fbpx

Utworzone przez admin

16/05/2023 9 min

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram
Reading Time: 9 minutes

JAK PODGIK ROZPĘTAŁ AFERĘ NA CAŁĄ GMINĘ Z POWODU DROBNEJ OMYŁKI W OPERACIE

Skala ‘S. Barei’: 3/5

Pewnego wiosennego dnia roku Pańskiego 2022 zadzwoniła do mnie roztrzęsiona klientka z druzgocącą dla niej wieścią, że otrzymała telefon od gminy z informacją, iż Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej usiłuje wstrzymać wydanie decyzji zatwierdzającej podział jej nieruchomości. Sprawa ta była dla niej szczególnie problematyczna, ponieważ miała już podpisane umowy przedwstępne na sprzedaż wydzielanych nowych nieruchomości.

Nie omieszkałem zadzwonić do gminy aby poznać więcej szczegółów tej „afery”. Jak się okazało, wg relacji przedstawiciela gminy, otrzymał on telefon od „jakiejś pani ze starostwa”, która stanowczo zakomunikowała, że w przyjętym do PZGIK naszym operacie „wykryto” błąd uniemożliwiający wprowadzenie podziału do EGIB. Co szokujące (zarówno dla mnie jak i dla wspomnianego przedstawiciela gminy), „jakaś pani ze starostwa” niezwykle zażarcie oczekiwała wstrzymania wydania decyzji pomimo, że starostwo nie wystosowało do gminy w tej sprawie żadnego oficjalnego pisma.

W tzw. międzyczasie przyszedł do nas z PODGIK „list miłosny” o treści:

Informuję , że w elektronicznym operacie technicznym P.0218.2022.581 przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego ujawniono następujące błędy uniemożliwiające aktualizację baz/zbiorów danych prowadzonych przez Starostę Średzkiego:

– błędny numer działki w WZDE (stan dotychczasowy)

Obecnie obowiązujące przepisy prawa nie przewidują możliwości zwrotu operatu lub jego poprawienia we własnym zakresie po jego przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (co potwierdza również opinia Głównego Geodety Kraju w tej sprawie). Proszę zatem o ponowne zgłoszenie pracy i przekazanie Staroście Średzkiemu dokumentów nie zawierających błędów w terminie 14 dni do dnia odbioru niniejszego pisma.

Dlaczego „list miłosny”? „Pismo” (i) bez żadnej formy urzędowej, (ii) bez żadnej podstawy prawnej, (iii) bez żadnego prawnego i racjonalnego uzasadnienia; a w konsekwencji – nie wywołujące żadnych skutków formalno-prawnych. Podobnie jak np. list miłosny 🙂

Autor „listu miłosnego” z PODGIK:

Prowadząca sprawę: Joanna Mazur-Susłowicz (stanowisko – ‘Obsługa Geodetów’)

Podpisany przez: Marek Łukaszek, Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej

Co się wkrótce okazało, tym „straszliwym” błędem w operacie był omyłkowo powtórzony ten sam numer działki w stanie dotychczasowym wykazu zmian danych ewidencyjnych dot. połączenia działek przed podziałem.

WZDE:

Fragment mapy porównania z terenem:

 

Czy taka omyłka może być podstawą do wstrzymania wydawania decyzji podziałowej, a przy tym skutkuje koniecznością powtórzenia realizacji pracy geodezyjnej, której celem jest podział nieruchomości?

W naszej ocenie – nie, dlatego wystosowaliśmy do Starosty pismo (skargę) o treści:

Szanowny Panie Starosto,

działając w imieniu Cubic Orb sp. z o.o. oraz poszkodowanej osoby prywatnej będącej klientem spółki, niniejszym wnoszę skargę na zaniedbanie i nienależyte wykonywanie zadań przez pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej, szczegółowo opisane w poniższym uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Dotyczy: Pismo nr GKK.6640.2063.2021 z dnia 10 maja 2022 r.

W odpowiedzi na ww. pismo, na wstępie pragnę zwrócić uwagę na to, że zaadresowane zostało ono i przesłane na już dawno nieaktualne dane adresowe Spółki (od przełomu 2019-2020 r.), mimo, że na wszystkich dokumentach wchodzących w skład operatu technicznego, do którego to pismo się odnosi, widnieje informacja o prawidłowym adresie siedziby Spółki. Pragnę zwrócić uwagę na to, że przy przesyłaniu jakichkolwiek pism administracyjnych do podmiotów gospodarczych, jeżeli nie stanowią one odpowiedzi, organ administracji publicznej jest zobligowany do każdorazowego sprawdzania adresu siedziby tych podmiotów w ogólnodostępnych publicznych rejestrach (w tym przypadku w Krajowym Rejestrze Sądowym). To, że ww. pismo ostatecznie do nas trafiło jest czystym przypadkiem, i w konsekwencji powyższego, z powodu braków formalnych, nie może wywołać żadnych skutków formalno-prawnych.

Co więcej, pragnę przypomnieć, że wszystkie czynności administracyjne rządzą się jakimiś zasadami (opisanymi w k.p.a.), w tym przede wszystkim opisaną w art. 6 k.p.a. zasadą praworządności, a w przypadku wszczynania przez organy administracyjne jakichkolwiek czynności w formie pism zaadresowanych
do potencjalnych stron postępowania, drugą co do ważności zasadą można uznać opisaną w art. 9 k.p.a. zasadę informowania stron postępowania. Pomijając szereg innych uchybień formalnych, nie sposób jest się doszukać realizacji którejś z tych dwóch elementarnych zasad w ww. piśmie. Przede wszystkim, autor tego pisma w żaden sposób nie poinformował na jakiej podstawie prawnej w ogóle tę czynność administracyjną wszczyna. Co więcej, autor pisma w ogóle nie podaje jakiejkolwiek podstawy prawnej wg której uznał,
iż Spółka rzekomo winna ponownie zgłosić pracę geodezyjną, w zamian zastosowując pewien osobliwy ‘fikołek logiczny’, stwierdzając gołosłownie, że „przepisy prawa nie przewidują” innego sposobu załatwienia sprawy. Odnoszenie się przy tym do „opinii Głównego Geodety Kraju” bez odwołania do jakiegoś oficjalnego pisemnego (lub zarejestrowanego w inny sposób) stanowiska tego organu zawierającego co najmniej kontekst tej opinii, jest już zupełną kpiną z opisanej w art. 9 k.p.a. zasady informowania stron postępowania, jak i innych elementarnych zasad postępowania administracyjnego. Pragnę przy tym przypomnieć, że „opinie”, czy to Głównego Geodety Kraju, czy to nawet Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, nie stanowią przepisów prawa, a co za tym idzie – nie mogą być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych. Biorąc pod uwagę formę, treść oraz zastosowany język, ww. „pismo administracyjne” można równie dobrze określić mianem ‘ulotki reklamowej’ czy ‘listu miłosnego’, i, podobnie jak w tych przypadkach, ze względu na jego oczywistą wadliwość formalną i merytoryczną, należy stwierdzić, iż nie może wywołać jakichkolwiek skutków formalno-prawnych.

Niezależnie od powyższego, pragnę zauważyć, że wskazany w ww. piśmie błąd w operacie technicznym („błędny numer działki w WZDE”) bez najmniejszych wątpliwości można uznać za oczywistą omyłkę pisarską (termin prawno-administracyjny), co potwierdza szereg innych dokumentów tegoż operatu (szkic polowy nr 2, mapa porównania z terenem, protokoły graniczne). W związku z tym, wbrew bezpodstawnemu twierdzeniu z ww. pisma – omyłka ta nie uniemożliwia dokonania odpowiednich aktualizacji baz/zbiorów danych prowadzonych przez Starostę Średzkiego, ponieważ jest oczywista i łatwo dostrzegalna, a poprawna jej treść bez żadnych wątpliwości wynika z pozostałych dokumentów operatu technicznego. Sugerowane przy tym przez autora ww. pisma wszczęcie procedury „ponownego zgłoszenia pracy i przekazania Staroście Średzkiemu dokumentów nie zawierających błędów” nie posiada uzasadnienia prawnego, nie jest racjonalne ekonomicznie, a wręcz ociera się o absurd. Rażący jest również zupełny brak analizy konsekwencji takiego działania, ponieważ skutkowałoby istnieniem w zasobie geodezyjnym dwóch operatów o praktycznie identycznej treści, lecz o różnych identyfikatorach. I do którego z nich mieliby w przyszłości odnosić się inni wykonawcy prac geodezyjnych przy pracach związanych z przyjęciem lub wyznaczeniem granic?

Pragnę również zwrócić uwagę na to, że mylić się jest rzeczą ludzką, i dlatego, w celu minimalizacji ryzyka zasilania zasobu geodezyjnego wadliwą dokumentacją, ustawodawca przewidział procedurę weryfikacji wyników prac geodezyjnych poprzedzającą przyjmowanie ich do tego zasobu. Jeżeli zaś do zasobu geodezyjnego przyjęta zostanie dokumentacja zawierająca jakieś oczywiste wady (tak jak w przypadku pracy geodezyjnej będącej przedmiotem ww. pisma), to bezpośrednią odpowiedzialność za taki stan rzeczy ponosi organ dokonujący ww. weryfikacji. Zdumiewającym zatem jest wystosowywanie przez Państwa do nas jakichkolwiek żądań w tej sprawie, szczególnie w sytuacji gdy wykryty błąd jest oczywistą omyłką pisarską.

Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę na to, że wydzwanianie przez reprezentantów Starostwa do gminy (wg relacji przedstawiciela Gminy Udanin) i bezpodstawne wstrzymywanie procedury wydawania decyzji podziałowej, a przy tym bezpodstawne stresowanie właściciela nieruchomości będącej przedmiotem podziału, bez zastosowania jakichkolwiek zasad formalnych, jest już nie tylko działaniem ponad prawem wykraczającym poza jakiekolwiek normy administracyjne czy zdrowy rozsądek, lecz również z powodzeniem może być podstawą do wszczęcia odpowiedniego postępowania dyscyplinarnego.

PODSUMOWANIE

Pragnę przypomnieć, że już wcześniej (w 2020 r.) zwracaliśmy Państwu uwagę na wysyłanie podobnych ‘listów miłosnych’ i załatwianie spraw w sposób niezgodny z normami jakimi rządzą się procedury administracyjne. Skierowaliśmy wówczas sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który, w podobnych do wyżej opisanych okoliczności, wymierzył Staroście Średzkiemu odpowiednią grzywnę za rażące naruszenie prawa (Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 8 października 2020 r., Sygn. akt II SAB/Wr 29/20). Z przyczyn czysto pragmatycznych, w powyższej sprawie na chwilę obecną powstrzymaliśmy się
od wystosowania podobnej skargi do organów wyższego stopnia oraz WSA, niemniej jeżeli sprawa nie zostanie w rozsądnym czasie wyjaśniona, będziemy zmuszeni do podjęcia również takich kroków. W związku
z powyższym, w ramach przedmiotowej skargi, proszę o odpowiednie zdyscyplinowanie odpowiednich pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej, oraz
o niezwłoczne zakończenie wyżej opisanej, iście absurdalnej sprawy.”

Autor pisma:

Krzysztof Krzeszowski
Niepokorny geodeta bez uprawnień

 

Co na to Starosta Średzki?

Nieśpiesznie, bo po 22 dniach, starostwo wystosowało do nas odpowiedź na skargę autorstwa:

Igor Amrozik
Geodeta Powiatowy Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej
Geodeta uprawniony, nr uprawnień: 17276

o treści:

Odnosząc się do Pana skargi z 08.06.20222 r. (data wpływu do Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej – 13.06.2022 r.) “na zaniedbanie i nienależyte wykonywanie zadań przez pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej” po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego informuję, co następuje:

W ocenie Starosty Średzkiego skarga jest słuszna w części, związanej głównie ze sposobem komunikowania się z wykonawcą prac geodezyjnych. Służby geodezyjne powinny zweryfikować dane adresowe siedziby spółki przy przesyłaniu pism, które nie stanowią odpowiedzi na uprzednie pisma spółki do organu.

Na wstępie należy zauważyć, że skarżący nie ma podstaw do występowania również w imieniu „poszkodowanej osoby prywatnej będącej klientem spółki”. Nie przedstawił w tym zakresie pełnomocnictwa udzielonego mu w tej sprawie od ww. osoby, ponadto nie wykazał w swoim piśmie jaką szkodę poniósł jego klient w związku z działaniami pracowników Wydziału GKK Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej.

Brak jest jednoznacznych przepisów określających zasady postępowania organów administracji w przypadku błędów zawartych w przekazywanych dokumentach w postaci elektronicznej, a niezauważonych zarówno przez wykonawcę prac geodezyjnych oraz organ administracji geodezyjnej.

Zgodnie z art.12b ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021. poz. 1990 ze zm.) ,,organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych, weryfikuje je pod względem:

1) zgodności z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi:

a) wykonywania pomiarów, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a, oraz opracowywania wyników tych pomiarów,

b) kompletności przekazywanych wyników;

2) spójności przekazywanych zbiorów danych, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 1, z prowadzonymi przez ten organ bazami danych.

Jednocześnie zgodnie z §35 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2020r. poz. 1429):

„1. Dokumentację zawierającą wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych powstałą w wyniku prac geodezyjnych podlegających obowiązkowi zgłoszenia do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz wyniki opracowania tych pomiarów kompletuje się w postaci operatu technicznego i przekazuje do organu łącznie z plikami danych służących do aktualizacji odpowiednich baz danych zasobu.

2.Operat techniczny sporządza się w postaci jednego dokumentu elektronicznego w formacie PDF opatrzonego przez kierownika prac geodezyjnych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym, jeżeli możliwości techniczne podpisu zaufanego na to pozwalają.”

Żaden obecnie obowiązujący przepis prawa nie przewiduje procedury poprawienia, uzupełnienia dokumentu jakim jest operat elektroniczny (plik) podpisany podpisem kwalifikowanym przez kierownika prac geodezyjnych i przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W związku z powyższym i szeregiem wątpliwości zgłaszanych przez służbę geodezyjną i kartograficzną, Główny Geodeta Kraju zajął stanowisko w tej sprawie w piśmie nr KN.540.33.2021 z dnia 21 września 2021r. (kopia w załączeniu). Z treści stanowiska wynika, że „jeżeli po przyjęciu do zasobu w operacie zostaną stwierdzone jakiekolwiek błędy lub omyłki, to ich poprawa może nastąpić jedynie poprzez zgłoszenie i realizację nowej pracy geodezyjnej.” Jednocześnie brak w tym stanowisku informacji w jaki sposób w tej sytuacji starosta miałby wymóc na wykonawcy prac geodezyjnych ponowne zgłoszenie pracy geodezyjnej, gdyż jest to czynność zależna całkowicie od woli wykonawcy prac geodezyjnych. Stanowiska Głównego Geodety Kraju nie stanowią podstawy prawnej dla czynności prawnych wobec strony postępowania (mogą stanowić natomiast element wykładni obowiązujących przepisów prawa dla organów administracji geodezyjnej) i oczywistym jest, że za stosowanie przepisów odpowiadają organy administracji geodezyjnej.

Stanowisko skarżącej spółki, że „Jeśli zaś do zasobu geodezyjnego przyjęta zostanie dokumentacja zawierająca jakieś oczywiste wady (tak jak w przypadku pracy geodezyjnej będącej przedmiotem ww. pisma), to bezpośrednią odpowiedzialność za taki stan rzeczy ponosi organ dokonujący weryfikacji[…]” w mojej ocenie nie ma żadnej podstawy w kontekście błędu, którego cała sprawa dotyczy. Warto bowiem zauważyć, że ów oczywisty błąd, jak sam przyznaje skarżący, polegał na omyłkowym wpisaniu dwóch takich samych numerów działek ewidencyjnych w wykazie służącym do połączenia ich w jedną działkę ewidencyjną przed następnym jej podziałem geodezyjnym. Taki błąd nie mieści się w pojęciu weryfikacji przez organ dokumentacji geodety pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii. Mieści się on natomiast w pojęciu „należytej staranności” geodety wykonującego prace geodezyjne, o którym mowa w art.46 pkt.2 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, cyt.: “Osoba wykonująca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną, jeżeli wykonuje swoje zadania:[…]

2) nie dochowując należytej staranności: […]”

Odnośnie zaś nawiązania skarżącej spółki do sytuacji skargi i w efekcie wyroku WSA we Wrocławiu II SAB/Wr 29/20 z dnia 8 października 2020r., to uwaga ta jest nieadekwatna w ogóle do przedmiotu skargi. Wyrok dotyczył bowiem merytorycznie zupełnie innej sprawy a poza tym był jednostkowy w świetle tysięcy operatów przyjmowanych do zasobu każdego roku przez Starostę Średzkiego.

W ocenie Geodety Powiatowego faktycznie można uznać, że była to „oczywista omyłka” i wprowadzić zmianę do ewidencji gruntów i budynków, w ten sposób zamykając sprawę, gdyż wydana w związku z operatem geodety decyzja zatwierdzającą podział nieruchomości jest decyzją ostateczną, a organ ma obowiązek z urzędu wprowadzać zmiany wynikające z ww. decyzji.

W tym kontekście również trzeba zauważyć, że żadnej szkody klient spółki nie poniósł i nie mógł ponieść w wyniku działania Starosty Średzkiego, gdyż decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości wpłynęła do Starostwa Powiatowego w dniu 6 czerwca 2022 r., a organ ma ustawowo termin 30 dni na wprowadzenie zmian do bazy ewidencyjnej. Mając na uwadze powyższe , zgodnie ze stanowiskiem Geodety Powiatowego, sprawę zakończono poprzez wprowadzenie do zasobu podziału nieruchomości wykonanego dla klienta spółki.

Jak widać, po przydługim i przynudnym wywodzie w większości nie w temacie (odpowiedź w zasadzie mogła ograniczyć się do trzech akapitów), średzki Geodeta Powiatowy podzielił naszą opinię w sprawie i zakończył „aferę” z korzyścią dla naszej klientki bez konieczności wykonywania przez nas jakichkolwiek dodatkowych czynności, w tym przede wszystkim – bez konieczności wykonywania pracy geodezyjnej na nowo 🙂

Warto również zwrócić uwagę na to jak autor odpowiedzi na skargę (Igor Amrozik) wymijająco stwierdza, iż przedmiotowy błąd w operacie „nie mieści się w pojęciu weryfikacji przez organ dokumentacji geodety pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii”, pomimo, że sam kilka akapitów wcześniej zauważa, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa organ SGIK weryfikuje wyniki prac geodezyjnych pod względem m.in. „spójności przekazywanych zbiorów danych, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 1, z prowadzonymi przez ten organ bazami danych”. Nikt chyba nie ma wątpliwości, że zbiór danych zawarty w WZDE wskazujący na „próbę” łączenia powielonej tej samej działki w inną działkę nie jest spójny z prowadzonymi przez organ bazami danych.

Najbardziej jednak znamiennym jest jak Geodeta Powiatowy Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej – Igor Amrozik, kategorycznie stwierdza, iż „żadnej szkody klient spółki nie poniósł i nie mógł ponieść w wyniku działania Starosty Średzkiego”, pomimo wyraźnego zwrócenia przeze mnie w skardze uwagi na stresujące skutki tej „afery” dla naszej klientki. No cóż.. papier wszystko przyjmie…

 

DOKUMENTACJA

List miłosny z PODGIK

Skarga na WGKiK

Odpowiedź PODGIK na skargę

PISMA EDYTOWALNE

Skarga na WGKiK

Utworzone przez admin

16/05/2023 9 min

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram

Tagi:

placeholder image

14/05/2024 < 1 min

placeholder image

14/05/2024 < 1 min

Testimonial 3

Read more
placeholder image

14/05/2024 < 1 min

placeholder image

14/05/2024 < 1 min

Testimonial 2

Read more
placeholder image

14/05/2024 < 1 min

placeholder image

14/05/2024 < 1 min

Testimonial 1

Read more

17/04/2024 12 min

17/04/2024 12 min

JAK PODGIK W LESZNIE BEZPODSTAWNIE KOSZTEM GEOD...

JAK PODGIK W LESZNIE BEZPODSTAWNIE KOSZTEM GEODETÓW KONWERTOWAŁ MAPĘ ZASADNICZĄ DO STANDARDU Z 2021 R....
Read more

13/03/2024 7 min

CZY SZKIC GEODEZYJNY POWINIEN ZAWIERAĆ OPISY WA...

CZY SZKIC GEODEZYJNY POWINIEN ZAWIERAĆ OPISY WARTOŚCI RZĘDNYCH OBIEKTÓW ‘PIKIETA NATURALNA’ I ‘PIKIETA SZTUCZNA’? Jednym...
Read more
Czy szkic geodezyjny powinien ma zawierać rzędne pikiet

16/08/2023 8 min

PRZESŁANIE DOKUMENTU ADMINISTRACYJNEGO MAILEM R...

PRZESŁANIE DOKUMENTU ADMINISTRACYJNEGO MAILEM RÓWNOZNACZNE Z DORĘCZENIEM - ZDANIEM KIEROWNIKA ZGKIKM WE WROCŁAWIU Skala ‘S....
Read more
Czy szkic geodezyjny powinien ma zawierać rzędne pikiet

16/05/2023 9 min

JAK PODGIK ROZPĘTAŁ AFERĘ NA CAŁĄ GMINĘ Z POWOD...

JAK PODGIK ROZPĘTAŁ AFERĘ NA CAŁĄ GMINĘ Z POWODU DROBNEJ OMYŁKI W OPERACIE Skala ‘S....
Read more

Powiązane wpisy

17/04/2024 12 min

JAK PODGIK W LESZNIE BEZPODSTAWNIE KOSZTEM GEOD...

JAK PODGIK W LESZNIE BEZPODSTAWNIE KOSZTEM GEODETÓW KONWERTOWAŁ MAPĘ ZASADNICZĄ...

Czytaj dalej

13/03/2024 7 min

CZY SZKIC GEODEZYJNY POWINIEN ZAWIERAĆ OPISY WA...

CZY SZKIC GEODEZYJNY POWINIEN ZAWIERAĆ OPISY WARTOŚCI RZĘDNYCH OBIEKTÓW ‘PIKIETA...

Czytaj dalej

16/08/2023 8 min

PRZESŁANIE DOKUMENTU ADMINISTRACYJNEGO MAILEM R...

PRZESŁANIE DOKUMENTU ADMINISTRACYJNEGO MAILEM RÓWNOZNACZNE Z DORĘCZENIEM - ZDANIEM KIEROWNIKA...

Czytaj dalej
0
    twój koszyk
    (0)
    Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu