fbpx

Warunki wypożyczenia sprzętu

WARUNKI WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU

Niniejsze warunki wypożyczenia sprzętu zostały sporządzone przez Cubic Orb sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Piłsudskiego 74, lokal 320, 50-020 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000761654, NIP: 8842794921, REGON: 382009077, kapitał zakładowy w wysokości 9.000 zł, zwaną dalej „Cubic Orb” i mają zastosowanie do wszystkich Umów Wypożyczenia (jak zdefiniowano poniżej).

DEFINICJE

Ilekroć z brzmienia lub celu Warunków Wypożyczenia nie wynika inaczej, użyte w nich wyrażenia pisane w poniższy sposób mają następujące znaczenie:

Cena oznacza czynsz najmu, który Klient płaci Cubic Orb za najem Sprzęt zgodnie z Umową Wypożyczenia.
Klient oznacza stronę Umowy Wypożyczenia wypożyczającą Sprzęt.
Strona Internetowa oznacza stronę internetową pl.cubicorb.com
Strony oznacza strony Umowy Wypożyczenia, czyli Cubic Orb i Klienta.
Umowa Wypożyczenia oznacza umowę najmu Sprzętu zawartą pomiędzy Cubic Orb a Klientem, której integralną część stanowią Warunki Wypożyczenia.
Sprzęt oznacza urządzenie lub urządzenia będące przedmiotem wypożyczenia, szczegółowo określone w Umowie Wypożyczenia.
Warunki Wypożyczenia oznacza niniejsze warunki wypożyczenia Sprzętu.
Zamówienie oznacza oświadczenie złożone przez Klienta wobec Cubic Orb określające specyfikację Sprzętu, który chce wypożyczyć Klient.

 

WARUNKI WYPOŻYCZENIA

 1. Warunki Wypożyczenia określają elementy treści stosunku prawnego powstałego pomiędzy Klientem a Cubic Orb w wyniku Umowy Wypożyczenia, w tym prawa i obowiązki Stron.
 2. Warunki Wypożyczenia są częścią stosunku najmu (wypożyczenia) niezależnie od tego w jaki sposób Klient i Cubic Orb zawarli Umowę Wypożyczenia. Warunki Wypożyczenia są sporządzone w formie elektronicznej i są umieszczone na Stronie Internetowej w sposób umożliwiający Klientowi łatwe zapoznanie się z nimi. Niezależnie od tego Klient może otrzymać Warunki Wypożyczenia wraz z innymi dokumentami dotyczącymi wypożyczenia Sprzętu na adres email w formacie pdf lub w formie pisemnej przy wypożyczeniu Sprzętu.
 3. W przypadku rozbieżności pomiędzy Umową Wypożyczenia a Warunkami Wypożyczenia w zakresie w jakim panuje rozbieżność zastosowanie mają warunki Umowy Wypożyczenia.
 4. Cubic Orb oświadcza, że jest uprawniona do wypożyczenia Sprzętu.
 5. Klient oświadcza, że: (i) jest należycie umocowany do zawarcia Umowy Wypożyczenia; (ii) wypożycza Sprzęt dla celów związanych z prowadzeniem swojej działalności gospodarczej, (iii) zamierza korzystać ze sprzętu w sposób zgodny z prawem i nienaruszający praw osób trzecich.
 6. Sprzęt zostanie doręczony Klientowi w terminie umówionym przez Strony.
 7. Za wypożyczenie Sprzętu Klient zapłaci Cenę ustaloną na Stronie Internetowej lub indywidualnie pomiędzy Stronami.
 8. Zapłata Ceny nastąpi w chwili wypożyczenia Sprzętu, chyba że Strony umówią się inaczej.
 9. Cubic Orb może uzależnić zawarcie Umowy Wypożyczenia od zapłaty kaucji (w wysokości ustalonej przez Cubic Orb) albo ubezpieczenia Sprzętu na wypadek wypożyczenia przez Klienta.
 10. W przypadku niewydania Sprzętu w umówionym terminie (chyba, że Strony ustalą inny termin oddania Sprzętu), za każdy dzień opóźnienia Klient będzie płacić dzienny czynsz w wysokości Ceny za jeden dzień powiększonej o 50%.
 11. W zależności od decyzji Klienta Sprzęt zostanie mu doręczony wysyłką pocztową lub osobiście w miejscu wybranym przez Klienta. Wraz ze Sprzętem Klientowi zostanie doręczona Karta Gwarancyjna oraz protokół zdawczo-odbiorczy. Jeżeli Sprzęt zostanie Klientowi wysłany pocztą ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia (z chwilą przekazania Sprzętu do wysyłki), a także koszty przesłania Sprzętu ponosi Klient.
 12. W przypadku doręczenia Sprzętu drogą pocztową Klient powinien zweryfikować czy Sprzęt zgadza się z Zamówieniem. Jeżeli Sprzęt nie zgadza się z Zamówieniem Klient powinien poinformować o tym w dniu doręczenia mu Sprzętu, wskazując zauważone nieprawidłowości.
 13. W przypadku doręczenia Sprzętu osobiście Klient zweryfikuje zgodność Sprzętu z Zamówieniem w obecności Cubic Orb.
 14. Cubic Orb ponosi odpowiedzialność wyłącznie za winę umyślną w związku z Umową Wypożyczenia.
 15. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Cubic Orb jest wyłączona, w szczególności nie odpowiada ona za utracone korzyści, wady fizyczne ani wady prawne Sprzętu.
 16. Jeśli jakiekolwiek postanowienie Warunków Wypożyczenia (w całości lub w części) lub kilka jego postanowień jest lub stanie się nieważne lub bezskuteczne, pozostałe postanowienia pozostają nadal ważne lub skuteczne. Postanowienia takie (jak również pozostałe postanowienia Warunków Wypożyczenia) powinny być interpretowane w sposób jak najbardziej zbliżony i odzwierciedlający cel postanowienia nieważnego lub bezskutecznego.
 17. Wszelkie spory zarówno związane z Warunkami Wypożyczenia, z Umową Wypożyczenia, jak i ze stosunkiem najmu Sprzętu (włączając w to jego ważność, skuteczność, interpretację i roszczenia) są rozstrzygane wyłącznie przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Cubic Orb.

 

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem biuro@cubicorb.com lub wypełnić formularz kontaktowy.

0
  twój koszyk
  (0)
  Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu