fbpx

Utworzone przez admin

02/04/2023 5 min

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram
Reading Time: 5 minutes

LOGO MARKI WYKONAWCY NA MDCP NIELEGALNE – ZDANIEM ZGKIKM WE WROCŁAWIU

Skala ‘S. Barei’: 4/5

Na wstępie zaznaczę, że w grudniu 2018 r. moja działalność gospodarcza pod firmą ‘GEO-SPOT Biuro Geodezji Krzysztof Krzeszowski’ została przekształcona na Cubic Orb sp. z o.o. Niemniej, ze względu na już pewną rozpoznawalność na rynku, dla zakresu wykonawstwa geodezyjnego postanowiliśmy wciąż posługiwać się marką ‘GEO-SPOT Biuro Geodezji’, i tak oznaczone logo zamieszczaliśmy na wszystkich opracowanych przez nas dokumentach geodezyjnych.

Jak się wkrótce okazało, nie umknęło to uwadze samozwańczym obrońcom świętości dokumentów geodezyjnych, pracujących w ZGKIKM we Wrocławiu, którzy równie szumnie co gołosłownie uznali zamieszczanie takiego logo na MDCP za nielegalne. Ba, weryfikator Łukasz Kordus wręcz porównał tak opracowaną MDCP do ulotki reklamowej! Nie mogłem nie skomentować tak uprzejmego porównania…

Autorzy protokołów weryfikacji:

– I operat: Łukasz Kordus, Główny specjalista ds. Geodezji i Kartografii Biura Weryfikacji Opracowań Geodezyjnych i Kartograficznych Zarządu Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu, Geodeta uprawniony (nr uprawnień: 19459)

– II operat: Rafał Warwas, Główny specjalista ds. Geodezji i Kartografii Biura Weryfikacji Opracowań Geodezyjnych i Kartograficznych Zarządu Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu, Geodeta uprawniony (nr uprawnień: 20162)

Autor stanowisk wykonawcy: Krzysztof Krzeszowski, niepokorny geodeta bez uprawnień

OPERAT I

Część opisowa MDCP:

mapa do celów projektowych

I protokół weryfikacji

Informacja o zakresie nieprawidłowości (pkt 5.6 protokołu), autorstwa:

Łukasz Kordus
Główny specjalista ds. Geodezji i Kartografii Biura Weryfikacji Opracowań Geodezyjnych i Kartograficznych Zarządu Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu
Geodeta uprawniony, nr uprawnień: 19459

nieprawidłowości mapa do celów projektowych

Stanowisko wykonawcy prac geodezyjnych (pkt Ad.5.6 stanowiska), autorstwa:

Krzysztof Krzeszowski
Niepokorny geodeta bez uprawnień

„- nazwa wykonawcy pracy do wyjaśnienia”

Nieprawidłowość bezzasadna. Na mapie do celów projektowych, przy pozycji „pieczęć firmowa wykonawcy” wykonawca umieścił pieczątkę jednoznacznie określającą wykonawcę przedmiotowej pracy geodezyjnej.

II protokół weryfikacji

Informacja o zakresie nieprawidłowości (pkt 5.4 protokołu), autorstwa:

Łukasz Kordus
Główny specjalista ds. Geodezji i Kartografii Biura Weryfikacji Opracowań Geodezyjnych i Kartograficznych Zarządu Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu
Geodeta uprawniony, nr uprawnień: 19459

nieprawidłowości mapa wywiadu terenowego mapa do cełów projektowych

Stanowisko wykonawcy prac geodezyjnych (pkt Ad.5.4 stanowiska), autorstwa:

Krzysztof Krzeszowski
Niepokorny geodeta bez uprawnień

„- nazwa wykonawcy pracy do wyjaśnienia”

Przytoczone przez organ rozwinięcie (w stosunku do pierwszego protokołu weryfikacji) informacji o zakresie nieprawidłowości nic nie wnosi do przedmiotowej sprawy.

Dodatkowa informacja (w stosunku do pierwszego protokołu weryfikacji) o zakresie nieprawidłowości mija się z faktami. Jak już zostało przytoczone przez wykonawcę w stanowisku z dnia 19.05.2019r., zarówno na mapie wywiadu terenowego jak i mapie do celów projektowych wykonawca jednoznacznie określił wykonawcę tych dokumentów poprzez zamieszczenie w pozycji ‘pieczęć firmowa wykonawcy’ dane dokładnie określające wykonawcę w postaci odpowiedniej pieczęci.

Porównanie weryfikującego wykonanej przez wykonawcę mapy do celów projektowych do ulotki reklamowej jest poniżej wszelkiej krytyki. Zamieszczanie w protokole weryfikacji prywatnych opinii osoby przeprowadzającej weryfikację prac geodezyjnych wykracza poza zakres czynności weryfikacji i kompetencje weryfikatora, natomiast stosowanie tego typu insynuacji godzi w powagę instytucji służby geodezyjnej i kartograficznej i zasługuje na jawne potępienie.

Niezależnie od powyższego, zaznaczyć należy iż w przepisach prawa nie istnieje wzór wg którego powinna być opracowywana mapa do celów projektowych. Natomiast par. 81 Rozporządzenia w sprawie standardów nie określa zamkniętego katalogu obiektów będących treścią mapy do celów projektowych, lecz określa jaką minimalną treść dokument ten powinien zawierać. Potwierdzeniem tego jest zapis par. 72 Rozporządzenia w sprawie standardów mówiący, iż Zakres, formę i treść dokumentów przeznaczonych dla zamawiającego określa umowa zawarta między zamawiającym a wykonawcą. W myśl tego przepisu ustawodawca dał wykonawcy w porozumieniu z zamawiającym możliwość zamieszczania m.in. na mapie do celów projektowych innych elementów oraz informacji poza tymi zawartymi w par. 81 Rozporządzenia w sprawie standardów, dopóki nie są one sprzeczne z odrębnymi przepisami prawa. I nawet, nawiązując do infantylnego komentarza weryfikującego, zamieszczenie na mapie do celów projektowych ulotki reklamowej nie mogłoby być podstawą do odmowy przez organ uwierzytelnienia tego dokumentu.

W związku z powyższym Wykonawca podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w piśmie z dnia 19.05.2019r.

Moja argumentacja najwyraźniej przekonała weryfikatora, ponieważ po naszym stanowisku przyjął operat do PZGIK, i wydawało się, że sprawa już jest wyjaśniona. Aż tu nagle, przy weryfikacji kolejnego naszego operatu z MDCP, Rafał Warwas jeszcze szumniej (i nie mniej gołosłownie) uznał, że opracowanie MDCP z takim logo skutkować miało nałożeniem na nas kary za wykorzystanie materiałów PZGIK bez wymaganej licencji!! No cóż…

OPERAT II

Część opisowa MDCP:

mapa do celów projektowych

Protokół weryfikacji

Informacja o zakresie nieprawidłowości (pkt 5.5 protokołu), autorstwa:

Rafał Warwas
Główny specjalista ds. Geodezji i Kartografii Biura Weryfikacji Opracowań Geodezyjnych i Kartograficznych Zarządu Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu
Geodeta uprawniony, nr uprawnień: 20162

nieprawidłowości mapa do celów projektowych

Stanowisko wykonawcy prac geodezyjnych (pkt Ad.5.4 stanowiska), autorstwa:

Krzysztof Krzeszowski
Niepokorny geodeta bez uprawnień

„- pozostawić nazwę podmiotu, który wykonał mapę i posiada licencję”

Nieprawidłowość bezzasadna. Na mapie do celów projektowych, przy pozycji „pieczęć firmowa wykonawcy” wykonawca umieścił pieczątkę jednoznacznie określającą wykonawcę przedmiotowej pracy geodezyjnej.

Należy przy tym zaznaczyć, iż w przepisach prawa nie istnieje wzór wg którego powinna być opracowywana mapa do celów projektowych. Natomiast par. 80 Rozporządzenia w prawie standardów nie określa zamkniętego katalogu obiektów będących treścią mapy do celów projektowych, lecz określa jaką minimalną treść dokument ten powinien zawierać. Potwierdzeniem tego jest zapis par. 72 Rozporządzenia w sprawie standardów mówiący, iż Zakres, formę i treść dokumentów przeznaczonych dla zamawiającego określa umowa zawarta między zamawiającym a wykonawcą. W myśl tego przepisu ustawodawca dał wykonawcy w porozumieniu z zamawiającym możliwość zamieszczania m.in. na mapie do celów projektowych innych elementów oraz informacji poza tymi zawartymi w par. 81 czy 80 Rozporządzenia w sprawie standardów, dopóki nie są one sprzeczne z odrębnymi przepisami prawa.

Natomiast, jeżeli organ weryfikujący prace geodezyjne ma jakiekolwiek podejrzenie, że wykonawca prac geodezyjnych wykorzystuje materiały zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostępnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, to w myśl art. 48a ust. 2 Ustawy GiK ma obowiązek zawiadomić odpowiednie organy w celu wszczęcia odpowiedniego postępowania administracyjnego mającego na celu naliczenie odpowiedniej kary w drodze decyzji administracyjnej. Niemniej jednak, wydanie takiej decyzji jest odrębnym od weryfikacji wyników prac geodezyjnych postępowaniem i nie może wstrzymywać czynności weryfikacji. Brak wymaganej licencji na materiały zasobu lub stwierdzenie wykorzystania tych materiałów niezgodnie z warunkami licencji nie oznacza iż wykonane w ramach pracy geodezyjnej pomiary oraz opracowanie wyników tych pomiarów zrealizowane zostały niezgodnie z przepisami prawa (art. 12b ust. 1 pkt 1 Ustawy GiK), ani że przekazane wyniki wykonanych prac geodezyjnych są niekompletne (art. 12b ust. 1 pkt 2 Ustawy GiK) ponieważ licencja na materiały nie wchodzi w skład operatu technicznego (par. 71 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie standardów). W związku z powyższym podejrzenie braku wymaganej licencji na materiały zasobu lub wykorzystania materiałów zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostępnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, nie może być podstawą do odmowy przyjęcia operatu technicznego do zasobu.

W końcu i w tym przypadku moja argumentacja najwyraźniej była przekonywująca, ponieważ po naszym stanowisku operat znów został przyjęty do PZGIK. Podobna nieprawidłowość w przyszłych protokołach weryfikacji już się nie pojawiła 🙂

 

Operat I

DOKUMENTACJA

Arkusz MDCP

I protokół weryfikacji

II protokół weryfikacji

PISMA EDYTOWALNE

Stanowisko wykonawcy prac I

Stanowisko wykonawcy prac II

 

Operat II

DOKUMENTACJA

Arkusz MDCP

Protokół weryfikacji

PISMA EDYTOWALNE

Stanowisko wykonawcy prac

 

Utworzone przez admin

02/04/2023 5 min

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram

Tagi:

placeholder image

14/05/2024 < 1 min

placeholder image

14/05/2024 < 1 min

Testimonial 3

Read more
placeholder image

14/05/2024 < 1 min

placeholder image

14/05/2024 < 1 min

Testimonial 2

Read more
placeholder image

14/05/2024 < 1 min

placeholder image

14/05/2024 < 1 min

Testimonial 1

Read more

17/04/2024 12 min

17/04/2024 12 min

JAK PODGIK W LESZNIE BEZPODSTAWNIE KOSZTEM GEOD...

JAK PODGIK W LESZNIE BEZPODSTAWNIE KOSZTEM GEODETÓW KONWERTOWAŁ MAPĘ ZASADNICZĄ DO STANDARDU Z 2021 R....
Read more

13/03/2024 7 min

CZY SZKIC GEODEZYJNY POWINIEN ZAWIERAĆ OPISY WA...

CZY SZKIC GEODEZYJNY POWINIEN ZAWIERAĆ OPISY WARTOŚCI RZĘDNYCH OBIEKTÓW ‘PIKIETA NATURALNA’ I ‘PIKIETA SZTUCZNA’? Jednym...
Read more
Czy szkic geodezyjny powinien ma zawierać rzędne pikiet

16/08/2023 8 min

PRZESŁANIE DOKUMENTU ADMINISTRACYJNEGO MAILEM R...

PRZESŁANIE DOKUMENTU ADMINISTRACYJNEGO MAILEM RÓWNOZNACZNE Z DORĘCZENIEM - ZDANIEM KIEROWNIKA ZGKIKM WE WROCŁAWIU Skala ‘S....
Read more
Czy szkic geodezyjny powinien ma zawierać rzędne pikiet

16/05/2023 9 min

JAK PODGIK ROZPĘTAŁ AFERĘ NA CAŁĄ GMINĘ Z POWOD...

JAK PODGIK ROZPĘTAŁ AFERĘ NA CAŁĄ GMINĘ Z POWODU DROBNEJ OMYŁKI W OPERACIE Skala ‘S....
Read more

Powiązane wpisy

17/04/2024 12 min

JAK PODGIK W LESZNIE BEZPODSTAWNIE KOSZTEM GEOD...

JAK PODGIK W LESZNIE BEZPODSTAWNIE KOSZTEM GEODETÓW KONWERTOWAŁ MAPĘ ZASADNICZĄ...

Czytaj dalej

13/03/2024 7 min

CZY SZKIC GEODEZYJNY POWINIEN ZAWIERAĆ OPISY WA...

CZY SZKIC GEODEZYJNY POWINIEN ZAWIERAĆ OPISY WARTOŚCI RZĘDNYCH OBIEKTÓW ‘PIKIETA...

Czytaj dalej

16/08/2023 8 min

PRZESŁANIE DOKUMENTU ADMINISTRACYJNEGO MAILEM R...

PRZESŁANIE DOKUMENTU ADMINISTRACYJNEGO MAILEM RÓWNOZNACZNE Z DORĘCZENIEM - ZDANIEM KIEROWNIKA...

Czytaj dalej
0
    twój koszyk
    (0)
    Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu