fbpx

Utworzone przez admin

01/04/2023 7 min

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram
Reading Time: 7 minutes

JAK SZCZEGÓŁOWE POWINNO BYĆ SPRAWOZDANIE TECHNICZNE

Wykonując prace geodezyjne w wielu powiatach, czasami można odnieść wrażenie, iż od czasu do czasu przechodzą przez nie fale „szkoleń” organów SGIK, będących dla niektórych weryfikatorów prawdziwą kopalnią pomysłów w grze pt. „Co by jeszcze tym wykonawcom w operatach wytknąć”. Kto oddaje operaty we Wrocławiu ten wie, że prawdziwymi przodownikami w tej niecnej sztuce są weryfikatorzy z Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu. Od pewnego dnia, panowie z ZGKiKM, jak jeden mąż, zaczęli poddawać pod wątpliwość czy opisy przebiegu prac w sprawozdaniach technicznych aby na pewno spełniają wymogi § 37 pkt 7 Rozporządzenia o standardach. Z jakim skutkiem? Pokażę to na pewnym niedawnym naszym przypadku 🙂

Życzę miłej lektury 🙂

Informacja o zakresie nieprawidłowości (pkt II.4 protokołu), autorstwa:

Łukasz Kordus
Główny specjalista ds. Geodezji i Kartografii Biura Weryfikacji Opracowań Geodezyjnych i Kartograficznych Zarządu Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu
Geodeta uprawniony, nr uprawnień: 19459

nieprawidłowości sprawozdanie techniczne

 

Stanowisko wykonawcy prac geodezyjnych (pkt Ad.II.4 stanowiska), autorstwa:

Krzysztof Krzeszowski
Niepokorny geodeta bez uprawnień

I. „SPRAWOZDANIE TECHNICZNE:
– brak informacji o wynikach analizy materiałów zasobu przeprowadzonych przez kierownika prac geodezyjnych pod względem dokładności, aktualności i kompletności wskazujących na ich przydatność do osiągnięcia celu pracy geodezyjnej (par. 37 pkt 7 w związku z par. 7)”

Powyższą nieprawidłowość należy uznać za bezzasadną, ponieważ:

1.   Błędne stwierdzenie naruszenia § 37 pkt 7 Rozporządzenia o standardach.

Zgodnie z § 37 pkt 7 Rozporządzenia o standardach:

Sprawozdanie techniczne opisuje przebieg prac geodezyjnych i zawiera co najmniej:
(…)
opis przebiegu i wyniki wykonanych prac geodezyjnych, zawierający, w szczególności:
a) zakres wykorzystania materiałów zasobu,
b) zastosowane technologie i metody pomiarowe;

Odnosząc się do powyższego, sporządzone przez wykonawcę w ramach przedmiotowej pracy geodezyjnej sprawozdanie techniczne zawiera m.in.:

1)      Opis przebiegu prac geodezyjnych – pkt 7.b.6 sprawozdania, cytat:

opis przebiegu prac

2)      Wyniki wykonanych prac geodezyjnych – pkt 8 sprawozdania, cytat:

oraz pkt 7.b.6 sprawozdania, cytat:

opis przebiegu prac

3)      Zakres wykorzystania materiałów zasobu – pkt 7.a sprawozdania, cytat:

zakres wykorzystania materiałów zasobu

oraz pkt 7.b.2 sprawozdania, cytat:

wykorzystana osnowa geodezyjna

 

 

4)      Zastosowane technologie pomiarowe – pkt 7.b.3 sprawozdania, cytat:

sprzęt pomiarowy

5)      Zastosowane metody pomiarowe – pkt 7.b.6 sprawozdania, cytat:

opis przebiegu prac

W związku z powyższym nie sposób stwierdzić naruszenia przez wykonawcę w ramach przedmiotowej pracy geodezyjnej § 37 pkt 7 Rozporządzenia o standardach.

2.   Błędna korelacja 7 z § 37 pkt 7 Rozporządzenia o standardach.

§ 7 Rozporządzenia o standardach określa pewne zasady ogólne wykorzystania materiałów zasobu przy realizacji prac geodezyjnych, a w tym oceny ich przydatności na podstawie odpowiedniej analizy przeprowadzonej przez wykonawcę tych prac. Natomiast cały § 37 Rozporządzenia o standardach szczegółowo określa jakie informacje powinny znaleźć się w sprawozdaniu technicznym, a przy tym w żadnym punkcie tego paragrafu (a przede wszystkim w punkcie 7
– co wskazano w poprzednim punkcie stanowiska) ustawodawca nie wskazał, że „informacja o wynikach analizy materiałów zasobu” powinna się w tym dokumencie znaleźć. Analogicznie, ustawodawca nie określił, iż w sprawozdaniu technicznym powinna znaleźć się informacja o przyjętych przez wykonawcę precyzjach zapisu wyników pomiarów,
o których mowa w § 4 Rozporządzenia o standardach – czego braku, niekonsekwentnie, już organ weryfikujący
nie stwierdził. Co więcej, organ weryfikujący w żaden sposób nie wyjaśnił jakimi przesłankami kierował się kreując korelację pomiędzy wskazanymi przezeń przepisami, co uniemożliwia wykonawcy rzeczowe i niewątpliwe ustosunkowanie się do tej nieprawidłowości. 

3.    Błędna ocena stanu istniejącego.

Celem przedmiotowej pracy geodezyjnej było sporządzenie mapy do celów projektowych. Materiałami zasobu (PZGiK) wykorzystywanymi do realizacji tego celu pracy są z reguły (jak i w tym przypadku): kopia fragmentu mapy zasadniczej, osnowa geodezyjna, dane opisowe z Ewidencji gruntów i budynków (informacja zawarta w pkt 7.a sprawozdania technicznego). Biorąc pod uwagę § 7 Rozporządzenia o standardach, w jaki sposób dokonać analizy wymienionych powyżej materiałów zasobu pod względem dokładności, aktualności i kompletności? Mianowicie:

1) Kopia mapy zasadniczej – cytat z pkt. 7.b.6 sprawozdania technicznego:

opis przebiegu prac

Tłumaczenie ‘na chłopski rozum’: wykonawca prac geodezyjnych dokonał analizy fragmentu mapy zasadniczej poprzez porównanie jej treści ze stanem faktycznym w terenie, w wyniku czego stwierdził jej niedokładność, brak aktualności i brak kompletności do osiągniecia celu przedmiotowej pracy geodezyjnej,
co z kolei skutkowało koniecznością przeprowadzenia pomiarów terenowych, których wyniki zobrazowano
na mapie porównania z terenem (inaczej – wynik analizy).

2) Osnowa szczegółowa – cytat z pkt. 7.b.2 sprawozdania technicznego:

wykorzystanie punktów osnowy geodezyjnej

 

 

oraz cytat z pkt. 7.b.6 sprawozdania technicznego:

opis przebiegu prac

Tłumaczenie ‘na chłopski rozum’: wykonawca prac geodezyjnych dokonał analizy wybranych punktów osnowy geodezyjnej pod względem dokładności, aktualności i kompletności poprzez ich odszukanie w terenie, dokonanie ich pomiaru (pomiar kontrolny) i porównanie wyników tych pomiarów z danymi pozyskanymi z zasobu (współrzędne i wysokości). W wyniku tego porównania, wykonawca stwierdził, iż wyniki pomiaru kontrolnego nie przekroczyły dopuszczalnych wartości, a zatem stwierdził ‘stan dobry’ tych punktów osnowy (wynik analizy).

3) Dane opisowe z EGiB (nr działki, arkusz mapy, nazwa i identyfikator obrębu, nazwa gminy)

Z oczywistych względów nie sposób jest stwierdzić jakąkolwiek dokładność i kompletność ww. danych ewidencyjnych, niemniej również nie sposób jest badać ich aktualność, skoro ewidencja gruntów i budynków jest głównym, a przy tym jedynym wiarygodnym źródłem informacji na ich temat.

W związku z powyższym, trudno jest pojąć jaki pokrętny sposób rozumowania zaprowadził organ weryfikujący
do stwierdzenia w sporządzonym przez wykonawcę sprawozdaniu technicznym „brak informacji o wynikach analizy materiałów zasobu przeprowadzonych przez kierownika prac geodezyjnych pod względem dokładności, aktualności
i kompletności wskazujących na ich przydatność do osiągnięcia celu pracy geodezyjnej
”, a przy tym nie sposób również stwierdzić naruszenie w ramach przedmiotowej pracy geodezyjnej § 7 Rozporządzenia o standardach.

IISPRAWOZDANIE TECHNICZNE:

– brak informacji o spełnieniu warunków wykonywania pomiarów (w związku z zastosowaniem wybranych metod, technik
i technologii) oraz o zapewnieniu wymaganej dokładności położenia punktów szczegółów terenowych przez kierownika prac geodezyjnych (par. 37 pkt 7 w związku z par. 3)

Powyższą nieprawidłowość należy uznać za bezzasadną, ponieważ:

1.   Błędne stwierdzenie naruszenia § 37 pkt 7 Rozporządzenia o standardach.

(argumentacja identyczna z argumentacją zawartą w punkcie Ad.6.1.I.1 stanowiska)

2.   Błędna korelacja § 3 z § 37 pkt 7 Rozporządzenia o standardach.

§ 3 Rozporządzenia o standardach określa pewne zasady ogólne wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych
i wysokościowych, a w tym definiuje warunki wykonywania pomiarów oraz wymagane dokładności niezbędne do wyboru metod, technik i technologii pomiarowych. Natomiast cały § 37 Rozporządzenia o standardach szczegółowo określa jakie informacje powinny znaleźć się w sprawozdaniu technicznym, a przy tym w żadnym punkcie tego paragrafu (a przede wszystkim w punkcie 3 – co wskazano w poprzednim punkcie stanowiska) ustawodawca nie wskazał, że „informacja
o spełnieniu warunków wykonywania pomiarów oraz o zapewnieniu wymaganej dokładności położenia punktów szczegółów terenowych” powinna się w tym dokumencie znaleźć. Analogicznie, ustawodawca nie określił,
iż w sprawozdaniu technicznym powinna znaleźć się informacja o przyjętych przez wykonawcę precyzjach zapisu wyników pomiarów, o których mowa w § 4 Rozporządzenia o standardach – czego braku, niekonsekwentnie, już organ weryfikujący nie stwierdził. Co więcej, organ weryfikujący w żaden sposób nie wyjaśnił jakimi przesłankami kierował się kreując korelację pomiędzy wskazanymi przezeń przepisami, co uniemożliwia wykonawcy rzeczowe i niewątpliwe ustosunkowanie się do tej nieprawidłowości.

3.   Błędne określenie kompetencji.

Z przywołanej powyżej informacji o zakresie nieprawidłowości wynika, jakoby organ weryfikujący wymagał
od wykonawcy prac geodezyjnych złożenia w sprawozdaniu technicznym swoistego oświadczenia, iż zastosowane przez niego w ramach pracy geodezyjnej metody techniki i technologie pomiarowe spełniają standardy określone
w § 3 Rozporządzenia o standardach. Przy tym zgodnie z art. 12b ust. 1 Ustawy GiK:

Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych, weryfikuje je pod względem:

1) zgodności z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii,
w szczególności dotyczącymi:

a) wykonywania pomiarów, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a, oraz opracowywania wyników tych pomiarów,

b) kompletności przekazywanych wyników;

2) spójności przekazywanych zbiorów danych, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 1, z prowadzonymi przez ten organ bazami danych.

W myśl art. 12b ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy GiK, to na organie weryfikującym, w ramach weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych, spoczywa obowiązek oceny zgodności wykonanych przez wykonawcę tych prac pomiarów (w tym zastosowanych metod, technik i technologii pomiarowych) z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu geodezji
i kartografii (mówi zresztą o tym również wprost treść punktu 6 wzoru protokołu weryfikacji). Jednocześnie
§ 37 Rozporządzenia o standardach nie nakłada na wykonawców prac geodezyjnych zamieszczania tego typu informacji w sprawozdaniu technicznym. Egzekwowanie przez organ weryfikujący tego typu zapisów w sprawozdaniu technicznym może świadczyć o przerzuceniu odpowiedzialności za część weryfikacji wyników prac geodezyjnych na wykonawców prac geodezyjnych bez wymaganej do tego podstawy prawnej, co z kolei może świadczyć o naruszeniu przez organ art. 6 k.p.a., a przez to również art. 8 § 1 k.p.a.

Należy podkreślić, że wykonawca w ramach przedmiotowej pracy geodezyjnej zawarł w sprawozdaniu technicznym wszelkie informacje niezbędne do dokonania przez organ weryfikujący oceny poprawności wykonania pomiarów w myśl

§ 3 Rozporządzenia o standardach, a w tym:

1) Wybrane metody pomiarowe – cytat z pkt 7.b.6 sprawozdania technicznego:

opis przebiegu prac

2) Wybrane techniki pomiarowe – cytat z pkt 7.b.6 sprawozdania technicznego:

opis przebiegu prac

3) Wybrane technologie pomiarowe – cytat z pkt 7.b.3 sprawozdania technicznego:

sprzęt pomiarowy

przy czym zawarte w operacie technicznym zarówno szkice polowe, mapa porównania z terenem jak i plik GML zawierają wszelkie informacje o tym jakie szczegóły terenowe były w ramach niniejszej pracy geodezyjnej przedmiotem pomiaru.

Biorąc wszystko powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, iż brak jest podstaw do odmowy przyjęcia przedmiotowej dokumentacji do PZGIK na podstawie zawartej w punkcie 6.1 protokołu weryfikacji informacji o zakresie nieprawidłowości.

W kolejnym protokole weryfikacji, w ramach tej pracy geodezyjnej, nieprawidłowość ta się nie powtórzyła, dlatego zakładam, że nasze stanowisko „jakoś” przekonało pana weryfikatora 😉

 

DOKUMENTACJA

Sprawozdanie techniczne

I protokół weryfikacji

Stanowisko wykonawcy prac

II protokół weryfikacji

 

PISMA EDYTOWALNE

Stanowisko wykonawcy prac

Utworzone przez admin

01/04/2023 7 min

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram

Tagi:

placeholder image

14/05/2024 < 1 min

placeholder image

14/05/2024 < 1 min

Testimonial 3

Read more
placeholder image

14/05/2024 < 1 min

placeholder image

14/05/2024 < 1 min

Testimonial 2

Read more
placeholder image

14/05/2024 < 1 min

placeholder image

14/05/2024 < 1 min

Testimonial 1

Read more

17/04/2024 12 min

17/04/2024 12 min

JAK PODGIK W LESZNIE BEZPODSTAWNIE KOSZTEM GEOD...

JAK PODGIK W LESZNIE BEZPODSTAWNIE KOSZTEM GEODETÓW KONWERTOWAŁ MAPĘ ZASADNICZĄ DO STANDARDU Z 2021 R....
Read more

13/03/2024 7 min

CZY SZKIC GEODEZYJNY POWINIEN ZAWIERAĆ OPISY WA...

CZY SZKIC GEODEZYJNY POWINIEN ZAWIERAĆ OPISY WARTOŚCI RZĘDNYCH OBIEKTÓW ‘PIKIETA NATURALNA’ I ‘PIKIETA SZTUCZNA’? Jednym...
Read more
Czy szkic geodezyjny powinien ma zawierać rzędne pikiet

16/08/2023 8 min

PRZESŁANIE DOKUMENTU ADMINISTRACYJNEGO MAILEM R...

PRZESŁANIE DOKUMENTU ADMINISTRACYJNEGO MAILEM RÓWNOZNACZNE Z DORĘCZENIEM - ZDANIEM KIEROWNIKA ZGKIKM WE WROCŁAWIU Skala ‘S....
Read more
Czy szkic geodezyjny powinien ma zawierać rzędne pikiet

16/05/2023 9 min

JAK PODGIK ROZPĘTAŁ AFERĘ NA CAŁĄ GMINĘ Z POWOD...

JAK PODGIK ROZPĘTAŁ AFERĘ NA CAŁĄ GMINĘ Z POWODU DROBNEJ OMYŁKI W OPERACIE Skala ‘S....
Read more

Powiązane wpisy

17/04/2024 12 min

JAK PODGIK W LESZNIE BEZPODSTAWNIE KOSZTEM GEOD...

JAK PODGIK W LESZNIE BEZPODSTAWNIE KOSZTEM GEODETÓW KONWERTOWAŁ MAPĘ ZASADNICZĄ...

Czytaj dalej

13/03/2024 7 min

CZY SZKIC GEODEZYJNY POWINIEN ZAWIERAĆ OPISY WA...

CZY SZKIC GEODEZYJNY POWINIEN ZAWIERAĆ OPISY WARTOŚCI RZĘDNYCH OBIEKTÓW ‘PIKIETA...

Czytaj dalej

16/08/2023 8 min

PRZESŁANIE DOKUMENTU ADMINISTRACYJNEGO MAILEM R...

PRZESŁANIE DOKUMENTU ADMINISTRACYJNEGO MAILEM RÓWNOZNACZNE Z DORĘCZENIEM - ZDANIEM KIEROWNIKA...

Czytaj dalej
0
    twój koszyk
    (0)
    Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu