fbpx

GoKart+ – lista zmian

v2024

21.02.2024
Pobierz GoKart+ v2024

– Dodano zintegrowany z GoKartem moduł GoCalc służący do obliczeń geodezyjnych z możliwością eksportu rysunku z GoCalc do CAD,
– Wprowadzono obsługę obiektów niegraficznych z GML (odczytywanie kompletu danych opisowych z plików gml EGiB i eksport tych danych do GML),
– Nowe narzędzie: “Narzędzia” – “Analizy” – “EGiB” – “Informacje o działce wg danych EGiB z GML”,
– Nowe narzędzie: “Narzędzia” – “Analizy” – “EGiB” – “Wykaz działek i podmiotów wg danych EGiB z GML”,
– Nowe narzędzie: “Narzędzia” – “Opisy elementów” – “Wstaw opis dla zaznaczonych elementów”,
– Nowe narzędzie: “Narzędzia” – “Opisy elementów” – “Wstaw brakujące opisy w zakresie aktualizacji mapy”,
– W oknie Atrybuty dodano narzędzie: Kreśl kolejne na zaznaczonych elementach punktowych,
– Tabele atrybutów obiektów: dodano menu kontekstowe zawierające polecenia związane z zaznaczaniem/odznaczaniem wierszy oraz polecenia: “Użyj komórki do filtrowania”, “Kopiuj komórkę do schowka”,
– Tabele atrybutów obiektów: dodano kolumny X i Y zawierające współrzędne obiektu (punkt wstawienia, centroid lub punkt środkowy w zależności od typu obiektu),
– Tabele atrybutów obiektów: dodano przycisk “Pokazuj tylko widoczne w oknie CAD”,
– moduł GeoView: Nowe narzędzie: “Zaznaczanie” – “Zaawansowane” – “Zaznaczanie na podstawie zaznaczonych elementów w rysunku CAD”,
– moduł GeoView: możliwość zaznaczania kilku wierszy pod rząd z użyciem klawisza Shift i myszki,
– Możliwość podziału warstw zawierających współrzędne robocze według nazwy pliku ze współrzędnymi: “Opcje” – “Konfiguracja” – “Współrzędne robocze” – “Nazwa pliku jako przyrostek w nazwie warstwy”,
– Współrzędne robocze: dodano przycisk z narzędziem “Przywróć domyślną wysokość tekstów współrzędnych roboczych”,
– Tabele atrybutów obiektów: Dodano możliwość zaawansowanego filtrowania tabeli z użyciem składni SQL,
– Zestawienie długości odcinków sieci z podziałem na typy sieci i średnice,
– Dodano obsługę atrybutu dataPrzyjeciaDoZasobu,
– Komory podziemne symbol prostokąt i kwadrat – teraz importują się tylko w GEO-INFO,
– Zmiana w kartowaniu bram i furtek,
– Skarpa – usunięto ostrzeżenie o wymaganych danych w atrybutach poczatekGorySkarpy i konecGorySkarpy,
– Dodatki – Klasoużytek,
– Poprawiony eksport współrzędnych

v2023.12

12.12.2023
Pobierz GoKart v2023.12

Pierwszy w Polsce program w pełni dostosowany do obowiązujących rozporządzeń i aktualnych schematów aplikacyjnych.

– Nowe, uniwersalne narzędzie do opisywania elementów
– Zintegrowany instalator programu GeoView – program dostępny w pełnej wersji wraz z licencją programu GoKart
– W oknie atrybutów w polu edycyjnym powierzchni działek i powierzchni zabudowy dodano przycisk umożliwiający aktualizację powierzchni
– W oknie atrybutów sygnalizowane są puste wartości dla wymaganych atrybutów
– Dodano skrót klawiaturowy do funkcji “Informacja o elemencie” (Ctrl + D)
– Dodatkowy przycisk “Informacja o elemencie” w oknie “Atrybuty”
– Rozwiązany problem z niezgodnością justyfikacji tekstu z orientacją odnośnika występujący w plikach GML pochodzących z niektórych systemów
– Ulepszone generowanie opisów budynków – jeśli występują bloki budynków to opis budynku nie zawiera liczby kondygnacji
– Udoskonalono narzędzia do kreślenia wielu opisów obiektów powierzchniowych wydłużonych
– Aktualizacja wypełnienia skarpy zaimportowanej z GML nie wymaga już rozcinania skarpy na szczyt i podnóże
– Możliwość sortowania raportu z eksportu do GML (opcja w menu kontekstowym raportu)
– Przeorganizowanie menu Narzędzia – dodano menu Analizy i Opisy elementów, do których przeniesiono niektóre narzędzia z menu “Przetwarzanie mapy”
– Nowe narzędzia w menu Narzędzia – Analizy:

– Lista obiektów zaimportowanych z GML,
– Lista obiektów nowych,
– Lista elementów redakcyjnych,
– Lista powierzchni prawoskrętnych
– Lista powierzchni lewoskrętnych
– Lista włazów bez rzędnych

– Dodatkowa kontrola zduplikowanych werteksów dla obiektów nowych i zmodyfikowanych podczas eksportu do GML
– Nowe narzędzie w menu Narzędzia: Tabele atrybutów obiektów – umożliwia przeglądanie wszystkich elementów na rysunku z podziałem na warstwy wraz z ich atrybutami w formie tabelarycznej
– Dostosowanie konfiguracji “Mapa zasadnicza 2021” do aktualnych schematów aplikacyjnych GUGIK
– Sposób realizacji stylów linii dla przewodów napowietrznych w konfiguracji “Mapa zasadnicza 2021” został dostosowany do obecnie najczęściej stosowanej interpretacji przepisów.
– Udoskonalony moduł importu GML: znacznie szybsze działanie, rozwiązany problem z brakiem pamięci dla bardzo dużych GMLi, rozwiązany problem z łukami w enklawach, problem z “koniecObiekt” w EGiB’2015 i inne.
– Umożliwiono konwersję mapy utworzonej według rozporządzenia w wersji 2015 do wersji 2021
– W zaawansowanych ustawieniach eksportu GML dodano opcję “Uporządkuj atrybuty w obiektach zaimportowanych” – na potrzeby konwersji mapy zasadniczej z “wersji 2015” do “wersji 2021”
– W zaawansowanych ustawieniach eksportu GML dodano opcję “Usuń zdublowane werteksy” – pozwala usunąć przypadkowe podwójne wstawienia werteksów dla obiektów nowych i zmodyfikowanych
– Możliwość wyboru stylu kolorów interfejsu
– Dostosowano do najnowszych wersji platform CAD oraz udoskonalono mechanizm rozpoznawania platform

v2023.4

28.04.2023
Pobierz GoKart v2023.4

Pierwszy w Polsce program w pełni dostosowany do obowiązujących rozporządzeń i aktualnych schematów aplikacyjnych.
– Rozbudowano narzędzie do pobierania działek z GUGiK ULDK, dodano pobieranie wielu działek we wskazanym obszarze, na wskazanej polilinii albo wewnątrz wskazanego poligonu
-Zmiany w konfiguracji Mapa zasadnicza 2021 związane z dostosowaniem do aktualnych systemów PODGiK, w tym:

– automatyczna precyzja dla rzędnych terenowych i uzbrojenia, jeśli w źródłowym pliku GML wartości rzędnych mają nieprawidłową precyzję
– lepsza obsługa projektowanych urządzeń GESUT
– dodano symbol kwadratowej i prostokątnej komory podziemnej
– poprawki w obsłudze MultiPoint i MultiCurve
– automatyczne kreślenie przekątnych dla wielopunktowych słupów GESUT

– Rozbudowano rozwarstwienie w konfiguracji Mapa zasadnicza 2021 w celu umożliwienia umieszczania niektórych elementów i ich opisów na osobnych warstwach (na przykład punkty graniczne – symbol i numer na osobnej warstwie, aby dało się wyłączyć warstwę z numerami)
– W oknie eksportu GML – Zaawansowane dodano opcję “Tylko widoczne warstwy” oraz możliwość wyboru docelowego systemu dla plików nie-różnicowych
– Ulepszono działanie narzędzia do przejmowania atrybutów
– Rozszerzono działanie narzędzia do przycinania mapy na większość platform DWG
– W menu eksportu do pliku tekstowego dodano możliwość zmiany zachowania eksportu punktów, dla których nie rozpoznano kodów
– Funkcja szukania elementów umożliwia teraz zaznaczenie wszystkich elementów, które w atrybutach zawierają określony łańcuch. Można na przykład wpisać “status=p” aby zaznaczyć na mapie wszystkie projektowane obiekty GESUT
– Pomocnik kartowania po pikietach: automatyczne proponowanie kolejnej pikiety z tabeli
– Dostosowano do najnowszych wersji platform CAD

v2023

23.01.2023
Pobierz GoKart v2023

– Automatyczne wykrywanie rzędnej górnej i dolnej z tabeli podczas kreślenia opisu piętrowego
– Możliwość przeprowadzenia walidacji składniowej pliku GML, jeśli zostaną wykryte błędy podczas importu
– Dostosowanie do najnowszych wersji platform CAD

v2022.11

29.11.2022
Pobierz GoKart v2022.11

Pierwszy w Polsce program w pełni dostosowany do obowiązujących rozporządzeń i aktualnych schematów aplikacyjnych.
– Nowe narzędzie umożliwiające kreślenie obiektów przez ręczne wpisywanie numerów pikiet. Może również pełnić funkcję wyszukiwarki pikiety na mapie (Narzędzia – Pomocnik kartowania po pikietach)
– Podczas kreślenia rzędnej przewodu pojawia się możliwość automatycznego wstawienia wszystkich brakujących rzędnych przewodu
– Podczas kreślenia opisu piętrowego lub rzędnej z odnośnikiem pojawiła się możliwość automatycznego określenia punktu zaczepienia odnośnika
– Nowe narzędzie: Edycja – Przesuń opis z odnośnikiem, piętrowy
– Nowe narzędzie do konwersji łuków, okręgów oraz linii z łukami na polilinie z zachowaniem atrybutów i relacji (Narzędzia – Przetwarzanie mapy – Zamiana łuków na polilinie)
– Nowe narzędzie: “Zaznacz podobne obiekty” umożliwiające zaznaczanie obiektów podobnych pod względem wybranych cech graficznych i atrybutów (Informacje o elemencie – Narzędzia)
– Nowe narzędzie do wyszukiwania elementów bez opisów, dzięki któremu można sprawdzić, czy wszystkie obiekty powierzchniowe lub liniowe (np. działki, przewody) posiadają opisy w zakresie aktualizacji mapy (Przetwarzanie mapy – Znajdź elementy bez opisów)
– W menu kontekstowym kreślenia elementu dodano nowe narzędzie “Kreśl przez wykrywanie powierzchni w punkcie” umożliwiające automatyczne utworzenie obiektu powierzchniowego we wskazanym punkcie na podstawie innych obiektów ograniczających obszar wokół wskazanego punktu
– W konfiguracji “Mapa zasadnicza 2021” podczas edycji atrybutów widoczne są opisy atrybutów zamiast krótkich wartości słownikowych
– Podczas kreślenia opisu piętrowego dodano możliwość wyłączenia kreślenia pustego tekstu (kreski) dla dolnej rzędnej
– W narzędziu do przejmowania atrybutów dodano podgląd wartości atrybutów do skopiowania (stare – nowe)
– Po skartowaniu urządzenia GESUT w oknie atrybutów dostępne jest nowe narzędzie “Kreśl kolejne – Wstaw rzędną obiektu” oraz “Kreśl kolejne – Wstaw rzedną obiektu i kreśl kolejne wraz z rzędnymi”. To drugie umożliwia zapętlenie czynności wstawiania urządzenia wraz z rzędnymi (opisem piętrowym)
– Zmodyfikowano narzędzie do kreślenia skarp górniczych w celu zapewnienia zgodności z normą górniczą PN-73G-09016
– “Wykonaj bez kreślenia” – zmieniono nazwę na “Kreśl elementy dodatkowe związane z obiektem” oraz dodano skrót do tego narzędzia w oknie Informacje o elemencie – Narzędzia
– Udoskonalono aktualizowanie relacji podczas dzielenia niektórych obiektów
– Dodano możliwość wyboru precyzji zapisu współrzędnych i wysokości w wykazach współrzędnych generowanych przez GoKarta (Plik – Eksport – Plik tekstowy i te na karcie Współrzędne – Generuj wykaz punktów…)
– Zestawienie długości odcinków sieci uzbrojenia terenu jest teraz generowane z podziałem na średnice
– Wyłączono domyślne zaokrąglanie współrzędnych podczas eksportu do GML, opcjonalnie można włączyć, jednak nie jest to zalecane przy generowaniu plików różnicowych.
– Podczas kreślenia nowej działki lub budynku automatycznie jest wypełniany atrybut zawierający pole powierzchni

v2022.7

27.07.2022
Pobierz GoKart v2022.7
Pierwszy w Polsce program w pełni dostosowany do obowiązujących rozporządzeń i aktualnych schematów aplikacyjnych.
– konfiguracja “Mapa zasadnicza 2021” została dostosowana do aktualnych wersji schematów aplikacyjnych
– udoskonalono narzędzie “Kreśl kolejne na werteksach polilinii”: pomijanie już skartowanych elementów, automatyczne obracanie tekstów zgodnie z kierunkiem polilinii, pierwszeństwo dla rzędnych punktu z tabeli jeśli pokrywa się z werteksem
– dodano narzędzie “Kreśl kolejne w obszarze wskazanego obiektu”, działające podobnie jak “Kreśl kolejne na werteksach polilinii” ponadto wstawia obiekty dla wszystkich punktów z tabeli wewnątrz obszaru, jeśli na tych punktach nic nie zostało skartowane. Narzędzie najbardziej przydatne jeśli np. chcemy wstawić wszystkie rzędne na obrysie i wewnątrz skartowanej jezdni.
– po wykreśleniu obiektu GESUT w powyższym menu jest również dostępne narzędzie “Kreśl rzędną obiektu”, w przypadku urządzeń symbol rzędnej jest automatycznie wstawiany
– udoskonalono narzędzie do pobierania działek z geoportalu, można pobrać seryjnie więcej działek
– udoskonalono działanie narzędzia do rozsuwania tekstów
– doskonalono działanie narzędzia do wstawiania opisu siatki krzyży (Generator ramek – Narzędzia). Dodano również skrót do narzędzia w menu Kreśl -> Specjalne -> Współrzędne punktu siatki krzyży
– w górnej belce programu wyświetlana jest teraz nazwa pliku rysunkowego do którego podłączony jest GoKart
– dodano zaawansowane narzędzie do wyszukiwania zdublowanych elementów (Narzędzia -. Przetwarzanie mapy -> Wyszukiwanie duplikatów)
– podczas kreślenia opisów elementów powierzchniowych, w menu kontekstowym ikony kreślenia tekstu jest dostępne narzędzie “Kreśl więcej opisów na wskazanym elemencie”. Umożliwia automatyczne wstawianie wielu opisów, szczególnie na obiektach wydłużonych, z odpowiednią rotacją opisu w razie potrzeby
– nowe narzędzie “Spłaszcz rysunek 3D” (Narzędzia -. Przetwarzanie mapy)
– rozwiązano problemy które pojawiły się niedawno podczas wymiany GML z systemem EwMapa
– poprawiono niektóre symbole w konfiguracji “Mapa zasadnicza 2021”

v2022

10.03.2022
Pobierz GoKart v2022
Pierwszy w Polsce program w pełni dostosowany do obowiązujących rozporządzeń i aktualnych schematów aplikacyjnych.
– program dostosowano do nowych schematów aplikacyjnych mapy zasadniczej opublikowanych przez GUGiK w grudniu 2021r.
– współpraca z QuickGNSS 2022 – możliwość pomiaru obiektów mapy zasadniczej bezpośrednio w terenie
– automatyczne aktualizowanie wszystkich opisów po edycji atrybutów
– automatyczne kreślenie wielu opisów dla długich przewodów
– w oknie “Właściwości elementu” dodano narzędzie “Zaznacz podrzędne obiekty”
– narzędzie do pobierania działek z GUGiK dostosowano do zmian które zaszły w sposobie działania serwera GUGiK
– dodano edytor atrybutu “klasoużytek” w działce ewidencyjnej
– dodano okno “Ustawienia czołówek i miar” w menu “Narzędzia”
– dodano możliwość tworzenia enklaw / multipowierzchni z istniejących elementów
– kreślenie czołówek: reset nie kończy kreślenia tylko zaczyna na nowo, drugi reset przerywa kreślenie
– Microstation: w konfiguracji Mapa Zasadnicza 2021 uzupełniono brakujące symbole i style linii oraz rozwiązano problem z błędnym eksportowaniem mapy do DWG przez niektóre wersje MicroStation
– uwzględnianie enklaw przy kreśleniu wypełnień (trawniki, cmentarze itp)
– umożliwienie kreślenia rzędnych terenu/uzbrojenia bez opisów
– opisy rzędnych i innych elementów uzyskują wysokość zgodną z rzędną opisywanego obiektu (dla map 3D)
– umożliwienie ustawienia precyzji zapisu współrzędnych w plikach GML
– umożliwienie zapamiętywania listy podłączonych plików ze współrzędnymi w pliku rysunkowym (“Zapisz listę plików w rysunku CAD” w menu kontekstowym na karcie “Współrzędne”)
– zaokrąglanie współrzędnych podczas obliczeń na mapie do 1cm (opcja)
– tworzenie zestawienia długości odcinków sieci uzbrojenia terenu (Narzędzia – Obliczenia)

v2021.10

29.09.2021
Pobierz GoKart v2021.10
Pierwszy w Polsce program w pełni dostosowany do obowiązujących rozporządzeń i aktualnych schematów aplikacyjnych.
– dostosowano do nowych schematów aplikacyjnych udostępnionych przez GUGiK w dniach 23-24.09.2021
– dodano narzędzie do hurtowej konwersji atrybutów (Narzędzia – Przetwarzanie mapy – Konwersja atrybutów)
– dodano szablony konwersji atrybutów umożliwiające dostosowanie mapy wykreślonej za pomocą konfiguracji “Mapa zasadnicza 2015” oraz “Mapa zasadnicza 2021” do aktualnych wersji schematów aplikacyjnych

v2021.9

23.09.2021
Pobierz GoKart v2021.9
Pierwszy w Polsce program w pełni dostosowany do obowiązujących rozporządzeń i aktualnych schematów aplikacyjnych.
– kreślenie mapy zgodnie z nową symboliką
– eksport i import plików GML zgodny z nowymi rozporządzeniami, w tym generowanie plików różnicowych
– dołączono interaktywną treść rozporządzenia w sprawie BDOT500 oraz mapy zasadniczej
– eksport wybranych elementów mapy stworzonej w GoKart według rozporządzeń z 2015 roku do pliku GML zgodnego z aktualnymi rozporządzeniami
– dostosowano do najnowszych wersji CAD, w tym AutoCAD, MicroStation, BricsCAD, GstarCAD, ZwCAD i inne

v2021.6

21.06.2021
Pobierz GoKart v2021.6
– w menu “Narzędzia” dodano podmenu “Narzędzia GUGiK”, umożliwiające: pobranie działki katastralnej oraz granicy gminy, nazw geograficznych, osnowy podstawowej i fotogrametrycznej oraz wyświetlenie opisu topograficznego punktu osnowy
– “Informacja o elemencie” rozpoznaje elementy pobrane z usług WFS GUGiKu i umożliwia przeglądanie atrybutów związanych z tymi danymi

v2021

31.03.2021
Pobierz GoKart v2021
– nowe okno “Właściwości elementu” będące połączeniem dotychczasowych okien “Informacje o elemencie” i “Atrybuty”, zawierające dodatkowe zakładki: “Narzędzia” i “Dane RAW”
– w oknie “Właściwości elementu” – “Narzędzia” dodatkowe przyciski umożliwiające przejście do edycji atrybutów obiektów powiązanych lub zoom do tych obiektów oraz inne dodatkowe narzędzia w zależności od rodzaju obiektu / elementu
– udoskonalona funkcja szukania elementu, możliwość wyszukiwania obiektów według uchwytu, lokalnego ID lub dowolnego łańcucha danych obiektu (atrybutów)
– udoskonalone narzędzie do kopiowania atrybutów z innego obiektu, możliwość wyboru poszczególnych atrybutów do skopiowania
– w menu “Edycja” nowe narzędzia “Podziel” i “Połącz” umożliwiające podział lub połączenie obiektów liniowych i powierzchniowych wraz z automatyczną aktualizacją relacji
– możliwość automatycznego podziału skarpy zaimportowanej z GML na linię szczytu i podnóża za pomocą narzędzia “Podziel”, albo z poziomu okna “Właściwości elementu” – “Narzędzia”
– możliwość kreślenia nowych wypełnień skarp, murków itp. na obiektach zaimportowanych z GML (po uprzednim podzieleniu)
– w menu kontekstowym kreślenia elementu dodano narzędzie “Wykonaj bez kreślenia” umożliwiające wykonanie dodatkowych poleceń związanych z elementem bez kreślenia głównego elementu, np. kreślenie samych wypełnień, brakujących opisów symboli itd
– w narzędziu “Importuj element” dodano opcję określenia łańcucha tekstu jako kryterium, umożliwiono import elementów w przypadku niezgodności typu (na przykład teksty i symbole można importować jako linie w celu dostosowania koloru i warstwy)
– kreślenie współrzędnych roboczych wraz z kodem pikiety
– uruchamianie plików schematu importu metodą “przeciągnij i upuść”
– poprawki w generowaniu plików różnicowych dla GEO-INFO
– wyłączono generowanie redakcji dla elementów usuniętych i nieaktualnych podczas kontrolnego importu pliku różnicowego
– na liście obiektów powiązanych relacjami dodano narzędzie ”Zaznacz wszystkie na mapie” oraz zoptymalizowano narzędzie do szukania obiektów błędnych topologicznie
– znacznie przyspieszono import z GML niektórych elementów z wypełnieniami
– zaktualizowano dokument INFO dla konfiguracji Mapa Zasadnicza uwzględniający aktualne możliwości GoKarta
– możliwość edycji atrybutów poczatekGorySkarpy i koniecGorySkarpy przez kliknięcie punktu
– możliwość edycji atrybutu poliliniaKierunkowa przez wykreślenie polilinii
– zaktualizowana baza definicji elementów, zmiany w wartościach domyślnych niektórych atrybutów
– MicroStation: usunięto ograniczenie polegające na braku możliwości użycia funkcji Cofnij w trakcie kreślenia elementu
– dostosowano do najnowszych wersji platform CAD

v2020.12

10.12.2020
Pobierz GoKart v2020.12
– Możliwość kontroli i edycji pliku różnicowego GML poprzez import z rozwarstwieniem na obiekty aktualne, nieaktualne i usunięte
– Eksport do pliku tekstowego z uwzględnieniem rzędnych zapisanych w atrybutach (tworzenie ostatecznego wykazu współrzędnych dla PODGiK)
– Liczne udoskonalenia związane z obsługą GML pochodzących z różnych systemów
– Dostosowanie do aktualnej wersji Microstation Connect Edition

v2020.10

21.10.2020
Pobierz GoKart v2020.10
– Udoskonalony moduł wymiany danych w GML: dostosowanie do wiodących systemów obsługujących zasób powiatowy (TurboEwid, Ewmapa, Geo-Info, Wega), automatyczne rozpoznawanie systemu z jakiego pochodzi GML, rozwiązane problemy z importem redakcji i wiele innych ulepszeń
– W oknie raportu z eksportu GML dodano w menu kontekstowym opcję “Kopiuj ID do schowka”
– Nowy, inteligentny algorytm kreślenia wypełnienia schodów i ścian oporowych, automatyczne wyznaczenie polilinii kierunkowej z opcją ręcznego określenia punktów polilinii
– Nowe narzędzie do kreślenia enklaw i multipowierzchni (w menu kontekstowym przycisku kreślenia elementu)
– W oknie atrybutów dodano w menu kontekstowym narzędzie “Przejmij wszystkie atrybuty z innego obiektu”
– MicroStation – nowe narzędzie do zamiany tagów na teksty + XDATA (w menu Narzędzia – Przetwarzanie mapy)

v2020.6

29.06.2020
Pobierz GoKart v2020.6
– Dostosowano do najnowszych wersji platform CAD
– Znaczne przyśpieszenie importu GML i liczne poprawki z tym związane
– Narzędzie “Atrybuty – Kreśl kolejne na podstawie współrzędnych ze schowka” uwzględnia przesunięcie i obrót tekstu
– Uzupełniona baza definicji elementów

v2020.4

07.04.2020
Pobierz GoKart v2020.4
– Nowe narzędzie – automatyczna aktualizacja wszystkich opisów na mapie na podstawie atrybutów (danych) obiektu (Narzędzia – Przetwarzanie mapy – Aktualizuj wszystkie teksty)
– Nowe narzędzie – kasowanie atrybutów dla zaznaczonych elementów (Narzędzia – Przetwarzanie mapy – Wyczyść atrybuty (dane) elementu)
– Okno listy obiektów wzbogacone o możliwość dodawania i usuwania relacji, opcja wyszukiwania i usuwania relacji błędnych topologicznie
– Udoskonalone narzędzie “Importuj elementy” – możliwość przetworzenia tylko klikniętego elementu, dostosowanie atrybutów obiektu, np. konwersja obiektu projektowanego na istniejący
– Automatyczny wybór odpowiednich opisów w zależności od atrybutów podczas opisywania powierzchni, budynków i innych
– Pobieranie działki z Geoportalu INSPIRE zastąpione narzędziem do pobierania działki z GUGiK ULDK (Narzędzia – Dodatki – Pobierz działkę z GUGiK ULDK)
– Poprawiony import błędnych plików GML z programu EwMapa
– Poprawiona precyzja rzędnych przy opisywaniu przewodów
– W opcjach eksportu GML dodano możliwość wyłączenia eksportu obiektów niezmodyfikowanych

v2020

07.02.2020
Pobierz GoKart v2020
– Dostosowano do najnowszych wersji platform CAD
– Istotne przyspieszenie operacji masowych, w tym import i eksport GML / TXT
– Automatyczne tworzenie relacji dla obiektów EGiB
– Rozszerzono zakres informacji w raporcie z eksportu GML o informacje na temat braku wymaganych relacji
– Możliwość wpisania jednakowej daty pomiaru dla wszystkich nowych obiektów podczas eksportu GML
– Zaktualizowano funkcję pozwalającą na pobranie wektora działki z Geoportalu z wykorzystaniem usługi INSPIRE

v2019.9

09.09.2019
Pobierz GoKart v2019.9
– Nowa funkcjonalność: okno raportu zawierające wykaz obiektów wraz z podstawowymi informacjami dotyczącymi importu / eksportu GML, możliwość wyszukiwania i zoomu do obiektów importowanych / eksportowanych do GML
– Dostosowanie formatu zapisu niektórych elementów w GML do importu w systemie EwMapa (ominięcie problemu wynikającego z braku obsługi gml:ArcSting w EwMapie)
– Inne udoskonalenia mające wpływ na wydajność programu podczas importu i eksportu GML

v2019

19.05.2019
Pobierz GoKart v2019
– Pierwsza wersja pod marką Cubic Orb
– Obsługa standardu GK-1 dla map kolejowych
– Nowe narzędzie do automatycznego rozsuwania tekstów na mapie
– Nowy, elastyczny system licencjonowania
– Nowy, udoskonalony mechanizm aktywacji licencji

v2.5.6

27.11.2018
Pobierz GoKart v2.5.6
– Program dostosowany do współpracy z najnowszymi wersjami platform CAD.
– Obsługa GML i konfiguracje dostosowane do wymogów walidatora GESUT (GUGiK).
– Automatyczne tworzenie relacji typu właz – komora podziemna, punkt wysokościowy sztuczny – jezdnia.

v2.5.5

11.09.2018
– Usunięty problem z zapisywaniem atrybutów dla obiektów liniowych w MicroStation.
– Poprawiona edycja atrybutów wielokrotnych dla zaimportowanych obiektów.

v2.5.4

23.05.2018
– Program dostosowany do ARES Commander.
– Poprawki w konfiguracjach i obsłudze GML.

– Inne udoskonalenia.

v2.5

23.10.2017
– Dodano kreślenie miar ortogonalnych (kategoria Dodatki -> Miary -> Domiary… lub z menu Kreśl).
– Dodano skróty klawiaturowe do menu Historia. Klawisz F8 uruchamia ponowne kreślenie ostatniego elementu, F7 – poprzedniego.
– Usunięty błąd występujący podczas kreślenia niektórych skarp w 3D.
– Usunięty problem ze znikającą listą elementów.
– W MicroStation udoskonalono wskazywanie punktu, tak, aby działał AccuSnap (np. podczas kreślenia czołówek).
– Program dostosowany do najnowszych wersji platform CAD, w tym ZwCAD 2018 i GstarCAD 2018.

v2.4.2

21.06.2017
– Usunięto istotny błąd związany z wyskakującymi okienkami.

v2.4.1

08.06.2017
– W menu kontekstowym okna Atrybuty dodana opcja kopiowania zawartości tabeli atrybutów do schowka
– Poprawiono kilka błędów związanych z eksportem i importem GML.

v2.4

01.06.2017
– W oknie Atrybuty dodana opcja kreślenia wielu symboli na podstawie współrzędnych ze schowka lub na załamaniach polilinii
– Możliwość kreślenia szrafur górniczych (skarpa nakładkowa, złożowa, zwałowa, w menu Kreśl -> Specjalne -> Szrafury górnicze)
– Ulepszone algorytmy kreślenia wypełnienia skarpy
– Automatyczne kreślenie wypełnień obiektów powierzchniowych podczas edycji mapy obiektowej
– Opcja “Inteligentne wypełnienia” – kreślenie wypełnienia bez zasłaniania istniejących elementów (Opcje -> Inteligentne wypełnienia)
– W konfiguracji D-19 dodano opcję automatycznego kreślenia ukresu
– W AutoCAD/IntelliCAD dodano możliwość zdecydowania, czy przy opisywaniu niektórych symboli mają być używane atrybuty bloków, czy zwykłe teksty (Opcje -> AutoCAD, IntelliCAD -> Nie używaj atrybutów bloków)
– Ulepszony import/export GML
– Dodana opcja ustawienia trybu obsugi GML wg Rozporządzeń, związana z różnymi interpretacjami dotyczącymi wartości kąta obrotu etykiety (Opcje -> Rot. 90)
– Zmodyfikowano niektóre style linii dla MicroStation, w celu ominięcia błędu występującego w niektórych wersjach MicroStation, polegającego na nieprawidłowym rozbijaniu nieobsługiwanych stylów linii podczas eksportu do DWG
– W konfiguracji D-19 zmodyfikowano ustawienia niektórych bloków, w celu wyeliminowania nieprawidłowego skalowania podczas kreślenia na niestandardowych plikach DWG
– Kreślenie wypełnienia schodów, ścian i murków oporowych w 3D
– Dostosowanie programu do współpracy z najnowszymi środowiskami CAD (w tym ZwCAD 2017, ProgeCAD 2017/2018, GstarCAD 2017 i inne)
– Inne poprawki i udoskonalenia

v2.3.1

15.10.2016
– Istotne poprawki dla użytkowników MicroStation v8/2004/XM/v8i i pochodnych

v2.3

14.09.2016
– Program dostosowany do współpracy z najnowszymi wersjami platform CAD, w tym MicroStation Connect Edition
– Nowa funkcja włączania lub wyłączania maski dla zaznaczonych tekstów (w menu Narzędzia-Przetwarzanie mapy)
– Kilka poprawek i udoskonaleń

v2.2.1

21.04.2016
– Poprawione definicje w nowych konfiguracjach
– Poprawione działanie funkcji “Importu elementów wg schematu” w nowych konfiguracjach

v2.2.0

12.03.2016
– Obsługa znowelizowanych rozporządzeń dotyczących BDOT500, GESUT i EGiB z 2015 roku
– Udoskonalona obsługa importu / eksportu GML
– Generowanie tzw. “plików różnicowych” przy eksporcie do GML
– Pełna obsługa atrybutów GESUT w tym formularze do edycji atrybutów “przedstawiciel” i “władający”
– Poprawiona konfiguracja dla map zgodnych z symboliką BDOT500 sprzed nowelizacji
– Dostosowanie programu do współpracy z najnowszymi środowiskami CAD
– Nowe narzędzie do konwersji atrybutów bloku na teksty w AutoCAD/IntelliCAD
– Wiele poprawek i udoskonaleń

v2.1.8

09.06.2015
– Nowe narzędzie do wyszukiwania elementów według identyfikatora, uchwytu lub GML-ID
– Nowa przydatna funkcja w menu Plik: Otwórz lokalizację aktywnego pliku
– Obliczanie wcięcia liniowego i domiarów. Numer obliczonego punktu jest umieszczany na warstwie punktów roboczych
– Obliczanie powierzchni działek z niepołączonych wektorów wraz z tworzeniem plików wsadowych do EwMapy, C-GEO
– W konfiguracji Mapa zasadnicza i K-1 dodano możliwość eksportu do TANGO zgodnie z kodami GEO-INFO 6
– Usunięty błąd generowania wykazu współrzędnych z kodami w mapach obiektowych
– Poprawki w eksporcie do GML
– Poprawki w działaniu funkcji importu elementów w Bentley Redline
– Usunięte błędy w działaniu niektórych funkcji spowodowane niekompatybilnością ZwCAD+ 2015
– Poprawione działanie funkcji kreślenia czołówek po zaznaczonych liniach w AutoCAD/IntelliCAD
– Poprawione zaokrąglanie rzędnych zgodnie z regułami Bradis-Kryłowa

v2.1.7

24.02.2015
– Poprawione działanie funkcji “Importu elementów wg schematu” oraz “Dostosowania mapy do wczytanej konfiguracji”
– Możliwość cofania zmian oraz dodatkowe opcje w funkcji “Importu elementów”, w tym możliwość zdefiniowania obrotu symboli
– WAŻNE: zmiana domyślnego folderu konfiguracji z “C:\\ProgramData\\GeoX\\GoKart\\Cfg\\” na “C:\\Users\\Public\\Documents\\GeoX\\GoKart\\Cfg”
– Funkcja eksportu mapy do formatu TANGO GEO-INFO
– Usunięty błąd polegający na ignorowaniu pochylenia tekstu w AutoCAD/IntelliCAD

v2.1.6

25.01.2015
– Dostosowanie do GstarCAD 2015
– Poprawiona justyfikacja wstawianego opisu sieci w K-1 (AutoCAD/IntelliCAD)
– Poprawione style linii i bloki dla przepustu (AutoCAD/IntelliCAD, konfiguracja “Mapa zasadnicza”)
– Poprawione style linii dla bramy, furtki i przepustu (MicroStation, konfiguracja “Mapa zasadnicza”)
– W konfiguracji “Mapa zasadnicza” usunięty błąd polegający na nieprawidłowo ustawianych wartościach domyślnych atrybutu “rodzajPrzewodu”
– Konfiguracja “Mapa zasadnicza” została dostosowana do ustawienia cech elementów “JakWarstwa” (AutoCAD/IntelliCAD)

v2.1.5

17.12.2014
– Dodano konfigurację D-19 przeznaczoną do kreślenia map kolejowych
– Dodano narzędzie do kreślenia czołówek na zaznaczonych liniach
– Nowe narzędzie kreślenia odnośnika wraz z przesunięciem tekstu
– Nowy pasek narzędzi przeznaczony do kreślenia odnośników tekstu
– W opcjach konfiguracji dodano możliwość wyboru separatora dziesiętnego dla rzędnych
– Usunięto dostrzeżone błędy związane z widocznością okien
– W konfiguracji Mapa Zasadnicza dla MicroStation poprawiono kierunki celek linii napowietrznych
– Usunięto błąd polegający na nieprawidłowym miejscu wstawienia zaimportowanych map z GML lub Geoportalu w MicroStation

v2.1.2

30.09.2014
– Dodano możliwość wstawienia na mapę granic z Geoportalu
– Generowanie wykazów współrzędnych z kodami z mapy obsługuje pliki niezgodne z konfiguracją – kod jest ustalany zgodnie z nazwą warstwy

v2.1.1

29.08.2014
– Poprawione bloki i celki w konfiguracji Mapa Zasadniczna
– W konfiguracji Mapa Zasadniczna dodano kreślenie numeru porządkowego budynku
– Udoskonalony odnośnik tekstu w AutoCAD
– Poprawione narzędzie importu elementów z cechami JakWarstwa w MicroStation

v2.1

15.07.2014
– Obsługa baz EGiB, BDSOG, PRPOG, PRG
– Import plików GML zgodnych z najnowszymi rozporządzeniami
– Przenoszenie redakcji mapy w plkach GML (obiekt KR_ObiektKarto)
– Nowe okno wyboru wartości atrybutu z możliwością filtrowania dostępnych wartości słownikowych
– Możliwość przeglądania wartości atrybutów dla plików DWG utworzonych programem Mapa_SG
– Zoptymalizowana funkcja wyszukiwania powierzchni pokrycia terenu podczas eksportu do GML
– Możliwość eksportu do GML obiektów bez atrybutów (przydatne podczas konwersji do najnowszych rozporządzeń wektorów pochodzących z innych map, na przykład zgodnych z K-1)
– Poprawione kreślenie furtek i bram w AutoCAD/IntelliCAD
– Eksport wektorów do formatu programu EwMapa w konfiguracjach K-1’98
– Udoskonalone konfiguracje K-1’98, na przykład dla niektórych elementów wprowadzono kreślenie elementu wraz z opisem
– Możliwość tworzenia mapy z atrybutami w okrojonych wersjach MicroStation (Bentley Redline, Bentley Navigator) – zapis atrybutów jest realizowany w zewnętrznym pliku
– Obsługa najnowszych wersji programów CAD, w tym AutoCAD 2015

v2.0

05.02.2014
– Odświeżony wygląd
– Dostosowanie programu do najnowszych wersji platform CAD
– Zgodność z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej
– Interaktywny katalog obiektów mapy zasadniczej wg nowego rozporządzenia
– Możliwość eksportu bazy BDOT500 i GESUT do GML
– Nowe okno atrybutów do wprowadzania informacji bazodanowych
– Automatyczne opisywanie przewodów na podstawie zapisanych atrybutów
– Mechanizm automatycznego wykrywania obszarów pokrycia terenu podczas eksportu do GML
– Możliwość kreślenia zarówno map wektorowych jak i obiektowych, w zależności od użytej konfiguracji
– Nowy szablon ramki mapy do celów projektowych (według GUGiKu)
– Ułatwienia podczas kreślenia obiektów ortogonalnych (np. budynków) i obiektów wydłużonych (np. obrysów przewodów)
– Dodane nowe polecenia w menu kontekstowym ikony kreślenia elementu, umożliwiające wybór różnych trybów kreślenia (innych niż domyślny)
– Generowanie wykazu skartowanych punktów z kodami
– Generowanie wykazu punktów “wolnych”
– Możliwość ustawienia niestandardowego stylu tekstu dla punktów roboczych
– Nowy przycisk “Info” w oknie wyboru konfiguracji pozwalający wyświetlić informacje specyficzne dla wybranej konfiguracji
– Opcja osadzania definicji stylów linii w rysunku (MicroStation)
– Automatyczne ładowanie brakujących definicji stylów linii i multilinii w AutoCAD/IntelliCAD
– Wykorzystanie maskowania MTekstu do wstawiania opisów przewodów w AutoCAD/IntelliCAD
– Obsługa atrybutów bloków w AutoCAD/IntelliCAD
– W konfiguracji “Winmapa” dołączono nowe szablony ramek, a stare szablony ramek i plików pozostawiono jako opcję podczas instalacji
– Zakończono wsparcie dla systemów operacyjnych starszych niż Windows XP

v1.42

08.12.2012
Pobierz GoKart v1.42
– Poprawione wykrywanie Bricscad v13 i MicroStation v7
– Usunięty błąd nieprawidłowej wielkości kąta przy obracaniu zaznaczonych elementów.

v1.41

26.11.2012
– Współpraca z progeCAD 2013 i Bricscad v13
– Usunięto kilka błędów.

v1.4

12.08.2012
– Współpraca z ZwCAD+
– Nowa opcja w menu “Narzędzia – Przetwarzanie mapy – Dostosuj mapę do wczytanej konfiguracji” pozwala na automatyczne przeskalowanie mapy, łącznie z wymianą stylów, grubości linii, symboli, wielkości tekstów
– Nowy przycisk “Robocze…” na karcie “Współrzędne” umożliwia wczytanie do rysunku współrzędnych z zaznaczonych tabel, w postaci numerów punktów i rzędnych, z punktem wstawienia odpowiadającym współrzędnej punktu. Teksty są kreślone zgodnie z ustawieniami na karcie “Opcje – Konfiguracja”. Za pomocą paska narzędzi “Współrzędne robocze” możemy powiększać i pomniejszać napisy oraz włączać i wyłączać warstwy na których są umieszczone
– W ustawieniach konfiguracji (karta “Opcje – Konfiguracja”) dodano opcję “Grupuj wypełnienia”. Włączenie tej opcji powoduje łączenie elementów typu skarpy, schody itp. w jeden element złożony (grupa). W AutoCAD / IntelliCAD możemy dodatkowo zdecydować, czy elementy mają być łączone w grupę (GROUP) czy w blok
– Poprawiono działanie opcji importu elementów – narzędzie umożliwia teraz wymianę definicji bloku / celki.
– Dodano brakujące rodzaje nawierzchni jezdni
– Poprawiono definicję bloków dla symbolu WSP
– Udoskonalono import mapy z dołączonych tabel współrzędnych z kodami
– Poprawiono działanie funkcji kreślenia odnośnika tekstu w AutoCAD / IntelliCAD
– W “Generatorze siatki” oprócz kreślenia siatki krzyży, można teraz wygenerować podział sekcyjny dla wybranego obszaru mapy
– Poprawiono błędy w działaniu mechanizmu rozpoznającego godła mapy i obliczającego rozmiar sekcji
– Zmodyfikowano narzędzie do translacji rzędnych. Teraz oprócz translacji o stałą wartość, można również zaktualizować zaznaczone rzędne w oparciu o dołączone tabele współrzędnych
– Inne poprawki i udoskonalenia

v1.35

12.06.2012
– Poprawiona współpraca z najnowszymi środowiskami CAD
– Udoskonalony algorytm kreślenia szrafury skarpy,
– Nowe narzędzie do kreślenia czołówek,
– Poprawiony błąd w generowaniu sekcji w układzie 2000,
– Usunięte błędy polegające na zawieszaniu się programu w AutoCAD/IntelliCAD,
– Usunięty błąd “nieprawidłowy typ elementu” występujący podczas pracy w MicroStation.

v1.33

09.12.2011
– Lepsza współpraca z 32/64bit AutoCAD/Civil 2010-2012, progeCAD 2011, ZWCAD 2011 i 2012, GstarCAD 2011 i 2012, Bricscad V12
– Automatyczne kreślenie mapy na podstawie współrzędnych z kodami
– Nowe narzędzie do ręcznej interpolacji warstwic
– Dostosowano narzędzie do wymieniania plików (edycja odnośników) do pracy w AutoCAD/IntelliCAD
– Dodano opcję pobierania rzędnej z modelu, jeśli brak punktu w bazie
– Dodano kilka nowych elementów w konfiguracji K1-98: opis piętrowy obok włazów i opis piętrowy dla elementu właz/przewód, kreślenie symboli latarni i słupa jednym kliknięciem, budynek projektowany
– Kilka innych poprawek i udoskonaleń.

v1.32

26.02.2011
– Lepsza współpraca z GstarCAD 2010 i 2011, ZwCAD 2010 i 2011, AutoCAD 2010 i 2011
– Nowe szablony w Generatorze Ramek
– Nowe narzędzie importu elementów
– Dodano brakujące symbole linii napowietrznych w konfiguracji K-1’95 dla AutoCAD/IntelliCAD
– Wprowadzono automatyczną aktywację programu przez internet.

v1.31

09.12.2010
– Usunięcie błędów związanych z wprowadzaniem niestandardowych skal symboli i tekstów.

v1.3

04.10.2010
– Dodane narzędzie do tworzenia opisów piętrowych
– Dodane narzędzie do tworzenia opisów przewodów
– Przetwarzanie mapy oraz konfiguracja K-1 ’95 dostępna w AutoCAD/IntelliCAD
– Dostosowanie do tworzenia mapy w 3D
– Dostosowanie do pracy z GstarCAD 2010 oraz ZwCAD 2010

v1.22

15.03.2010
– Dostosowanie programu do pracy z Bricscad v10
– Poprawienie kreślenia wielokrotnych symboli i tekstów w AutoCAD/IntelliCAD
– Możliwość wprowadzenia dodatkowych współczynników przeskalowania dla tekstów i symboli
– Dodana obsługa plików „*.lin” w AutoCAD/IntelliCAD
– Dodany automat do kreślenia kierunków linii napowietrznych
– Poprawienie pracy „Generatora ramek”
– Inne udoskonalenia

v1.2

07.02.2010
– dostosowanie programu do pracy w Windows 7
– zmiana lokalizacji folderu CFG
– poprawione pliki konfiguracyjne
– poprawienie współpracy z IntelliCAD/AutoCAD
– dodany plik prototypowy układu 2000 dla konfiguracji Winmapa
– dodana opcja sprawdzania aktualizacji programu

v1.1

06.11.2009
– Dodano obsługę AutoCAD oraz IntelliCAD

v1.05

13.10.2009
– Poprawiono błędy dostrzeżone w wersji 1.04

v1.04

08.10.2009
– Poprawiono błędy dostrzeżone w wersji 1.03

v1.03

27.07.2009
– Poprawiono błędy dostrzeżone w wersji 1.02

v1.02

04.05.2009
– Poprawiono błędy dostrzeżone w wersji 1.01

v1.01

17.03.2009
– Poprawiono błędy dostrzeżone w wersji 1.0

v1.0

23.01.2009
– Pierwsza wersja programu dla MicroStation v7 i v8

 

Pełna oferta programu znajduje się na stronie sklepu.

W przypadku wystąpienia chęci kontaktu z pomocą techniczną Cubic Orb, zachęcamy do kontaktowania się za pośrednictwem maila biuro@cubicorb.com lub poprzez wypełnienie formularza kontaktowego.

0
    twój koszyk
    (0)
    Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu