fbpx

Utworzone przez admin

12/02/2021 5 min

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram
Reading Time: 5 minutes

STANDARDY MERYTORYCZNE PROTOKOŁU WERYFIKACJI
Część teoretyczna

Zanim przystąpimy do omawiania konkretnych przykładów nieprawidłowości w protokołach weryfikacji wyników prac geodezyjnych postaram się wskazać jakie standardy merytoryczne powinna spełniać czynność weryfikacji. W tym celu postaram się odpowiedzieć na pytania:

 1. czy część merytoryczna protokołu weryfikacji powinna spełniać jakieś standardy merytoryczne?
 2. jakie to standardy?
 3. jak wykonawca prac geodezyjnych może dochodzić swoich praw jeżeli ma wątpliwości co do spełnienia tych wymogów przez organ weryfikujący?

Ta część weryfikacji protokołów weryfikacji może wydawać się mniej intrygująca niż analiza poszczególnych nieprawidłowości, niemniej w mojej ocenie jest niezwykle cenną, a wręcz niezbędną wiedzą dla interpretacji całego zagadnienia. Starałem się przy tym aby opisana poniżej teoria była możliwie zwięzła i zjadliwa 🙂 .

Dla zapewnienia czytelności i zwięzłości, w obrębie całego artykułu posługuję się skrótami (zaznaczone na niebiesko), które zostały wyjaśnione pod artykułem.

Protokół weryfikacji = pismo administracyjne

Z czysto administracyjnego punktu widzenia, protokół weryfikacji, tak jak każde inne pismo urzędowe,  musi spełniać pewne wymogi formalne, aby mógł być traktowany jako wiążący dokument (więcej na ten temat w osobnym artykule).

Jednak z punktu widzenia wykonawcy, w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji, prawdziwym crème de la crème (i zmorą zarazem) protokołu jest jego część merytoryczna, a więc część zawierająca opis wskazanych przez weryfikatora potencjalnych braków lub nieprawidłowości.

Czy zatem, poza wymogami formalnymi, protokół weryfikacji powinien spełniać jakieś wymogi dot. części merytorycznej? Odpowiedź na to pytanie w praktyce jest bardziej prozaiczna niż mogłoby się wydawać.

Co znajdziemy w Ustawie GIK?

Wymogi formalne dot. protokołu weryfikacji w zakresie ogólnym znajdują się w k.p.a., natomiast w zakresie szczegółowym w odpowiednich normach z dziedziny geodezji i kartografii (więcej na ten temat w osobnym artykule).

Takich szczegółowych wymogów odnoszących się bezpośrednio do części merytorycznej protokołu weryfikacji trudno jest się jednak doszukiwać zarówno w Ustawie GIK, jak i jej aktach wykonawczych. W zasadzie jedyną informację odnoszącą się do treści merytorycznej tego protokołu możemy znaleźć w art. 12b ust. 1 Ustawy GIK, to jest:

Ustawa GIK 2019

Organ  Służby  Geodezyjnej  i Kartograficznej,  do  którego przekazane  zostały  zbiory  danych  lub  inne  materiały  stanowiące  wyniki  prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, niezwłocznie weryfikuje je pod względem zgodności  z przepisami  prawa  obowiązującymi  w geodezji  i kartografii, w szczególności dotyczącymi:

 1. wykonywania pomiarów,  o których  mowa  w art. 2  pkt 1  a,  oraz opracowywania wyników tych pomiarów;
 2. kompletności  przekazywanych  wyników  wykonanych  prac  geodezyjnych  lub prac kartograficznych.

Ustawa GIK 2020

Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych, weryfikuje je pod względem:

 1. zgodności z obowiązującymi  przepisami  prawa  z zakresu  geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi:
  1. wykonywania pomiarów, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a, oraz opracowywania wyników tych pomiarów,
  2. kompletności przekazywanych wyników;
 2. spójności  przekazywanych  zbiorów  danych,  o których  mowa w art. 12a ust. 1 pkt 1, z prowadzonymi przez ten organ bazami danych.

Pomimo stosunkowo jasnego określenia zakresu weryfikacji wyników prac geodezyjnych, przepis ten w żaden sposób nie określa w jaki sposób i jak szczegółowo powinny zostać formułowane konkretne zarzuty w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji.

Co określają Rozporządzenia?

Pewną wskazówkę pośrednio może dawać określony w Rozporządzeniu ws. formularzy wzór protokołu weryfikacji, w którym obok pozycji ‘Informacja o zakresie nieprawidłowości’ ustawodawca przewidział dodatkowo pozycję ‘Naruszony przepis prawa’. Jednakże trudno jest się na taki zapis powoływać w przypadku wątpliwości co do zasadności wyników weryfikacji.

Co nam mówi k.p.a.?

Za kolejną pośrednią wskazówkę można uznać zawartą w zasadach ogólnych k.p.a. zasadę informowania stron postępowania (art. 9 k.p.a.), mówiącą, że:

Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek

Przepis ten już w pewnym stopniu wyjaśnia jak szczegółowy powinien być merytoryczny opis nieprawidłowości, aczkolwiek, podczas dyskusji dot. przedstawianych przez weryfikatora uwag, często trudno jest się odwoływać do tak ogólnie sformułowanej zasady.

Stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Taki stan rzeczy powoduje szereg nieporozumień i konfliktów na linii wykonawca–weryfikator. Z jednej strony wielu autorów wyników prac geodezyjnych oczekuje aby opis nieprawidłowości był na tyle szczegółowy, aby nie budził wątpliwości co do argumentacji weryfikatora. Z drugiej zaś strony wielu autorów protokołów weryfikacji woli opisywać nieprawidłowości możliwie skrótowo aby dokonać w krótszym czasie większej liczby weryfikacji. W skrajnych przypadkach wykonawca może wręcz usłyszeć, że zbytnia szczegółowość w sporządzaniu tych opisów to „wyręczanie wykonawców” (cytat z życia wzięty).

Gdzie więc leży prawda? Szczęśliwie, część takich konfliktów dociera ostatecznie na drogę sądową, gdzie niezależna w sprawie instytucja może takie spory możliwie obiektywnie rozstrzygnąć wydając publicznie dostępne wyroki. Rozstrzygnięcia te mogą później posłużyć jako wskazówki do postępowania w analogicznych sytuacjach. Co najmniej jedna z takich spraw rozstrzygała m.in. kwestię szczegółowości części merytorycznej Protokołu weryfikacji, uzasadniając w części wyroku, że:

informacja o zakresie nieprawidłowości winna być przedstawiona w sposób jasny, czytelny i zrozumiały, a przede wszystkim zawierać konkretne przyczyny uzasadniające zwrot dokumentacji, umożliwiając wykonawcy rzeczowe i konkretne ustosunkowanie się do przedstawionych zarzutów i ewentualnie służyć do stworzenia mu warunków do usunięcia nieprawidłowości. Jest to tym bardziej istotne, że protokół ten jest główną i przesądzającą podstawą późniejszych decyzji administracyjnych.
(Wyrok WSA we Wrocławiu sygn. akt. II SA/Wr 504/15)

Tak sformułowana zasada już jasno wskazuje jaki stopień szczegółowości powinien zostać zachowany podczas sporządzania części merytorycznej protokołu weryfikacji. Ponadto porusza pewną istotną kwestię, że dokument ten jest przesądzającą podstawą we wszystkich następujących sprawach związanych z daną pracą geodezyjną, co powinno mieć istotne znaczenie zarówno dla wykonawcy jak i weryfikatora. Ideą całego procesu weryfikacji jest merytoryczna dyskusja pomiędzy organem weryfikującym a wykonawcą mająca na celu zagwarantowanie zasilania Zasobu PZGIK dokumentacją zgodną z przepisami polskiego prawa, nie zaś usilne realizowanie tzw. „prawa powiatowego” 🙂 lub aspiracji niektórych urzędników, czy też przepychanie przez niektórych wykonawców wyników prac zawierających istotne wady.

Co to oznacza w praktyce?

Przedkładając powyższe na codzienną praktykę wykonawców prac geodezyjnych, przed przystąpieniem do wnikliwego analizowania poszczególnych uwag zawartych w „negatywnym” protokole weryfikacji, warto sobie zadać następujące pytania:

 1. Czy poszczególne informacje o zakresie nieprawidłowości są obiektywnie zrozumiałe?
 2. Czy informacje te są na tyle szczegółowe, że pozwalają mi jednoznacznie zlokalizować usterkę i ją usunąć?
 3. Czy weryfikujący podał potencjalnie naruszony konkretny przepis prawa?
 4. Czy podany przez weryfikującego potencjalnie naruszony przepis prawa wprost odnosi się do wskazanej informacji o zakresie nieprawidłowości?

Negatywna odpowiedź na wszystkie lub większość z powyższych pytań praktycznie dyskwalifikuje analizowaną nieprawidłowość z dalszych rozważań. Oczywiście brak pozytywnej odpowiedzi na pojedyncze z powyższych pytań nie musi uniemożliwiać nam poprawy dokumentacji, ponieważ wielu rzeczy można się domyślić. Należy jednak pamiętać, że w sytuacji wystąpienia poważnych wątpliwości co do zasadności konkretnych nieprawidłowości, brak pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytania może w praktyce istotnie ograniczyć lub wręcz pozbawić nas prawa do merytorycznego ustosunkowania się do wyników weryfikacji (o którym mowa w art. 12b ust. 7 Ustawy GIK).

Ktoś mógłby stwierdzić, że przecież można zadzwonić do urzędu, lub wręcz się tam przejechać i dopytać u źródła co miał/miała na myśli autor/autorka protokołu.

Z pewnością tak, ale wszelkie ustalenia ustne już zupełnie pozbawiają wykonawcę prawa ustosunkowania się do wyniku weryfikacji. Czy komukolwiek nie zdarzyło się, że tego typu ustalenia po kilku dniach nagle magicznie się zmieniają?

Poza tym, takie działania wymagają wykonania niepotrzebnych dodatkowych czynności generując kolejne koszty realizacji pracy geodezyjnej i dodatkowo sztucznie wydłużają sprawę, co w teorii nie powinno być w niczyim interesie.

No dobrze, otrzymałem negatywny protokół weryfikacji zawierający w swej treści braki merytoryczne.. I co wtedy?

Szykuj zawiadomienie do prokuratury! 🙂

A poważnie – właśnie tu (i nie tylko) możemy skorzystać z prawa do ustosunkowania się do wyników weryfikacji zgodnie z art. 12b ust. 7 Ustawy GIK.

Ale jak to zrobić?

Na to pytanie, z wykorzystaniem konkretnych przykładów (i anty-przykładów 🙂 ), postaram się odpowiedzieć w kolejnym artykule, który już za tydzień opublikujemy na naszym blogu. Dodatkowo w ramach artykułu udostępnię całe protokoły, które będę analizować oraz przykładowe kompletne stanowisko do jednego z nich w wersji edytowalnej. Dla kontrastu, podam również przykład, w mojej subiektywnej ocenie, prawidłowego merytorycznie protokołu weryfikacji :).

(wszystkie przykłady pochodzą bezpośrednio z naszej praktyki w realizacji prac geodezyjnych)

Objaśnienia skrótów:

 • k.p.a. – w znaczeniu „Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2020 poz. 256)”
 • Ustawa GIK 2019 – w znaczeniu  „Ustawa  z dnia 17 maja 1989 r. –  Prawo geodezyjne i kartograficzne  (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 725)”
 • Ustawa GIK 2020 – w znaczeniu „Ustawa  z dnia 17 maja 1989 r. –  Prawo geodezyjne i kartograficzne  (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2052)” – po nowelizacji
 • Ustawa GIK – w przypadku odniesień do przepisów o podobnej w danym kontekście treści w Ustawie GIK 2019 i Ustawie GIK 2020
 • Rozporządzenie ws. formularzy – w znaczeniu „Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2014 poz. 924)” oraz „Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (Dz.U. 2020 poz. 1316)”
 • Wykonawca – w znaczeniu „Wykonawca prac geodezyjnych” zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy GIK 2020
 • Weryfikator – w znaczeniu „Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej” o którym mowa w art. 12b ust. 1 Ustawy GIK 2020
 • Protokół weryfikacji – w znaczeniu „Protokół weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych” o którym mowa w art. 12b ust. 3 Ustawy GIK
 • Zasób PZGIK – w znaczeniu „Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny” o którym mowa w art. 40 Ustawy GIK

 

Autor:
Krzysztof Krzeszowski
Geodeta bez uprawnień

 

Utworzone przez admin

12/02/2021 5 min

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram

Tagi:

13/03/2024 7 min

CZY SZKIC GEODEZYJNY POWINIEN ZAWIERAĆ OPISY WA...

CZY SZKIC GEODEZYJNY POWINIEN ZAWIERAĆ OPISY WARTOŚCI RZĘDNYCH OBIEKTÓW ‘PIKIETA NATURALNA’ I ‘PIKIETA SZTUCZNA’? Jednym...
Read more
Czy szkic geodezyjny powinien ma zawierać rzędne pikiet

16/08/2023 8 min

PRZESŁANIE DOKUMENTU ADMINISTRACYJNEGO MAILEM R...

PRZESŁANIE DOKUMENTU ADMINISTRACYJNEGO MAILEM RÓWNOZNACZNE Z DORĘCZENIEM - ZDANIEM KIEROWNIKA ZGKIKM WE WROCŁAWIU Skala ‘S....
Read more
Czy szkic geodezyjny powinien ma zawierać rzędne pikiet

16/05/2023 9 min

JAK PODGIK ROZPĘTAŁ AFERĘ NA CAŁĄ GMINĘ Z POWOD...

JAK PODGIK ROZPĘTAŁ AFERĘ NA CAŁĄ GMINĘ Z POWODU DROBNEJ OMYŁKI W OPERACIE Skala ‘S....
Read more
poradnik niepokornego geodety

02/04/2023 6 min

JAK RADZIĆ SOBIE Z NIETERMINOWYMI WERYFIKACJAMI...

JAK RADZIĆ SOBIE Z NIETERMINOWYMI WERYFIKACJAMI (PONAGLENIE NA BEZCZYNNOŚĆ) Prawdopodobnie każdy wykonawca prac geodezyjnych miał...
Read more
liga miszczuf

02/04/2023 5 min

LOGO MARKI WYKONAWCY NA MDCP NIELEGALNE –...

LOGO MARKI WYKONAWCY NA MDCP NIELEGALNE - ZDANIEM ZGKIKM WE WROCŁAWIU Skala ‘S. Barei’: 4/5...
Read more
światełko w tunelu

02/04/2023 3 min

WZOROWY PROTOKÓŁ WERYFIKACJI

WZOROWY PROTOKÓŁ WERYFIKACJI W niniejszym wpisie pokazuję przykład tego, że negatywna weryfikacja nie musi być...
Read more
weryfikacja weryfikacji

01/04/2023 7 min

JAK SZCZEGÓŁOWE POWINNO BYĆ SPRAWOZDANIE TECHNI...

JAK SZCZEGÓŁOWE POWINNO BYĆ SPRAWOZDANIE TECHNICZNE Wykonując prace geodezyjne w wielu powiatach, czasami można odnieść...
Read more

Powiązane wpisy

16/08/2023 8 min

PRZESŁANIE DOKUMENTU ADMINISTRACYJNEGO MAILEM R...

PRZESŁANIE DOKUMENTU ADMINISTRACYJNEGO MAILEM RÓWNOZNACZNE Z DORĘCZENIEM - ZDANIEM KIEROWNIKA...

Czytaj dalej

16/05/2023 9 min

JAK PODGIK ROZPĘTAŁ AFERĘ NA CAŁĄ GMINĘ Z POWOD...

JAK PODGIK ROZPĘTAŁ AFERĘ NA CAŁĄ GMINĘ Z POWODU DROBNEJ...

Czytaj dalej

02/04/2023 6 min

JAK RADZIĆ SOBIE Z NIETERMINOWYMI WERYFIKACJAMI...

JAK RADZIĆ SOBIE Z NIETERMINOWYMI WERYFIKACJAMI (PONAGLENIE NA BEZCZYNNOŚĆ) Prawdopodobnie...

Czytaj dalej

02/04/2023 5 min

LOGO MARKI WYKONAWCY NA MDCP NIELEGALNE –...

LOGO MARKI WYKONAWCY NA MDCP NIELEGALNE - ZDANIEM ZGKIKM WE...

Czytaj dalej

02/04/2023 3 min

WZOROWY PROTOKÓŁ WERYFIKACJI

WZOROWY PROTOKÓŁ WERYFIKACJI W niniejszym wpisie pokazuję przykład tego, że...

Czytaj dalej
0
  twój koszyk
  (0)
  Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu