regulaminu Promocji (włączając w to wszelkie spory powstałe na jego tle, a także jego ważność lub nieważność lub ustalenie jego treści) jest prawo polskie.
 2. Sądem wyłącznie właściwym dla wszystkich sporów związanych z Regulaminem Promocji jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Cubic Orb.

 

Zmiana treści Regulaminu Promocji

 

 1. Cubic Orb zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Promocji.
 2. Zmiana Regulaminu Promocji nie wpływa negatywnie na prawa Użytkowników przyznane im przed wejściem w życie zmiany.
 3. Korzystanie z promocji po wprowadzeniu zmian w Regulaminie Promocji jest równoznaczne z akceptacją zmian w Regulaminie Promocji.

 

0
  twój koszyk
  (0)
  Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu