fbpx

Utworzone przez admin

17/04/2024 12 min

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram
Reading Time: 12 minutes

JAK PODGIK W LESZNIE BEZPODSTAWNIE KOSZTEM GEODETÓW KONWERTOWAŁ MAPĘ ZASADNICZĄ DO STANDARDU Z 2021 R.

Realizując przez ostanie niemal 11 lat prace geodezyjne w już ponad 70 powiatach, wielokrotnie trafiały nam się protokoły weryfikacji, w których przedstawiciele organów SGIK „raczyli” nas nieprawidłowościami, których podstaw próżno było szukać w obowiązujących przepisach prawa. W pewnym momencie zauważyliśmy, że bezkrytyczne uwzględnianie bezpodstawnych nieprawidłowości jakie nam się przytrafiały negatywnie wpływa na efektywność realizowania przez nas zleceń. Dlatego, nieco poirytowani tą sytuacją, w 2015 r. postanowiliśmy zakończyć realizacje „życzeniówek” weryfikatorów i zaczęliśmy odpowiadać na ich uwagi o wątpliwej zasadności odpowiednimi stanowiskami. Część z tych spraw (zdecydowana mniejszość) trafiła do różnych WINGIK, a nawet do Wojewódzkiego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, kształtując przy tym linię orzeczniczą – co stanowi wartość nie tylko dla nas.

“Życzenia, życzeniami, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie”

„Życzeniówki” jakie nam się przez lata przytrafiały (mniej lub bardziej kontrowersyjne) często powtarzały się w różnych PODGIK, i gdybyśmy je pokornie uwzględniali, zabrakło by nam czasu na rozwój naszej działalności. Najbardziej jednak zatrważająca była dla nas seria analogicznych w różnych powiatach „nieprawidłowości”, jaka pojawiła się po nowelizacji Prawa Geodezyjnego z 2021 r., w ramach których PODGIKi próbowały przerzucić na nas swoją odpowiedzialność i konsekwencję za niedostosowanie prowadzonych przez siebie baz PZGIK do nowouchwalonych standardów (oczekiwały modyfikacji baz zgodnych ze standardem z 2015 r.).

Wprawdzie całkiem sprawnie sobie z takimi przypadkami radziliśmy (jednym stanowiskiem, jednorazowo na każdy PODGIK), jednak skala tego procederu przerosła nasze najbardziej pesymistyczne przewidywania. Jako producenci oprogramowania do tworzenia i edycji map obiektowych w formacie GML (GoKart+) do dziś otrzymujemy wiele sygnałów od naszych klientów z różnych rejonów Polski, że niektóre PODGIKi wciąż nielegalnie wymuszają na nich dokonywania modyfikacji baz PZGIK z 2015 r. i to często nawet w innych formatach niż GML.

Skutki niepokornej praktyki

Od września 2021 r. konsekwentnie odmawialiśmy modyfikacji baz PZGIK niespełniających obowiązujących standardów, oddając wraz z operatem pliki GML zawierające jedynie nowe obiekty. Taką praktykę zastosowaliśmy już w setkach realizowanych przez nas prac geodezyjnych w dziesiątkach powiatów. W ponad 99% przypadkach, z powodu braku odpowiedniej podstawy prawnej, PODGIKi przyjmowały tak opracowane przez nas operaty wystawiając pozytywne protokoły weryfikacji. W maju 2023 r. trafił nam się jednak jeden bardziej zuchwały PODGIK – leszczyński (woj. wielkopolskie), który wydając decyzję o odmowie przyjęcia naszych wyników prac geodezyjnych do PZGIK próbował nas przekonać, że świat wygląda inaczej.

Z jakim skutkiem? Zapraszam do lektury poniżej 🙂

W rolach głównych:

Organ:

Starostwo Powiatowe w Lesznie

Wykonawca prac geodezyjnych:

geospot Biuro Geodezji działające z ramienia Cubic Orb sp. z o.o.

WWW: www.geospot.pl

Autor protokołu weryfikacji:

Roman Sikorski, specjalista ds. weryfikacji dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lesznie, Geodeta uprawniony (nr uprawnień: 14819)

Autor decyzji PODGIK:

Piotr Mańkowski, Z-ca Naczelnika w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lesznie, Geodeta Powiatowy, Geodeta uprawniony (nr uprawnień: 20411)

Autor stanowiska wykonawcy i odwołania od decyzji:

Krzysztof Krzeszowski, niepokorny geodeta bez uprawnień

Informacja o zakresie nieprawidłowości:

Dokumentacja:

Stanowisko wykonawcy prac geodezyjnych:

Nieprawidłowość należy uznać za bezzasadną, ponieważ:

Zgodnie z § 12 ust. 2 Rozporządzenia o BDOT (rozdział – przepisy dostosowujące, przejściowe i końcowe):

Do prac geodezyjnych związanych z aktualizacją bazy BDOT500 zgłoszonych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia mogą być stosowane przepisy dotychczasowe, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

W związku z czym, należy uznać, iż przywołane przez organ weryfikujący „schematy aplikacyjne sprzed 2021 r.” (oraz związane z nimi odpowiednie rozporządzenia) nie są obowiązujące dla przedmiotowej pracy geodezyjnej (jak i dla wszystkich prac geodezyjnych zgłoszonych w 2023 r.), dlatego też należy stwierdzić, że udostępnione przez organ weryfikujący pliki w formacie GML zgodne z tymi schematami aplikacyjnymi nie są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa (nie spełniają obowiązujących standardów), w związku z czym bezwzględnie nie mogą służyć do przygotowania przez wykonawcę prac geodezyjnych odpowiednich modyfikacji, o których mowa w § 35 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia o standardach.

Wykonawca przedmiotowej pracy geodezyjnej, wraz z operatem technicznym, przekazał do weryfikacji dane do aktualizacji baz danych zasobu sporządzone w postaci plików w formacie GML zgodnym z obowiązującymi schematami aplikacyjnymi (wg rozporządzeń dot. baz danych zasobu z 2021r.). Jednocześnie, organ nie udostępnił wykonawcy plików do modyfikacji tych baz w formacie GML zgodnym z obowiązującymi schematami aplikacyjnymi, dlatego wykonawca nie miał możliwości przeprowadzenia modyfikacji istniejących obiektów baz danych zasobu prowadzonego przez organ. W rezultacie, do operatu technicznego dołączone zostały pliki w formacie GML zawierające jedynie nowe obiekty.

Reasumując, biorąc pod uwagę obowiązujący porządek prawny, należy stwierdzić, że przekazywanie danych do aktualizacji baz zasobu w postaci plików w formacie GML zgodnym z rozporządzeniami z 2015 r. lub w postaci plików w innych formatach niż GML, jest co do zasady nielegalne. W związku z tym, wymaganie przez organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej od wykonawcy prac geodezyjnych przekazywania plików do aktualizacji baz zasobu w standardzie zgodnym z rozporządzeniami z 2015 r. lub plików w formacie innym niż GML, pozbawione jest podstawy prawnej, dlatego należy uznać je za działanie ponad prawem (naruszenie art. 6 k.p.a.), a co za tym idzie nie czyni również zadość opisanej w art. 8 § 1 k.p.a. zasadzie pogłębiania zaufania uczestników postępowania do władzy publicznej. Jednak co najważniejsze, przekazanie danych do aktualizacji baz w postaci plików w formacie GML zgodnym z rozporządzeniami z 2021 r. zamiast plików w formacie GML zgodnym z rozporządzeniami z 2015 r., w żadnym przypadku nie może być podstawą wydania decyzji o odmowie przyjęcia wyników prac geodezyjnych do PZGIK.

Dokumentacja:

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie odmowy przyjęcia do PZGIK wyników prac geodezyjnych

Nasze stanowisko najwyraźniej nie przekonało reprezentantów PODGIK w Lesznie, ponieważ po 14 dniach (5 maja 2023 r.) od jego przedłożenia otrzymaliśmy zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie odmowy przyjęcia do PZGIK wyników naszych prac geodezyjnych.

Dokumentacja:

Praktyka aktualizacji baz PZGIK przyjęta w PODGIK w Lesznie

Dnia 10 maja 2023 r. przeprowadziłem rozmowę telefoniczną z przedstawicielami PODGIK w Lesznie, podczas której dowiedziałem się, że mapa zasadnicza prowadzona była wówczas przez ten organ w tzw. formie hybrydowej (zawierającej zarówno obiekty zgodne z rozporządzeniami z 2015 r. jak i obiekty zgodne z rozporządzeniami z 2021 r.) i w takiej też formie udostępniane były wykonawcom prac geodezyjnych dane do aktualizacji baz danych PZGIK w postaci plików w formacie GML. Jeżeli natomiast chodzi o aktualizację tych danych, zgodnie z przyjętą wówczas przez PODGIK w Lesznie praktyką, organ ten dodatkowo wymagał od wykonawców prac geodezyjnych konwertowania modyfikowanych przez nich obiektów zgodnych z rozporządzeniami z 2015 r. na odpowiadające im obiekty zgodne z rozporządzeniami z 2021 r.

Spotkanie z Geodetą Powiatowym

Korzystając z przysługującego nam zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. prawa, dnia 18 maja 2023 r. w placówce Starostwa Powiatowego w Lesznie spotkałem się z Geodetą Powiatowym (Piotr Mańkowski) w celu zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do nich. W trakcie spotkania poprosiłem o wyjaśnienie podstawy prawnej uprawniającej PODGIK w Lesznie do realizacji opisanej w poprzednim akapicie praktyki, a przy tym wniosłem o udzielenie odpowiedzi na przygotowane przeze mnie wcześniej pytania, o treści:

 1. Czy udostępniony przez Organ do modyfikacji plik w formacie GML spełnia obowiązujące standardy?
 2. Zgodnie z jakimi standardami (rozporządzeniami) opracowany jest udostępniony przez Organ do modyfikacji plik w formacie GML?
 3. Czy organ SGIK może wymagać od wykonawców prac geodezyjnych przeprowadzenia modyfikacji plików w formacie GML, które nie spełniają obowiązujących standardów?
 4. Jeżeli tak, to na podstawie jakich przepisów prawa?
 5. Jeżeli nie, to na jakiej podstawie prawnej Organ zamierza wydać decyzję odmowną w przedmiotowej sprawie?

Jednocześnie poddałem pod poważną wątpliwość przedstawione mi przez Geodetę Powiatowego wyjaśnienia i wraz z wnikliwą kontrargumentacją (zawartą później w naszym odwołaniu od decyzji PODGIK) wniosłem o uznanie naszego stanowiska i przyjęcie naszego operatu do PZGIK.

Dokumentacja:

Odpowiedź Geodety Powiatowego

Odpowiedź na powyższe pytania otrzymaliśmy pisemnie dnia następnego (19 maja 2023 r.):

Dokumentacja:

Decyzja PODGIK w Lesznie

Nie zważając na naszą argumentację, dnia 21 czerwca 2023 r. PODGIK w Lesznie wydał decyzję o odmowie przyjęcia do PZGIK wyników naszych prac geodezyjnych. W uzasadnieniu tej decyzji, Geodeta Powiatowy (Piotr Mańkowski) w imieniu Starosty Leszczyńskiego stwierdził, że (str. 5 decyzji):

Ze stanowiska wykonawcy w sprawie wyników weryfikacji pracy GN.VII.6640.777.2023 z dnia 2023 r. wynika, że spór pomiędzy organem a wykonawcą dotyczy schematu aplikacyjnego, w jakim prowadzone są przez Starostę Leszczyńskiego bazy BDOT500 i GESUT tworzące mapę zasadniczą. Organ prowadzi powyższe bazy w tzw. modelu 2015 zgodnym z następującymi aktami prawnymi:

 • rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. poz. 2028),
 • rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. poz. 1938).

W roku 2021 weszły w życie rozporządzenia zastępujące ww. akty prawne:

 • rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. poz. 1385), zwane dalej rozp. BDOT500 2021,
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. poz. 1374), zwane dalej rozp. GESUT 2021, które zmieniły specyfikację pojęciowego modelu danych BDOT500 i GESUT (tzw. model 2021).

Na podstawie § 11 ust. 1 rozp. BDOT500 2021 organ prowadzący bazę BDOT500 do dnia 31 grudnia 2022 r. dostosowuje bazę BDOT500 prowadzoną na podstawie przepisów dotychczasowych do przepisów niniejszego rozporządzenia. Natomiast zgodnie z § 16 ust. 2 rozp. GESUT 2021 powiatową bazę GESUT i krajową bazę GESUT, prowadzoną na podstawie przepisów dotychczasowych, dostosowuje się do przepisów niniejszego rozporządzenia w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r. Jednocześnie na podstawie art. 53b ust. ust. 2 w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., w przypadku nieutworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 10 i 12, mapa zasadnicza może być prowadzona w postaci wektorowej lub w postaci rastrowej uzupełnianej systematycznie danymi wektorowymi, na zasadach stosowanych przed dniem 1 stycznia 2014 r. Przywołane przepisy w randze rozporządzeń nakazują organowi przekształcenie prowadzonych baz danych BDOT500 i GESUT do modelu 2021 do 31 grudnia 2022 r. Jednocześnie art. 53b ustawy pgik wyznacza datę na utworzenie ww. baz danych do 31 grudnia 2023 r. Przepisy te zatem stoją ze sobą w sprzeczności. Z uwagi na obowiązującą w polskim prawie hierarchię aktów prawnych, w którym akt w randze ustawy stoi wyżej niż rozporządzenie, należy uznać, że organ zobligowany jest do utworzenia baz BDOT500 i GESUT zgodnego z aktualną specyfikacją pojęciowego modelu danych do 31 grudnia 2023 r.

Analizując stanowisko wykonawcy prac z 21 kwietnia 2023 r. organ stwierdził, że wykonawca, powołując się na przepisy rozp. BDOT 2021, starał się uchylić od obowiązku zapisanego w 12a ust. 1 pkt 1 ustawy pgik i nie przekazać pełnego zbioru danych do aktualizacji baz danych zawierającego nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych dane.

Dokumentacja:

Odwołanie od decyzji do Wielkopolskiego WINGIK

Nie mogąc nie zareagować na tak radosną twórczość i kreatywne interpretowanie przepisów prawa w wydaniu leszczyńskiego Geodety Powiatowego (Piotr Mańkowski), dnia 11 lipca 2023 r. odwołaliśmy się od decyzji Starosty Leszczyńskiego do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu. W odwołaniu, odnosząc się do decyzji PODGIK, zwróciliśmy uwagę na to, że:

Oprócz zawartej w Stanowisku ws. weryfikacji argumentacji, która w odniesieniu do uzasadnienia Decyzji w ocenie Spółki nie straciła na znaczeniu, a Organ w swojej argumentacji nie podważył jej istoty, należy przede wszystkim wskazać, iż przywołany przez Organ w argumentacji Decyzji art. 53b Prawa Geodezyjnego (mający na celu podważenie stanowiska Spółki z dnia 21 kwietnia 2023 r.) w żadnym stopniu nie odnosi się do przedmiotowej sprawy.

Zgodnie z art. 53b Prawa Geodezyjnego:

1. Organ administracji może prowadzić mapę zasadniczą w postaci analogowej do czasu jej przekształcenia do postaci cyfrowej  i utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2013 r.

2. W okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., w przypadku nieutworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 10 i 12, mapa zasadnicza może być prowadzona w postaci wektorowej lub w postaci rastrowej uzupełnianej systematycznie danymi wektorowymi, na zasadach stosowanych przed dniem 1 stycznia 2014 r.

(ust. 1 art. 53b Prawa Geodezyjnego z oczywistych względów nie ma znaczenia w przedmiotowej sprawie, dlatego pozostanie wykluczony w dalszych rozważaniach)

Wyżej przytoczony art. 53b ust. 2 Prawa Geodezyjnego nie ma żadnego znaczenia w przedmiotowej sprawie ponieważ:

1. Przepis ten dotyczy sytuacji gdy organ administracji nie posiada utworzonych baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 10 i 12 Prawa Geodezyjnego, natomiast Organ posiada takie bazy, czego dowodem są:

• udostępniony przez organ Spółce do realizacji pracy plik w formacie GML,
• deklaracja Organu zawarta w odpowiedzi na pytania nr 1 i 2 Spółki z Protokołu ze spotkania.

2. Przepis ten dotyczy sytuacji gdy organ administracji prowadzi mapę zasadniczą w postaci wektorowej lub w postaci rastrowej, natomiast zgodnie z deklaracją Organu zawartą w odpowiedzi na pytania nr 1 i 2 Spółki z Protokołu ze spotkania Organ nie prowadzi mapy zasadniczej w postaci wektorowej ani w postaci rastrowej, lecz posiada założone bazy danych o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 10 i 12 Prawa Geodezyjnego, częściowo zgodne z nieobowiązującymi już rozporządzeniami z 2015 r. (bazy BDOT500 i GESUT), a częściowo z obowiązującym rozporządzeniem z 2021 r. (baza EGIB),

3. Przepis ten daje możliwość prowadzenia i uzupełniania mapy zasadniczej w postaci wektorowej lub w postaci rastrowej, czego zgodnie z deklaracją zawartą w odpowiedzi na pytania nr 1 i 2 Spółki z Protokołu ze spotkania (oraz zgodnie z praktycznie całą dokumentacją w sprawie) Organ obecnie nie robi,

4. Przepis ten dotyczy utworzenia baz danych, natomiast Organ zgodnie z § 12 ust. 2 Rozporządzenia MRPiT z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (oraz analogicznych przepisów dot. pozostałych baz) powinien dostosować (dokonać konwersji) prowadzone przez siebie bazy do obowiązujących standardów najpóźniej do dnia 31 grudnia 2021 r.

Co więcej, zaistnienie przesłanek zawartych w art. 53b ust. 2 Prawa Geodezyjnego dałoby jedynie podstawę do uzupełnienia prowadzonej przez Organ mapy zasadniczej na zasadach stosowanych przed dniem 1 stycznia 2014 r., czyli danymi w postaci wektorowej lub w postaci rastrowej, natomiast Organ, zarówno w protokole weryfikacji jak i w Decyzji, jako podstawę odmowy przyjęcia Prac geodezyjnych do PZGIK uznał przekazanie przez Spółkę rzekomo niekompletnych danych do aktualizacji baz danych zasobu w formacie GML – czyli de facto w postaci innej niż postać wektorowa lub postać rastrowa.

W związku z powyższym należy uznać, iż wskazany przez Organ art. 53b Prawa Geodezyjnego, jako rzekome podważenie argumentacji Spółki zawartej w Stanowisku ws. weryfikacji, nie ma żadnego zastosowania w sprawie. W związku z tym Organ w Decyzji nie wskazał żadnych przesłanek podważających lub wykluczających argumentację Spółki zawartej w Stanowisku ws. weryfikacji, a przez to nie wskazał żadnej podstawy do odmowy przyjęcia Prac geodezyjnych do PZGIK.

Warto również zwrócić uwagę, że na podstawie analizy przygotowanej przez Organ do realizacji przedmiotowej pracy geodezyjnej dokumentacji oraz zawartej w odpowiedzi na pytania nr 1 i 2 Spółki z Protokołu ze spotkania, deklaracji, udostępniony przez organ celem modyfikacji baz o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 10 i 12 Prawa Geodezyjnego plik w formacie GML nie jest opracowany ani w obowiązującym standardzie (zgodnym z odpowiednimi rozporządzeniami z 2021 r.) ani w poprzednim standardzie (zgodnym z odpowiednimi rozporządzeniami z 2015 r.) ponieważ zawiera w sobie obiekty z obu tych standardów. W związku z tym, nawet gdyby uznać, że Organ ma jeszcze czas do dostosowania prowadzonych przez siebie baz do zgodności ze standardem z 2021 r., a wykonawcy prac geodezyjnych mogliby przejściowo przekazywać wyniki prac na zasadach sprzed wejścia w życie obowiązujących w dziedzinie Geodezji i Kartografii przepisów prawa, to tak opracowany plik również nie mógłby służyć do przeprowadzenia modyfikacji baz, o których mowa w § 35 ust. 4 Rozporządzenia o standardach.

Analizując protokół weryfikacji oraz Decyzję, Spółka przypuszcza, że Organ, powołując się na art. 53b Prawa Geodezyjnego, starał się bezpodstawnie przerzucić swoją odpowiedzialność i konsekwencje za niedostosowanie prowadzonych przez siebie baz (o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 10 i 12 Prawa Geodezyjnego) do obowiązujących standardów w ustanowionych przez Ustawodawcę terminach, na wykonawców prac geodezyjnych, poprzez wymuszenie na nich wykonywania obowiązków ustawowo leżących po stronie Organu.

Weryfikacja i decyzja Wielkopolskiego WINGIK

Wielkopolski WINGIK w pierwszej kolejności, dnia 18 sierpnia 2023 r., dokonał niezależnej weryfikacji naszego operatu, w ramach której najwyraźniej nie podzielił opinii leszczyńskiego PODGIK, ponieważ nie stwierdził żadnych nieprawidłowości w opracowanej przez nas dokumentacji. Następnie, dnia 16 października 2023 r. wydał decyzję orzekającą uchylenia decyzji Starosty Leszczyńskiego w całości, w której, w obszernym uzasadnieniu, stwierdził m.in., że:

Str. 6:

Str. 7:

Dokumentacja:

Podsumowanie

Decyzja Wielkopolskiego WINGIK nie powinna nikogo dziwić. Ba! Sprawa wydaje się tak oczywista, iż trudno jest dać wiarę, że wykształcony i doświadczony geodeta uprawniony (https://www.goldenline.pl/piotr-mankowski/), od wielu lat piastujący funkcję Geodety Powiatowego w Starostwie Powiatowym w Lesznie, nie potrafi odróżnić ‘mapy zasadniczej w postaci wektorowej lub w postaci rastrowej’ od ‘baz danych składających się na mapę zasadniczą, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 10 i 12 Prawa Geodezyjnego’. Co za tym idzie, trudno jest również dać wiarę, że leszczyński Geodeta Powiatowy (Piotr Mańkowski) nie miał świadomości o tym jak naciągana jest jego argumentacja w wydanej przezeń decyzji, szczególnie po naszym spotkaniu w którym szczegółowo zwróciłem mu uwagę na jej wadliwość.

Z całej tej sprawy można odnieść nieodparte wrażenie, że przedstawiciele PODGIK w Lesznie postanowili nie własnym, lecz kosztem wykonawców prac geodezyjnych dokonać konwersji baz danych składających się na mapę zasadniczą ze standardu z 2015 r. do standardu z 2021 r.

Dlaczego kosztem wykonawców prac geodezyjnych?

Dokonywanie dodatkowo konwersji obiektów podczas opracowywania plików do aktualizacji baz danych PZGIK jest równoznaczne z wydłużeniem czasu przygotowywania dokumentacji zawierającej wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych. Dłuższy czas przygotowywania operatu geodezyjnego = większe koszty realizacji zlecenia na prace geodezyjne.

Patrząc na to z innej perspektywy, jeżeli poświęcamy więcej czasu na przygotowywanie operatu to ograniczamy moce przerobowe (nasze i naszych pracowników) do realizacji innych zleceń, a tym samym zmniejszamy nasze przychody, co można określić jako tzw. koszty utraconych korzyści.

Jak wysokie to mogą być koszty?

Postaram się to oszacować w osobnym wpisie na blogu w kategorii ‘Poradnik niepokornego geodety’, gdzie dodatkowo opiszę jak w geospot Biuro Geodezji od lat wyjątkowo efektywnie przygotowujemy pliki do aktualizacji baz danych PZGIK dla kilkudziesięciu PODGIK (z różnymi systemami do zarządzania zasobem) z wykorzystaniem tylko jednego programu – GoKart+ 🙂

A jak osądzić wyżej opisane działania PODGIK w Lesznie?

To już pozostawiam Twojej ocenie droga Czytelniczko / drogi Czytelniku 🙂

Zachęcam do komentowania powyższego wpisu na naszego grupie na Facebooku – ‘Bo u nas się przyjęło’, gdzie dodatkowo możesz dowiedzieć się o najnowszych wpisach na blogu ‘Bo u nas się przyjęło’ oraz dołączyć do dyskusji o poruszanych tam problemach 🙂

Ps.

Dla osób wciąż zmagających się z wymuszaniem przez PODGIK modyfikacji baz PZGIK niespełniających obowiązujących standardów, poniżej udostępniam przygotowane przez nas gotowe stanowiska do takich „nieprawidłowości” w protokołach weryfikacji (dla różnych sytuacji).

Dokumenty edytowalne:

Utworzone przez admin

17/04/2024 12 min

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram
placeholder image

14/05/2024 < 1 min

placeholder image

14/05/2024 < 1 min

Testimonial 3

Read more
placeholder image

14/05/2024 < 1 min

placeholder image

14/05/2024 < 1 min

Testimonial 2

Read more
placeholder image

14/05/2024 < 1 min

placeholder image

14/05/2024 < 1 min

Testimonial 1

Read more

17/04/2024 12 min

17/04/2024 12 min

JAK PODGIK W LESZNIE BEZPODSTAWNIE KOSZTEM GEOD...

JAK PODGIK W LESZNIE BEZPODSTAWNIE KOSZTEM GEODETÓW KONWERTOWAŁ MAPĘ ZASADNICZĄ DO STANDARDU Z 2021 R....
Read more

13/03/2024 7 min

CZY SZKIC GEODEZYJNY POWINIEN ZAWIERAĆ OPISY WA...

CZY SZKIC GEODEZYJNY POWINIEN ZAWIERAĆ OPISY WARTOŚCI RZĘDNYCH OBIEKTÓW ‘PIKIETA NATURALNA’ I ‘PIKIETA SZTUCZNA’? Jednym...
Read more
Czy szkic geodezyjny powinien ma zawierać rzędne pikiet

16/08/2023 8 min

PRZESŁANIE DOKUMENTU ADMINISTRACYJNEGO MAILEM R...

PRZESŁANIE DOKUMENTU ADMINISTRACYJNEGO MAILEM RÓWNOZNACZNE Z DORĘCZENIEM - ZDANIEM KIEROWNIKA ZGKIKM WE WROCŁAWIU Skala ‘S....
Read more
Czy szkic geodezyjny powinien ma zawierać rzędne pikiet

16/05/2023 9 min

JAK PODGIK ROZPĘTAŁ AFERĘ NA CAŁĄ GMINĘ Z POWOD...

JAK PODGIK ROZPĘTAŁ AFERĘ NA CAŁĄ GMINĘ Z POWODU DROBNEJ OMYŁKI W OPERACIE Skala ‘S....
Read more

Powiązane wpisy

17/04/2024 12 min

JAK PODGIK W LESZNIE BEZPODSTAWNIE KOSZTEM GEOD...

JAK PODGIK W LESZNIE BEZPODSTAWNIE KOSZTEM GEODETÓW KONWERTOWAŁ MAPĘ ZASADNICZĄ...

Czytaj dalej

13/03/2024 7 min

CZY SZKIC GEODEZYJNY POWINIEN ZAWIERAĆ OPISY WA...

CZY SZKIC GEODEZYJNY POWINIEN ZAWIERAĆ OPISY WARTOŚCI RZĘDNYCH OBIEKTÓW ‘PIKIETA...

Czytaj dalej

16/08/2023 8 min

PRZESŁANIE DOKUMENTU ADMINISTRACYJNEGO MAILEM R...

PRZESŁANIE DOKUMENTU ADMINISTRACYJNEGO MAILEM RÓWNOZNACZNE Z DORĘCZENIEM - ZDANIEM KIEROWNIKA...

Czytaj dalej
0
  twój koszyk
  (0)
  Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu